Χ.Α. Α.Ε. Αριθμ. πρωτ.: 15572 - 27/6/2011 - Ενημέρωση σχετικά με το νέο καθεστώς φορολογίας μερισμάτων των εισηγμένων στο Χ.Α...

Χ.Α. Α.Ε. Αριθμ. πρωτ.: 15572 - 27/6/2011 - Ενημέρωση σχετικά με το νέο καθεστώς φορολογίας μερισμάτων των εισηγμένων στο Χ.Α...

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το νέο καθεστώς φορολογίας μερισμάτων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1129/6.6.2011

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ετοιμότητα της ΕΧΑΕ να υποστηρίξει το νέο καθεστώς φορολογίας μερισμάτων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1129/6.6.2011 του Υπουργείου Οικονομικών (επισυνάπτεται για διευκόλυνση σε ηλεκτρονική μορφή).

Ειδικότερα:

1. Ειδική Φορολογική Μεταχείριση Δικαιούχων Μερίσματος

Η ευθύνη για τη φορολογική μεταχείριση επενδυτών που έχουν ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης μερισμάτων μεταφέρεται από τις εκδότριες εταιρείες στους Χειριστές του Σ.Α.Τ. (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές).

Συγκεκριμένα:

• Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο χειριστή τους,
• Ο χειριστής ελέγχει και αποθηκεύει τα δικαιολογητικά,
• Ο χειριστής καταχωρεί στο ΣΑΤ σχετική ένδειξη,
• Το ΣΑΤ υπολογίζει τον αναλογούντα φόρο βάσει των ενδείξεων που έχουν καταχωρήσει οι χειριστές,
• Η εκδότρια ενημερώνεται για το πληρωτέο ποσό και τον αναλογούντα φόρο από την ΕΧΑΕ,
• Η ΕΧΑΕ ενημερώνει το Υπ.Οικ για τα διανεμηθέντα μερίσματα(ν.3842/2010),
• Η φορολογική αρχή ελέγχει τους χειριστές για τη εγκυρότητα των ενδείξεων που έχουν καταχωρήσει.

2. Έκδοση Βεβαιώσεων για φορολογική Χρήση

Με την ίδια εγκύκλιο του Υπ.Οικ. η υποχρέωση έκδοσης βεβαιώσεων καταβολής μερίσματος για φορολογική χρήση αναλαμβάνεται από την ΕΧΑΕ.  Η υποχρέωση αφορά μερίσματα που έχουν καταβληθεί μετά την δημοσίευση της σχετικής εγκυκλίου (06.06.2011). Στις εκδότριες παραμένει η υποχρέωση για έκδοση βεβαιώσεων για προγενεστέρως καταβληθέντα μερίσματα.

Συνεπώς οι επενδυτές που επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση μερίσματος για μερίσματα καταβληθέντα μετά τις 06.06.2011 θα πρέπει να απευθύνονται στους χειριστές της μερίδας τους.
 
Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, με το νέο καθεστώς φορολογίας μερισμάτων ικανοποιείται ένα πάγιο σχετικό αίτημα των φορέων της αγοράς, ενώ οι εκδότριες απαλλάσσονται από σημαντικό φόρτο και κόστος εργασίας.

Επιπλέον, μετά την ανάληψη της υποχρέωσης για τον υπολογισμό του φόρου και την έκδοση των βεβαιώσεων από την ΕΧΑΕ, επισημαίνεται ότι, μετά την έκδοση του μετοχολογίου για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μερίσματος, δεν νοείται οποιαδήποτε ενέργεια επιστροφής φόρου σε επενδυτή κατευθείαν από την εκδότρια, καθώς κάτι τέτοιο θα καθιστούσε ανακριβή τα στοιχεία των σχετικών βεβαιώσεων προς τους επενδυτές, καθώς και τα στοιχεία που κοινοποιεί η ΕΧΑΕ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι παραπάνω διαδικασίες είναι ήδη ενεργές. Τυχόν πρόσθετες οδηγίες, εφόσον προκύψουν, θα σταλούν με νεώτερη επιστολή μας.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στελέχη της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Εκδοτριών - ΠΜΔ, τα οποία είναι υπεύθυνα για την εταιρία σας.

Με εκτίμηση,

Αγγ. Βογιατζή  
Υποδ/ντρια Εξυπηρέτησης Εκδοτριών - ΠΜΔ   

Ν. Πορφύρης
Αναπλ. Επιτελ. Δ/ντής Λειτουργιών

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011
Αριθμ. πρωτ.:  15572