Φινλανδία

Φινλανδία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό  Περιβάλλον

Η Φινλανδία  είναι χώρα της βόρειας Ευρώπης. Βρίσκεται ανάμεσα στην Σουηδία, την Νορβηγία, την Ρωσία και την Βαλτική θάλασσα. Έχει έκταση 338.145 τετρ. χιλιόμετρα και πληθυσμό 5.325.000 κατοίκους. Επίσης, χωρίζεται σε 19 περιφέρειες και έχει πρωτεύουσα το Ελσίνκι.

Διατηρεί μια από τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, και οι τράπεζές της και οι χρηματοπιστωτικές αγορές απέφυγαν τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 1995, και είναι η μόνη σκανδιναβική χώρα που εντάχθηκε στο σύστημα του Ευρώ κατά την έναρξή του τον Ιανουάριο του 1999. Στον 21ο αιώνα, τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους πρόνοιας της Φινλανδίας είναι το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, η προώθηση της ισότητας, καθώς και το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

Η Φινλανδία είναι μια προηγμένη βιομηχανική οικονομία με έναν ακμάζοντα ιδιωτικό τομέα και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ1 ). Το εμπόριο αποτελεί πυλώνα της οικονομίας της Φινλανδίας, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά τα τελευταία χρόνια. Η Φινλανδία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον τομέα της μεταποίησης, κυρίως στο ξύλο, τα  μέταλλα, τις κατασκευές, τις τηλεπικοινωνίες, και την βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Υπερέχει σε εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Εκτός από την ξυλεία και διάφορα ορυκτά, η Φινλανδία εξαρτάται από τις εισαγωγές πρώτων υλών, της ενέργειας, καθώς και ορισμένων στοιχείων για βιομηχανικά προϊόντα. Η δασοκομία αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό τομέα και παρέχει δευτερεύουσα ασχολία για τον αγροτικό πληθυσμό. 

Η κυβέρνηση διατίθεται φιλικά προς τις επιχειρήσεις και η χώρα έχει ανεπτυγμένη υποδομή, ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας. Η γραφειοκρατία είναι ελάχιστη και έτσι η χώρα είναι μία από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο.

Η Φινλανδία έχει επικεντρωθεί στην εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε παγκόσμια προβλήματα. Επιπλέον, η φινλανδική οικονομία είναι βασισμένη στη γνώση και στην καινοτομία, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων χωρών παγκοσμίως όσον αφορά στις δαπάνες για την εκπόνηση προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). Οι εγχώριες επιχειρήσεις και οι καταναλωτές υιοθετούν εύκολα νέες τεχνολογίες, γεγονός που καθιστά τη Φινλανδία ένα ιδανικό πεδίο δοκιμών για νέες λύσεις και καινοτομίες.

Ως  μέτρο της μακροοικονομικής σταθερότητάς της, η Φινλανδία έχει την καλύτερη δυνατή κατάσταση σε σχέση με τις παγκόσμιες οικονομίες. Οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, Moodys και Standard & Poors, δίνουν στην Φινλανδία κατάταξη ΑΑΑ, καθώς υποστηρίζεται από τα υγιή δημόσια οικονομικά, την σταθερή εξωτερική πολιτική και το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. 

Σήμερα, η χώρα είναι πρωτοπόρος των περισσότερων διεθνών συγκρίσεων στον οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό τομέα, ενώ βάσει επίσημων στοιχείων του IMF, το ΑΕΠ της χώρας παρουσίασε αύξηση το 2011 της τάξεως του 2,9%, το 2012 της τάξεως του 0,6% και αναμένεται ανάπτυξη και για το 2013 της τάξεως του 1,4%. 

Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσεται στην 11η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο.

Ο πιο ανεπτυγμένος τομέας είναι οι υπηρεσίες που φτάνουν το 65%, ακολουθούμενος από τις κατασκευές και τη διύλιση σε ποσοστό 31%, ενώ η πρωτογενής παραγωγή είναι στο 3%. Τα κυριότερα βιομηχανικά προϊόντα της Φινλανδίας είναι το χαρτί και τα ηλεκτρονικά προϊόντα. 

Οι ξένες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από τα κρατικά κίνητρα για επενδύσεις και από την πρόσβαση στα πιο πρόσφατα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), χάριν της εκτενούς συνεργασίας μεταξύ των φιλανδικών πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα.

Οι ξένες επενδύσεις είναι ευπρόσδεκτες για την τόνωση του δυναμισμού της εγχώριας οικονομίας. Έτσι, ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές και ανοικτές οικονομίες στον κόσμο, η Φινλανδία έχει πολλά να προσφέρει στους ξένους επενδυτές.

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Φινλανδίας όταν έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φινλανδίας.

Όλες οι φινλανδικές εταιρείες που εδρεύουν στην Φινλανδία και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών ("PE") υπόκεινται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος, οι πρώτες μεν για το παγκόσμιο εισόδημά τους και οι δεύτερες δε, για το παγκόσμιο εισόδημά τους, μόνο όμως ως προς το μέρος αυτού που αποδίδεται στις εγκαταστάσεις αυτές. Οι συμπράξεις δεν θεωρούνται ως χωριστές φορολογητέες οντότητες. Αντ’ αυτού, το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος υπολογίζεται κατ’ αρχάς στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης, και στη συνέχεια αποδίδεται στους εταίρους ανάλογα με το μερίδιο του κάθε εταίρου στο συνολικό εισόδημα της εταιρικής σχέσης.

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι 24,5%. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιβάλλονται τοπικοί φόροι εισοδήματος στο εισόδημα των εταιρειών.

Σύμφωνα με το φινλανδικό φορολογικό σύστημα, μια εταιρεία μπορεί να έχει εισόδημα από τρεις διαφορετικές πηγές (συχνά αναφέρονται ως «καλάθια»): το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, την προσωπική πηγή εισοδήματος (επίσης γνωστή ως «άλλη πηγή» εισοδήματος) ή το γεωργικό εισόδημα. Έσοδα από επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες εμπίπτουν στο εισόδημα από «επιχειρηματικές πηγές», ενώ τα έσοδα από μη επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελούν τα «προσωπικά εισοδήματα». 

Συνήθως, το προσωπικό εισόδημα είναι ‘‘παθητικό’’ εισόδημα που προέρχεται, για παράδειγμα, από τις επενδύσεις. Tο εισόδημα από ενοίκια ακινήτων τα οποία ενοικιάζονται σε μη συνδεδεμένες εταιρείες θεωρείται συνήθως ως εισόδημα από «προσωπική πηγή». Το ίδιο μπορεί να ισχύει για μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όταν ο δικαιούχος του μερίσματος είναι μια εταιρεία συμμετοχών της οποίας η μόνη δραστηριότητα συνίσταται στην κατοχή συμμετοχών. Το εισόδημα από την γεωργία και τη δασοκομία αντιμετωπίζεται ως πηγή γεωργικού εισοδήματος.

Οι δαπάνες μιας πηγής εισοδήματος δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα της άλλης πηγής, και η ζημία από τη μία πηγή εισοδήματος δεν μπορεί να συμψηφιστεί με το φορολογητέο εισόδημα από άλλη πηγή. Όλα τα φορολογητέα εισοδήματα που αποκτώνται από μια εταιρεία φορολογούνται με τον ανωτέρω αναφερόμενο εταιρικό συντελεστή του 24,5%, ανεξάρτητα από την πηγή στην οποία μπορούν να αποδοθούν.

Σε γενικές γραμμές, το φορολογητέο επιχειρηματικό εισόδημα περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας και των κεφαλαιακών κερδών, αν και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σε αυτή τη ευρεία έννοια του φορολογητέου εισοδήματος, όπως τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη από πώληση μετοχών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κεφαλαιακές ζημίες δεν εκπίπτουν σε περιπτώσεις που τα κεφαλαιακά κέρδη δεν υπόκεινται σε φορολογία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά κανόνα τα μερίσματα που λαμβάνονται από μια Φινλανδική εταιρεία δεν υπόκεινται σε φορολογία. Είναι, όμως, δυνατό το 75% του συνολικού ποσού του μερίσματος να υπόκειται σε φόρο (και επομένως το υπόλοιπο 25% απαλλάσσεται του φόρου) εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
•    το μέρισμα που λαμβάνεται να αφορά σε μετοχές που ανήκουν σε «επενδυτικά κεφάλαια» και η λήπτρια εταιρεία δεν κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διανέμει το μέρισμα, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και που καλύπτεται από την οδηγία της ΕΚ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες (να σημειωθεί ότι μόνο στα χρηματοοικονομικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα μπορούν να έχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία θεωρούνται ως «επενδυτικά κεφάλαια»)
•    το μέρισμα να εισπράττεται από εταιρεία η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην Φινλανδία ή στην ΕΕ, και
•    το μέρισμα να εισπράττεται από εταιρεία που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, και η λήπτρια εταιρεία να συμμετέχει σε ποσοστό μικρότερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που διανέμει το μέρισμα.

Τέλος, τα μερίσματα που εισπράττει μια Φινλανδική εταιρεία μπορεί να υπόκεινται σε πλήρη (100%) φορολόγηση, εάν η εταιρεία που διανέμει τα μερίσματα δεν είναι εγκατεστημένη στην Φινλανδία ή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και δεν έχει υπογραφεί με το κράτος αυτό ΣΑΔΦ.

Περαιτέρω, το εισόδημα από τόκους συμπεριλαμβάνεται στα εταιρικά κέρδη και επομένως υπάγεται σε φορολόγηση με τον εταιρικό συντελεστή, 24,5%.

Όπως και με το φορολογητέο εισόδημα, η έννοια των εκπιπτόμενων δαπανών είναι ευρεία και καλύπτει, σε γενικές γραμμές, όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την επιδίωξη του φορολογητέου εισοδήματος. Ωστόσο, εξαιρέσεις από τον γενικό αυτό κανόνα περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) τα εξής:
•    τον φόρο εισοδήματος, τους τόκους υπερημερίας, και τις ποινικές-φορολογικές προσαυξήσεις.
•    τα πρόστιμα και άλλες προσαυξήσεις.
•    το 50% των δαπανών ψυχαγωγίας.
•    τις κεφαλαιακές ζημίες.
•    τις ζημίες από πώληση ιδίων μετοχών της εταιρείας.
•    τις ζημίες από συγχωνεύσεις.

Σύμφωνα με τη μέθοδο της πρόκυψης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, οι δαπάνες συνήθως εκπίπτουν κατά το έτος που πραγματοποιούνται (δηλαδή το έτος κατά το οποίο προέκυψε η υποχρέωση καταβολής τους).

Όσον αφορά στην υψηλή κεφαλαιοδότηση, δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις στην ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τη γενική διάταξη για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τις διατάξεις σχετικά με την ‘‘κρυφή’’ διανομή των κερδών ώστε να επαναχαρακτηρίζονται οι τόκοι που καταβάλλονται, ως μέρισμα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι όροι χρηματοδότησης του χρέους δεν πληρούν τους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, το καταβαλλόμενο ποσό δεν είναι εκπεστέο για φορολογικούς σκοπούς.

Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

Η Φινλανδία φορολογεί τους κατοίκους της για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Οι κάτοικοι φορολογούνται με προοδευτικό φορολογικό συντελεστή και με σταθερό φορολογικό συντελεστή για σκοπούς δημοτικής φορολογίας (φόρου εκκλησίας (church tax) και κοινωνικής ασφάλισης).

Ένα αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, που για παράδειγμα, εργάζεται περιστασιακά στη Φινλανδία, φορολογείται στη Φινλανδία μόνο για το εισόδημά του που προέρχεται από Φινλανδικές πηγές. Επιπλέον, βάσει των ΣΑΔΦ είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ακόμη και το εισόδημα αυτό να μην φορολογείται στη Φινλανδία

Τα φυσικά πρόσωπα θεωρούνται ότι κατοικούν στη Φινλανδία, αν έχουν τη μόνιμη κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή του στη Φινλανδία ή εάν έχουν φυσική παρουσία στη Φινλανδία για συνεχές χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών. Μια προσωρινή απουσία από τη Φινλανδία μπορεί να διακόψει την συνέχεια της διαμονής για τους σκοπούς της στοιχειοθέτησης της φορολογικής κατοικίας. Επίσης, παρά την μετακίνηση από τη Φινλανδία, Φινλανδοί υπήκοοι θεωρούνται ότι κατοικούν στη Φινλανδία για τρία πλήρη ημερολογιακά έτη μετά την έξοδό τους από τη χώρα, εκτός αν αποδείξουν ότι δεν είχαν απαραίτητους δεσμούς με τη χώρα κατά τα έτη αυτά.

Έτσι, το εισόδημα μπορεί να προκύψει από τρεις πηγές: τις επιχειρήσεις, τη γεωργία και το προσωπικό εισόδημα. Οι δαπάνες, που σχετίζονται με κάθε πηγή εισοδήματος μπορεί ουσιαστικά να αφαιρούνται μόνο από την ιδία πηγή και έτσι το φορολογητέο εισόδημα από κάθε πηγή εισοδήματος υπολογίζεται χωριστά.

Παράλληλα, τα κεφαλαιακά κέρδη υπόκεινται σε συντελεστή φορολογίας ύψους 30% για τα πρώτα 50.000 Ευρώ εισοδήματος και 32% για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό αυτό.

Σχετικά με τα μερίσματα που λαμβάνονται λόγω συμμετοχής σε εισηγμένες εταιρείες,  το 70% αυτών φορολογείται ως εισόδημα κεφαλαίου (βλ. ανωτέρω για φορολογία κεφαλαιακών κερδών) και το 30% αυτών απαλλάσσεται της φορολογίας. Από την άλλη, το εισόδημα από μερίσματα που λαμβάνονται λόγω συμμετοχής σε μη εισηγμένες εταιρείες, διακρίνεται σε εισόδημα κεφαλαίου και σε κανονικό εισόδημα, σύμφωνα με την αγοραία αξία των μετοχών στο τέλος του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους φορολογίας. 

Το 9% της αξίας αυτών θεωρείται ως εισόδημα από κεφάλαιο και το υπόλοιπο ως κτηθέν εισόδημα. Ωστόσο, τα πρώτα 60.000 Ευρώ του κεφαλαιακού εισοδήματος ετησίως και ανά άτομο είναι πλήρως αφορολόγητο και το 70% από το υπόλοιπο μέρος του εισοδήματος του κεφαλαίου υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή 30% (ή 32% σε περίπτωση που το φορολογητέο κεφάλαιο υπερβαίνει τις 50.000 Ευρώ) και το 30% είναι αφορολόγητο. Επίσης, από το τμήμα του μερίσματος που αντιμετωπίζεται ως κανονικό εισόδημα, μόνο το 70% υπόκειται σε φορολόγηση με βάση τους κανονικούς συντελεστές που ισχύουν για το εισόδημα και το 30% είναι αφορολόγητο. Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν και για μερίσματα από την αλλοδαπή, αν η εταιρία που διανέμει τα μερίσματα είναι μια εταιρεία που αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Φ.Π.Α

0 / 10 / 14 / 24

Εταιρικός Φόρος

20

Φόρος Φυσικών Προσώπων

0 – 16.100 EUR : 0

16.101 EUR – 23.900 EUR : 6,5

23.901 EUR – 39.100 EUR : 17,5

39.101 EUR – 70.300 EUR : 21,5

70.301 EUR – 100.000 EUR : 29,75

Πάνω από 100.000 EUR : 31,75

Κεφαλαιακά κέρδη

30

Μερίσματα

20

Δικαιώματα

0

Τόκοι

20

Ασφαλιστικές εισφορές

5,15% έως 6,5% % και επιπρόσθετα σταθερός συντελεστής 35%

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ επιτρέπονται για τις εταιρικές. Αν οι εισηγμένες εταιρείες δεν συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τότε οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα ΔΛΠ.

Οι αλλοδαπές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο τοπικό χρηματιστήριο ακολουθούν τις φορολογικές απαιτήσεις της χώρας της κατοικίας τους, όπως και οι θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού. Οι τοπικές φορολογικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κάποιο σχέδιο ενσωμάτωσης και σύγκλισης των τοπικών φινλανδικών GAAP με τα ΔΛΠ.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη Δημοκρατία της Φινλανδίας Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 1980 η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1191/1981. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Φινλανδίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Φινλανδία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 13%  
Τόκοι: 0%
Δικαιώματα: 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Φινλανδία 
Μερίσματα: 10% 
Τόκοι: 10%
Δικαιώματα: 10%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Συντάξεις και άλλα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με την Κοινωνική Ασφαλιστική Νομοθεσία της Φινλανδίας, φορολογούνται μόνο στη Φινλανδία. Οποιαδήποτε σύνταξη που καταβάλλεται από το Κράτος της Φινλανδίας ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από τοπική αρχή αυτού ή από Ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος της Φινλανδίας ή το Νομικό πρόσωπο ή την τοπική αρχή αυτού, φορολογείται μόνο στη Φινλανδία. Εντούτοις, μια τέτοια σύνταξη φορολογείται μόνο στην Ελλάδα, αν το φυσικό πρόσωπο είναι υπήκοος και κάτοικος Ελλάδας.

Η Φινλανδία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς2  .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής3 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Φινλανδία, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις4  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι φινλανδικές φορολογικές αρχές.

Βασικές μορφές επιχειρήσεων:

Οι βασικές μορφές φινλανδικών εταιρειών είναι: η ανώνυμη εταιρεία (osakeyhtiö), η ομόρρυθμη (yleinen kumppanuus), η ετερόρρυθμη (kommandiittiyhtiö), η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (osakeyhtiö), ο συνεταιρισμός (osuuskunnan), και το υποκατάστημα (sekä sivuliikkeen) μιας αλλοδαπής εταιρείας.

Νόμισμα

Το νόμισμα της Φινλανδίας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

 

Εγχώριες τράπεζες:

Bank of Finland,    Sampo Bank, Ålandsbanken - Bank of Åland, Aktia Säästöpankki Sparbank - Aktia Bank, Mandatum Bank, Merita Bank, Alfred Berg Finland (ABN AMRO), Nodea Suomi, Citibank International PLC, Tapiola Bank LTD, The Association of Finnish Local Cooperative Banks, DnB NORD Bank   Europe, EQ Bank, Bank of Åland PLC, The Finnish Savings Banks' Association, Handelsbanken, Nordea Bank, Osuuspankki – Andelsbanken, Evli Bank, S-Bank   

Χρήσιμα Links 

Εθνικό Φορολογικό Συμβούλιο:  www.vero.fi
Επενδύσεις:  www.investinfinland.fi/
Υπουργείο Οικονομίας: www.valtioneuvosto.fi

Παραπομπές

1 Βλ. Αρχείο Ορισμών: « Άμεσες Ξένες Επενδύσεις»
2 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012
3 Βλ. Αρχείο Ορισμών: «Πραγματική Συναλλαγή» 
4 Βλ. «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»

 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις «Φορολογικές Μελέτες» της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή
Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ