Αρθρογραφία TaxExperts

1.11.2013

Όπως είναι πλέον γνωστό, με την εφαρμογή του ν.4110/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε., το οποίο υποχρέωσε στην υποβολή συνοπτικού πίνακα στη Γ.Γ.Π.Σ. και την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης, τις επιχειρήσεις με ενδοομιλικές συναλλαγές το ύψος των οποίων ξεπερνά τις 100.000 για τζίρο έως 5 εκατ. και τις 200.000 για 5 εκατ. και πάνω. Επίσης, για τον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους του φακέλου και κυρίως του απαιτούμενου χρόνου για την κατάρτισή του, θεσπίστηκε με το άρθρο 91 του ν.4182/2013 και την ΠΟΛ.1220/2013, το όριο των 20.000 ευρώ ανά συναλλαγή συνδεδεμένης.

 

30.10.2013

Οι Τελευταίες Διευκρινήσεις με την ΠΟΛ.1179/2013

Με την ΠΟΛ.1179/2013 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες αναφορικά με την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

23.7.2013

Εκ νέου παράτηση έλαβε η υποβολή του συνοπτικού πίνακα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς έπρεπε να δοθεί χρόνος στη ΓΓΠΣ για το άνοιγμα της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και στο Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου.

7.7.2013

Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.2238, υποχρεούνται να τηρούν για το Οικονομικό Έτος 2013 (χρήση 2012) Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, όπως τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

7.7.2013

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ημερίδα με θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού από το Σύλλογο Ελλήνων Επιστημών του Τέξας και το Προξενείο της Ελλάδας στο Χιούστον, σε συνεργασία με την εταιρία χρηματοοικονομικών και φορολογικών υπηρεσιών TaxExperts.

 

4.1.2013

Η επισημείωση (“Apostille” και όχι “Apostile” όπως γράφουν πολλοί) είναι η απλοποιημένη πιστοποίηση των εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβολαιογραφικών πράξεων), για τη διεθνή χρήση τους σε όλα τα κράτη που εντάχθηκαν στην διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης, «σχετικά με την επισημείωση».

23.12.2012

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1170/2012, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την πληρωμή φορολογικών οφειλών προς το δημόσιο με στόχο να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις εφορίες όλης της χώρας.

16.12.2012

Σε μία περίοδο που οι Ευρωπαϊκές οικονομίες και τα τραπεζικά συστήματα περνούν κρίση, οι κυβερνήσεις, μέσα στα στενά δημοσιονομικά τους όρια, προχωρούν σε παρεμβάσεις προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές και να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια από άλλες χώρες.

4.5.2012

Πριν αναλύσουμε την απόφαση 1207/2012του ΣτΕ αναφορικά με την αξίωση έντοκης επιστροφής φόρων, είναι σημαντικό να ανατρέξουμε σε δύο ακρογωνιαίους λίθους του Συντάγματος που ορίζουν και προστατεύουν την ατομική περιουσία του πολίτη:

1.4.2012

Στις μέρες μας, αν και το περιεχόμενο της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας συνίσταται στην κατοχύρωση ή αποκατάσταση θιγόμενου ατομικού δικαιώματος, εν τούτοις συχνά επισημαίνονται ελλείψεις στο σχετικό νομοθετικό σύστημα λόγω ακριβώς της ευρείας κάλυψης ενός ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα - διοικητικές προσφυγές - έναντι πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της δημόσιας διοίκησης, και ειδικότερα της φορολογικής αρχής.

28.2.2012

Η κρίση στη Μεσόγειο δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την Κύπρο, η οποία στα πλαίσια της στενής δημοσιονομικής πολιτικής, αναγκάζεται να αυξήσει το ΦΠΑ από 15% σε 17% από την 1η Μαρτίου 2012 προκειμένου να τονώσει τα δημόσια έσοδα.

7.2.2012

Με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3986/2011 ορίζονται τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης των φορολογουμένων.

Ετήσια συνδρομή στον ελληνικό και διεθνή φορολογικό οδηγό

Φορολογική Ανάλυση 50 χωρών
η σχέση με την Ελλάδα αναφορικά με εισοδήματα, τόκους, μερίσματα, ΦΠΑ
Εταιρικό και Χρηματοοικονομικό πλαίσιο
Απεριόριστη πρόσβαση στις Φορολογικές Μελέτης της TaxExperts
Απεριόριστη πρόσβαση στους βασικούς Φορολογικούς Νόμους της Ελλάδας
Κόστος 90 ευρώ / έτος + ΦΠΑ

Εγγραφή