ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ειρ (ΑσφΜ) Αθ 763/2016

Δεκτή αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά προσωρινά εκτελεστής απόφασης επιδίκασης μειωμένων αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4093/12. Αιτούσα Εταιρεία του Δημοσίου. Πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης. Αποδεικνύεται βλάβη αιτούσης.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός Απόφασης 763/2016

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βάια Σερέτη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, χωρίς την σύμπραξη γραμματέα.

 

ΕιρΑθ 1993/2016 Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό - Διορισμός αντικλήτου -.

Μόνη η υπογραφή από δικηγόρο αγωγής δεν τον καθιστά αυτοδικαίως και αντίκλητο, με εξαίρεση μόνο την επίδοση κλήσης για την πρώτη συζήτηση της αγωγής, αφού η ιδιότητα του αντικλήτου επιφυλάσσεται μόνο στο δικαστικό πληρεξούσιο που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96 ΚΠολΔ. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά και αντίκλητο για αντίθετη αγωγή που στρέφεται κατά του ενάγοντος, με την οποία ανοίγεται νέα δίκη. 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Αριθμός απόφασης 1993/2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ