Νέο τοπίο για τις επενδύσεις σε παραγωγές ταινιών

Νέο τοπίο για τις επενδύσεις σε παραγωγές ταινιών

Εισαγωγή

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος ν.4487 που προβλέπει την ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα στην Ελλάδα, μέσω της παροχής επενδυτικών κινήτρων. Στον συγκεκριμένο κλάδο περιλαμβάνονται εκτός από τις κινηματογραφικές παραγωγές, οι τηλεοπτικές εκπομπές, τα video games και το animation.

Η συγκεκριμένη πρακτική έχει ήδη ακολουθηθεί από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες συγκαταλέγονται η Βρετανία, η Ιταλία και η Νορβηγία. Σε γενικές γραμμές, το εν λόγω πλαίσιο έχει στεφθεί από επιτυχία καθώς έχει προσεγγίσει σημαντικό αριθμό τόσο ‘συντηρητικών’ όσο και πιο ‘επιθετικών’ επενδυτών.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η ελληνική νομοθεσία θα προβλέπει επιστροφή 25% για τις δαπάνες παραγωγών που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα, με ανώτατο ποσό επιστροφής τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό της επιχορήγησης θα υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ ως βάση θα χρησιμοποιείται η αξία των δαπανών παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Λευτέρη Κρέτσου, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 450 εκ. Ευρώ, τα οποία αναμένεται να διατεθούν σε οπτικοακουστικές παραγωγές εντός της προσεχούς 5ετίας, εφόσον πληρούν μία σειρά πολιτιστικών κριτηρίων. Η συγκεκριμένη πολιτική προσδοκάται ότι θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και θα οδηγήσει σε αύξηση του τουρισμού και της απασχόλησης.

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η περίπτωση της Βρετανίας

Η Βρετανία, έχει μακρά παράδοση στην παροχή κινήτρων για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου και οπτικοακουστικών προγραμμάτων.

Αναλυτικότερα, μία εταιρεία παραγωγής ταινιών μπορεί να αιτηθεί την επιστροφή έως και 25% των δαπανών που πληρούν το κριτήριο της πραγματοποίησής τους εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς την ύπαρξη κάποιου ανώτατου ορίου ως προς το ύψος τους. Επίσης, μπορεί να διασφαλίσει φορολογική ελάφρυνση που αγγίζει στο 80% επί των προαναφερθέντων δαπανών. Παρόλα αυτά, αν κάτω από το 10% των συνολικών εξόδων παραγωγής πραγματοποιούνται εντός του ΗΒ, τότε η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την επιστροφή.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Φορολογική Αρχή (HMRC) έχει ορίσει πως εάν ένα αγαθό ή μία υπηρεσία αναλώνεται ή χρησιμοποιείται αντίστοιχα εντός του ΗΒ, αποτελεί δαπάνη που πραγματοποιείται εντός της επικράτειας, χωρίς να έχει σημασία η εθνικότητα των ατόμων που ασκούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Επίλογος

Η Ελλάδα, ακολουθώντας δοκιμασμένες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι εντάσσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου στους αναπτυξιακούς της άξονες.

Ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι προικισμένη με τοπία που μπορεί να προσελκύσουν ποιοτικές παραγωγές από πολλά σημεία του πλανήτη. Επιπρόσθετα, ο περιορισμός του κύκλου εργασιών των τηλεοπτικών σταθμών έχει οδηγήσει στην εφεδρεία πολλά επαγγέλματα συναφή με την παραγωγή εκπομπών, με αποτέλεσμα να υπάρχει επαρκές εργατικό δυναμικό που μπορεί να στελεχώσει μεγάλες κινηματογραφικές, και όχι μόνο, παραγωγές.

Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση φορολογικών κινήτρων και η φερεγγυότητα των νεοσυσταθέντων οργανισμών, οι οποίοι θα υλοποιήσουν την ενίσχυση του οπτικοακουστικού τομέα, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος. 

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή