Χωρίς Αpostille η διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας για αρκετές χώρες

Χωρίς Αpostille η διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας για αρκετές χώρες

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Πρωτοκόλλου: Δ. ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017-(κυρωτικός ν. 4231/2014 - Α’ 19) έγγραφο σε συνδυασμό με το υπ. αρ. 35593/2017 έγγραφο αναφορικά με τη διαδικασία της παροχής πληροφοριών για τον τρόπο προσκόμισης εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία 2018 εκδοθέντων από αντίστοιχες Φορολογικές Υπηρεσίες Κρατών που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα του Ν. 4231/2014», γίνονται δεκτά και εφαρμοστέα τα παρακάτω:

  • Οι χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει την παραπάνω Σύμβαση απαλλαγής επικύρωσης εγγράφων είναι οι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα.
  • Συνεπώς, για αυτές κρίνεται από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ότι τα έγγραφα που εκδίδουν οι φορολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών και τα οποία αφορούν στην φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων, δεν χρήζουν επικύρωσης με την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille), με την προϋπόθεση ότι φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και, ενδεχομένως, την σφραγίδα της αρμόδιας Αρχής του κράτους που τα χορήγησε (όπου αυτή συνηθίζεται).

Επί του πρακτέου, όταν ένας φορολογούμενος έχει μεταφέρει ατύπως την φορολογική του κατοικία σε μια από τις ως άνω περιγραφόμενες χώρες και βρίσκεται στη διαδικασία δήλωσης της αλλαγής της φορολογικής του έδρας ενώπιον των φορολογικών αρχών της Ελλάδας, το πιο σημαντικό έγγραφο, αυτό του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας μπορεί να το λάβει χωρίς την Επισημείωση τη Χάγης (Apostille), για να το χρησιμοποιήσει στην αρμόδια ΔΟΥ όπου ανήκει στην Ελλάδα και να οριστεί κάτοικος Εξωτερικού.

Οι μόνες προϋποθέσεις που τίθενται για την επαύξηση της ισχύος του ως άνω εγγράφου είναι:

  1. να δηλώνεται σε αυτό η ημερομηνία έκδοσης του,
  2. να υπάρχει υπογραφή του αρμοδίου Υπάλληλου της Αρχής,
  3. όπως και η σφραγίδα της Αρχής αυτής, εάν αυτή χρησιμοποιείται.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι δεδομένος ο περιορισμός της χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης του Apostille επί των δημοσίων εγγράφων του εξωτερικού, επομένως και πιο  άμεση ανταπόκριση των φορολογουμένων των συγκεκριμένων χωρών ενώπιον της Φορολογικής Αρχής αναφορικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για την απόδειξη της φορολογικής τους έδρας.

Ειδικά αυτήν την περίοδο, που πλησιάζουμε στο τέλος του φορολογικού έτους 2017, όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας για το έτος 2016 ή και αναδρομικά, θα πρέπει να ενημερωθούν για αυτήν την εξέλιξη, η οποία τους γλιτώνει από περαιτέρω κόπο και χρόνο. Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας 2018 μπορεί να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη διαδικασία της μεταφοράς στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού όσο και για άλλες χρήσης όπως είναι η μεταβολή της χώρας διαμονής και η εφαρμογή μίας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) για διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων όπως είναι τα μερίσματα, οι τόκοι, οι συντάξεις, τα κεφαλαιακά κέρδη, τα ενοίκια και άλλα. Για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από κατοίκους εξωτερικού, το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ΔΕΝ απαιτείται. 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή