Νέα παράταση για το Φάκελο Τεκμηρίωσης

Νέα παράταση για το Φάκελο Τεκμηρίωσης

Εκ νέου παράτηση έλαβε η υποβολή του συνοπτικού πίνακα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς έπρεπε να δοθεί χρόνος στη ΓΓΠΣ για το άνοιγμα της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και στο Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου

Ως  νέα ημερομηνία ορίστηκε η 31η Ιουλίου, η οποία συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού από τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών. Η παράταση δόθηκε μέσω του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις 03/07/2013 με θέμα: "Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις".

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία του φακέλου μπορούν να συμβουλευτούν το Άρθρο 11 του Ν.4110/2013, το οποίο τροποποιεί το Άρθρο 39 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994). Επικουρικά ενδέχεται να λειτουργήσουν και οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σε θέματα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Companies and Tax Administrations, July 2010), αναφορικά με τη λειτουργική ανάλυση που πρέπει να διενεργηθεί και τις εφαρμοζόμενες μεθόδους τεκμηρίωσης.

Γενικότερα, ο φάκελος τεκμηρίωσης είναι μία αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία καθώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου τεκμηρίωσης αλλά και στην επιλογή των συγκρίσιμων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, τα οικονομικά κλιμάκια των επιχειρήσεων δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία επί του θέματος και ανδέχεται να παρατηρηθούν αρκετά λάθη ή παραλείψεις.

Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία για τα στελέχη των οικονομικών τμημάτων των επιχειρήσεων, η λήψη έγκυρων συμβουλών από ειδικούς επί του εν λόγω θέματος αλλά και του ευρύτερου φορολογικού συστήματος, ώστε οι διοικήσεις των εταιρειών να μη βρεθούν προ εκπλήξεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες ενδοομιλικών συναλλαγών...

 

Πηγή TaxExperts.gr

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή