Πορτογαλία

Πορτογαλία

Εμπορικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον

Η Πορτογαλική Δημοκρατία βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Βόρεια και ανατολικά συνορεύει με την Ισπανία ενώ νότια και δυτικά βρέχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό. Η χώρα περιλαμβάνει δύο αρχιπελάγη στον Ατλαντικό, τις Αζόρες και την Μαδέρα, ενώ έχει έκταση 92.090 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό περί τους 10.700.000 κατοίκους.

Η Πορτογαλία  έχει αναπτύξει μια οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή  υπηρεσιών, ενώ αποτελεί μια εκ των ιδρυτριών χωρών του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος (ευρώ). Χάριν των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα σήμερα επενδύει σημαντικά κεφάλαια στις υποδομές, έχοντας ένα μεγάλο σύστημα οδών ταχείας κυκλοφορίας και κατά αυτόν τον τρόπο επωφελείται από την άριστη προσβασιμότητα στα εθνικά οδικά δίκτυα. Παράλληλα, η σημασία των εθνικών της φορέων παροχής υπηρεσιών έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς αντιπροσωπεύουν το 74,9% και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος1

Ταυτόχρονα, η παραδοσιακή παραγωγή έχει αλλάξει δραματικά, μεταβαίνοντας από τις ήδη ανεπτυγμένες βιομηχανίες, σε μία παραγωγική βάση, η οποία προσφέρει σημαντική ανάπτυξη και περιλαμβάνει μεγαλύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Ύστερα από την εισδοχή της χώρας στην ΕΕ, μια νέα οικονομική πολιτική ξεκίνησε το 2002, όπου μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν ήταν η αύξηση του Φ.Π.Α. (φόρος προστιθέμενης αξίας), η μείωση των δημόσιων δαπανών, το κλείσιμο και η αναδιάρθρωση των διαφόρων ιδρυμάτων του δημόσιου τομέα, η σταδιακή κατάργηση των προσωρινών συμβάσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν κυρίως την αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του IMF, στην χώρα παρουσιάστηκε μείωση του εγχώριου ΑΕΠ κατά 1,5% το 2011, για το 2012 υπήρξε επίσης μείωση κατά 3,3%, ενώ προβλέπεται ύφεση το 2013 της τάξεως  του 0,3%. Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα Ease Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα κατατάσσεται στην 30η θέση ανάμεσα σε 185 χώρες από όλο τον κόσμο. 

Ωστόσο, το διεθνές εμπόριο της χώρας ήταν και θα είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξή της, έστω και αν υπάρχει έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιό της. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι οι Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Αγκόλα). 

Από την άλλη, η οικονομία της Πορτογαλίας εξαρτάται επίσης από το εξωτερικό εμπόριο σε μεγάλο βαθμό, όπως είναι οι ενεργειακοί πόροι, όπου η εξάρτησή της είναι περίπου στο 99,4%2 , για τα μέταλλα και τα ορυκτά προϊόντα (17,72% το 2008) αλλά και για τα γεωργικά προϊόντα (7,81% το 2008). 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπήρξε σημαντική διεθνοποίηση μεγάλου αριθμού των πορτογαλικών εταιρειών, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στις αγορές του εξωτερικού, εκτοξεύοντας την Πορτογαλία σε μια αξιόλογη θέση μεταξύ των χωρών εξαγωγής κεφαλαίου. Αυτή η διαδικασία της διεθνοποίησης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως διαρκής προσπάθεια, χαρακτηριζόμενη από τη διεύρυνση του αριθμού των συμμετεχόντων (μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις) και από την προοδευτική διαφοροποίηση των αγορών, έτσι ώστε οι πορτογαλικές επιχειρήσεις να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Φορολογικό σύστημα

Μια εταιρεία θεωρείται κάτοικος Πορτογαλίας  όταν έχει την έδρα της ή την έδρα της πραγματικής της διοίκησης στην Πορτογαλία. Οι εταιρείες που θεωρούνται ως φορολογικοί κάτοικοι Πορτογαλίας φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Πορτογαλία. 
Τα κέρδη που προέρχονται από μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί αλλοδαπή εταιρεία στην Πορτογαλίαυπόκεινται τον ίδιο φόρο με αυτόν που επιβάλλεται στις εταιρείες.
 Από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, εισήχθη ένας ενιαίος φορολογικός συντελεστής 25% και ισχύει για το συνολικό ποσό του φορολογητέου εισοδήματος που πραγματοποιείται από τις εταιρείες φορολογικούς κατοίκους Πορτογαλίας. Οντότητες που δεν ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή γεωργική δραστηριότητα ως κύρια δραστηριότητά τους υπόκεινται σε συντελεστή φορολογίας 21,5% για το συνολικό ποσό των φορολογητέων εισοδημάτων τους. Ένα χαμηλότερος συντελεστής 17,5% ισχύει για τις εταιρείες φορολογικoύς κατοίκους της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών.

Οι ακόλουθες προσαυξήσεις μπορούν επίσης να εφαρμόζονται:

•    Ένα τοπικός πρόσθετος φόρος (Derrama) έως 1,5% επί του φορολογητέου εισοδήματος, πριν από την αφαίρεση των τυχόν διαθεσίμων μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών, επιβάλλεται σε ορισμένους δήμους. Η τοπική προσαύξηση υπολογίζεται και καταβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος .
•    Ένας πρόσθετος κρατικός φόρος (Derrama Estadual) εφαρμόζεται με τους ακόλουθους συντελεστές:
-    3% που εφαρμόζεται στο φορολογητέο κέρδος που υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ έως 7,5 εκατ. ευρώ, πριν από την αφαίρεση των τυχόν διαθέσιμων μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών.
-    5% που εφαρμόζεται στο φορολογητέο κέρδος που υπερβαίνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο κρατικός πρόσθετος φόρος επιβάλλεται στους φορολογουμένους κατοίκους ημεδαπής που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, γεωργική δραστηριότητα ή και σε αλλοδαπούς κατοίκους με μόνιμη εγκατάσταση στην Πορτογαλία, και αναμένετο να εφαρμοστεί κατά τη διαχειριστική περίοδο 2012 και 2013.

Τα φορολογητέα κέρδη βασίζονται στα λογιστικά κέρδη όπως αυτά προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση. Η θετική καθαρή διαφορά μεταξύ κερδών και η κεφαλαιακή ζημία που προκύπτει από την πώληση των παγίων περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών, που πραγματοποιήθηκε για περισσότερο από ένα έτος, φορολογείται ως μέρος του κανονικού εισοδήματος.

Τα κεφαλαιακά κέρδη και ζημίες προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση, με την αφαίρεση κάθε σχετικού κόστους, καθώς και την αξία κτήσεως, και τις ζημίες απομείωσης και των φορολογικά εκπιπτόμενων αποσβέσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο το 50% των καθαρών κερδών από την πώληση των ενσωμάτων παγίων ή μετοχές φορολογούνται, με την προϋπόθεση ότι επανεπενδύονται τα έσοδα των πωλήσεων.
•    Πορτογαλικές εταιρίες που κατέχουν μετοχές σε άλλες εταιρείες ημεδαπές ή σε εταιρίες που εδρεύουν στην ΕΕ ή στον ΕΟΧ (όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας της ΕΕ για τις μητρικές/θυγατρικές εταιρείες 2011/96/CEE), το 100% των μερισμάτων που διανέμονται εξαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, της ΕΕ, του ΕΟΧ και των θυγατρικών, οι μετοχές θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% των συνολικών κεφαλαίων και να διακρατώνται για τουλάχιστον ένα έτος (αυτή η ελάχιστη περίοδος συμμετοχής θα πρέπει να πληροίται πριν ή μετά τη διανομή). Η ανωτέρω εξαίρεση των μερισμάτων από τη φορολόγησή τους πραγματοποιείται όταν διανέμονται από θυγατρικές εταιρείες, πορτογαλικές, ή εγκατεστημένες στην ΕΕ, ή στον ΕΟΧ και ισχύει μόνο εφόσον το σχετικό εισόδημα έχει υπαχθεί σε «πραγματική φορολόγηση». Αυτό συμβαίνει όταν:
•    έχουν υποβληθεί σε φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων ή σε συγκρίσιμο φόρο (χωρίς να απαιτείται ελάχιστο ποσό του φόρου που έχει πραγματικά καταβληθεί).
•    έχουν φορολογηθεί στο επίπεδο της θυγατρικής που προβαίνει στη διανομή των κερδών, ή σε οποιοδήποτε άλλο χαμηλότερο επίπεδο της εταιρικής δομής, ή
•    αναφέρεται σε κέρδη που διανέμονται από μία θυγατρική της ΕΕ ή του ΕΟΧ, οι οποίες υπόκεινται και δεν απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων.

Αναφορικά με τις εκπτώσεις των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας αυτές μπορούν να πάρουν τη μορφή αποσβέσεων των περιουσιακών στοιχείων της, με τη σταθερή μέθοδο, με καθορισμένους συντελεστές, ανά περιουσιακό στοιχείο, οι οποίοι κυμαίνονται από 2% έως 33,33%. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η απόσβεση της υπεραξίας.

Επιπρόσθετα, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης μιας εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας εταιρείας κατά το έτος που προέκυψαν.

Εάν το επιτόκιο που εφαρμόζονται στους τόκους και σε άλλες αποζημιώσεις σχετικά με τα δάνεια που παρέχονται από τους μετόχους της εταιρείας είναι υψηλότερο από ό, τι το διατραπεζικό επιτόκιο του ευρώ (Euribor), το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέον δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας. Ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται, όταν ο μέτοχος είναι κάτοικος μιας χώρας με την οποία η Πορτογαλία έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) ή όταν το επιτόκιο είναι σύμφωνο με την αρχή των ίσων αποστάσεων που προκύπτει από τους κανόνες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Οι ζημιές απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, όταν ή έχει αξιωθεί η απαίτηση ή οι πιστώσεις έχουν καθορισθεί από το δικαστήριο. Το ετήσιο ποσό των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις που μπορεί να εκπίπτει, περιορίζεται στα ακόλουθα ποσοστά:
•    Για περισσότερο από 6 και λιγότερο από 12 μήνες: 25%.
•    Για περισσότερο από 12 και λιγότερο από 18 μήνες: το 50%.
•    Για περισσότερο από 18 και λιγότερο από 24 μήνες: το 75%.
•    Για περισσότερο από 24 μήνες: 100%.

Φορολογικές ζημιές που προκύπτουν από το 2012 και μετά μπορούν να μεταφερθούν για πέντε χρόνια. Δεν επιτρέπεται όμως μεταφορά της ζημίας σε προηγούμενες χρήσεις.

Η φορολογική νομοθεσία της Πορτογαλίας προβλέπει ένα ειδικό καθεστώς φορολόγησης των ομίλων επιχειρήσεων, ως ομάδας (group taxation), υπό προϋποθέσεις. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, με την υποβολή μιας ειδικής αίτησης στις φορολογικές αρχές, δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες με έδρα και την πραγματική διοίκησή τους στην Πορτογαλία να υποβάλλουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και να συμψηφίζουν τις ζημίες τους.

Επίσης, οι φορολογικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το φορολογητέο εισόδημα των εταιρειών, εάν ο φορολογούμενος και ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λόγω της σχέσης τους (συμμετοχή), έχουν θεσπίσει στις συναλλαγές τους ιδιαίτερες συνθήκες που αποκλίνουν από τους όρους που συνήθως συμφωνούνται μεταξύ ανεξάρτητων οντοτήτων, έτσι ώστε να νοθεύονται τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν εάν οι συναλλαγές αυτές διενεργούνταν μεταξύ ανεξάρτητων μερών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταφορά της νομοθεσίας της Πορτογαλίας σε γενικές γραμμές ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες με πωλήσεις και άλλα κέρδη άνω των 3 εκατ. ευρώ, απαιτείται να προετοιμάσουν φάκελο για την τεκμηρίωση των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στις φορολογικές αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Πέραν των ανωτέρω, οι κανόνες για την υψηλή κεφαλαιοδότηση των εταιρειών έχουν ανακληθεί, μετά την έγκριση των νέων κανόνων για τον περιορισμό της δυνατότητας εκπτώσεως των δαπανών χρηματοδότησης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Επίσης, τα κέρδη που προέρχονται από μια θυγατρική εταιρεία πορτογαλικής εταιρείας, η οποία είναι εγκατεστημένη σε υπεράκτια δικαιοδοσία (offshore jurisdiction), ή σε μια χώρα, όπου υπόκειται σε πραγματικό φορολογικό συντελεστή ίσο ή μικρότερο από το 60% του πορτογαλικού κανονικού συντελεστή, καταλογίζονται στην πορτογαλική μέτοχο, με την προϋπόθεση ότι κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25% (10% εάν περισσότερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχεται από πορτογάλους μετόχους).

Όσον αφορά στις πληρωμές προς αλλοδαπούς κατοίκους, αυτές υπόκεινται σε φόρο παρακράτησης, ως εξής:
-     Στα μερίσματα 25%, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις μητρικές-θυγατρικές εφαρμόζεται οπότε δεν επιβάλλεται παρακρατούμενος φόρος. Επίσης ο συντελεστής είναι 35% εάν τα μερίσματα καταβάλλονται σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε φορολογικούς παραδείσους, σύμφωνα με τη μαύρη λίστα της Πορτογαλίας.
-    Στους τόκους (εκτός εάν οι τόκοι καταβάλλονται σε πρόσωπα εγκατεστημένα σε φορολογικούς παραδείσους, σύμφωνα με τη μαύρη λίστα της Πορτογαλίας, οπότε ο συντελεστής είναι 35%) και τα δικαιώματα 25%, εκτός εάν εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα, οπότε ο φόρος παρακράτησης είναι 5% και 0% από 1η Ιουλίου 2013.

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 

Ένα πρόσωπο που δαπανά περισσότερες από 183 ημέρες το χρόνο συνολικά στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, θεωρείται ότι κατοικεί μόνιμα στην Πορτογαλία για φορολογικούς σκοπούς. Ένα άτομο  επίσης, θεωρείται ότι είναι κάτοικος της Πορτογαλίας, αν μια κατοικία υποδηλώνει ότι είναι η συνήθης διαμονή αυτού στην Πορτογαλία και διατηρείται στις 31 Δεκεμβρίου του συγκεκριμένου έτους ή εάν ένας από τους συζύγους θεωρείται φορολογικός κάτοικος στην Πορτογαλία σύμφωνα με τους όρους παραπάνω (στην περίπτωση των παντρεμένων ζευγαριών).

Τα ατομικά έσοδα φορολογούνται κατά κανόνα με προοδευτικούς συντελεστές. Υπάρχουν 6 κατηγορίες εισοδημάτων που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων: οι μισθοί, τα επιχειρηματικά εισοδήματα, τα έσοδα από επενδύσεις, έσοδα από περιουσιακά στοιχεία και αυξήσεις περιουσιακών στοιχείων και  συντάξεων. Τα  κέρδη κεφαλαίου από την πώληση της κύριας κατοικίας ενός ατόμου απαλλάσσονται της φορολογίας, αν τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την αγορά άλλης κύριας κατοικίας στην Πορτογαλία, ή σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση, υπάρχουν ρυθμίσεις για την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. 

Μόνο το 50% των κερδών (υπεραξίας) από την πώληση ακίνητης περιουσίας είναι υποκείμενο σε φορολόγηση με προοδευτικούς συντελεστές από 14,5% έως 48%, σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013.

Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες φοροαπαλλαγές, όπως τα έξοδα υγείας – νοσήλεια, και οι εισφορές προς σύνταξη. Επίσης, υπάρχουν προσωπικές φορολογικές εκπτώσεις που εξαρτώνται από την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών και το εισόδημα.

Φορολογικοί Συντελεστές

ΦΟΡΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

Φ.Π.Α

0 / 6 / 13 / 23

Εταιρικός Φόρος

21

Φόρος Φυσικών Προσώπων

                  Κλιμακωτά μέχρι 48              

Κεφαλαιακά  κέρδη

28

Μερίσματα

0 / 25 / 35

Δικαιώματα

25 / 35

Τόκοι

25 / 35

Ασφαλιστικές εισφορές

               11 για τον εργαζόμενο και 23,75 για τον εργοδότη

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητα για την σύνταξη των ενοποιημένων αλλά και των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, ενώ επιτρέπονται για τις μη εισηγμένες εταιρείες, αν καταθέσουν την απαραίτητη έκθεση ελέγχου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ενώ οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες που βασίζονται στα ΔΛΠ γενικώς.

Τα GAAP Πορτογαλίας έχουν ενημερωθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010, για την ενσωμάτωση των ΔΛΠ που έχουν εκδοθεί μέχρι το 2007, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω σύγκλιση των τοπικών πορτογαλικών GAAP προς τα ΔΛΠ.

Φορολογική σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Πορτογαλία Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας από το 2002 η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 3009/2002. Η Σ.Α.Δ.Φ. ρυθμίζει τη φορολόγηση των συντάξεων, των μισθωτών υπηρεσιών, των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων. 

Τα ανώτερα όρια παρακράτησης φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και βάσει της ΣΑΔΦ είναι:

Για πληρωμές από την Πορτογαλία προς την Ελλάδα
Μερίσματα: 0% / 15%  
Τόκοι: 5% / 15%
Δικαιώματα: 5% / 10%

Για πληρωμές από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία 
Μερίσματα: 0% / 10% 
Τόκοι: 8% / 10%
Δικαιώματα: 8% / 10%

Συντάξεις και άλλες παρόμοιες αμοιβές που καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας έναντι προηγούμενης εξαρτημένης απασχόλησης, φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. Συντάξεις που καταβάλλονται από το Κράτος της Πορτογαλίας ή πολιτική ή διοικητική υποδιαίρεσή του ή τοπική αρχή αυτού, είτε από ταμεία που έχουν συσταθεί από αυτά, σε φυσικό πρόσωπο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν προς το Κράτος αυτό ή προς την υποδιαίρεσή του ή προς την αρχή αυτού, φορολογούνται μόνο στην Πορτογαλία. Εάν, όμως, το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος και υπήκοος Ελλάδας, οι παραπάνω συντάξεις φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. 

Η Πορτογαλία ΔΕΝ ανήκει στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς3  .

Συνεπώς, τα τιμολόγια πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, αναγνωρίζονται χωρίς να εξετάζεται το μαχητό τεκμήριο της πραγματικότητας της συναλλαγής4 . Περαιτέρω, όσα φυσικά πρόσωπα θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Πορτογαλία, μπορούν να το πράξουν ΧΩΡΙΣ να εξετάζονται οι προϋποθέσεις5  του άρθρου 76 του ΚΦΕ.

Τέλος, για την τεκμηρίωση της φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου απαιτείται ένα απλό πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδουν οι Πορτογαλικές φορολογικές αρχές. 

VIES

Οι Πορτογαλικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ΦΠΑ και υποκείμενες στο φόρο, μπορούν να διεξάγουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέσω του συστήματος VIES6 .

 

Βασικές Μορφές Επιχειρήσεων:

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται : η ανώνυμη εταιρεία (SA - sociedade anónima),η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Lda- sociedade de responsabilidade limitada), η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία (sociedade em comandita simples), ατομική επιχείρηση  (negócio pessoal) και το υποκατάστημα (filial) ξένης εταιρείας.

Νόμισμα

Το νόμισμα της Πορτογαλίας είναι το Ευρώ (κωδικός EUR).

 

 

Εγχώριες Τράπεζες:

Μερικές από τις εγχώριες τράπεζες είναι:
Banco Santander, Banco de Portugal, Banco Finantia, Barclays Portugal, Itausa Portugal BCP - Banco Comercial, Banıf, Banco Espirito Santo, BPI, Millennium BCP, CGD

Χρήσιμα Links 

Υπουργείο Εξωτερικών: www.portugalglobal.pt/EN/INVESTINPORTUGAL/.aspx
Υπουργείο Οικονομικών: www.min-financas.pt,  www.min-economia.pt
Επίσημο site της Κυβέρνησης: www.portugal.gov.p

Παραπομπές

1 πηγή: ΙΝΕ, 2006
2 πηγή: Eurostat, 2005
3 Βλ. παρ. 4 & παρ. 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., την ΠΟΛ 1125/2011 & την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 20.1.2012
4 Βλ. Αρχείο Ορισμών «Πραγματική Συναλλαγή» 
5 Βλ. Αρχείο Ορισμών «Προϋποθέσεις Αλλαγής Φορολογικής Κατοικίας»
6 Βλ. Αρχείο Ορισμών : «VIES»

 

Meet The Experts Συνάντηση Εργασίας
με τους ειδικούς.
Απεριόριστα Ερωτήματα

Εξατομικευμένες Συμβουλές
Από 100€
Client Portal Υπεύθυνες, Αξιόπιστες
και Ολοκληρωμένες
Υπηρεσίες Φορολογικής
και Οικονομικής Διαχείρισης
Εγγραφή
Ask The Experts Ρωτήστε μας για τα
φορολογικά σας
θεματα Online.
Γραπτές Ερωτήσεις

Τεκμηριωμένες Απαντήσεις
50€ + ΦΠΑ