Αναδιάρθρωση Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ - 21/09/2011 - Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β Τάξεως...

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως.

Αρ. πρωτ.: Δ2B 1099317 ΕΞ - 03/07/2014 - Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. με προσωπικό για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Αρ. Πρωτ.: 2/90960 - 18/12/2012 - Σύστημα Διαχείρισης Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

ΘΕΜΑ: Σύστημα Διαχείρισης Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Ενοποίηση και Αναδιοργάνωση των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

 

Αριθμ. Δ6Δ 1169176 ΕΞ - 07/12/2012 - Τροποποίηση ως προς τη λειτουργία Τμημάτων Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 1078370/1894/0001Α/Φ.71/14−9−2006 (Β΄/1439) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄/138), ως προς τη λειτουργία Τμημάτων Δ.Ο.Υ.»

 

Αριθ. πρωτ.: 2/89424/ ΔΠΓΚ - 30/11/2012 - Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Αριθμ. Δ6Α 1137350 ΕΞ - 04/10/2012 - Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012 (Β 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

Αρ. Πρωτ:Δ6Α 1137527 ΕΞ - 05/10/2012 - Ενημέρωση για την νέα ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την νέα ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ, που περιλαμβάνονται στην αριθ.Δ6Α 1130258 ΕΞ 20.9.2012 (Β 2552) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1137350 ΕΞ 2012/4.10.2012 ομοία απόφαση.