Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Εκχώρηση Μισθωμάτων

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Εκχώρηση Μισθωμάτων

Με την 70/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές) απορρίφθηκε η υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του αιτούντος χρέος ποσού 9.600 ευρώ, προερχόμενο από φερόμενα ως ανείσπρακτα μισθώματα, τις απαιτήσεις του για τα οποία εκχώρησε στο Ελληνικό Δημόσιο ο εκμισθωτής του ακινήτου, όπου στεγάζεται η επιχείρηση του αιτούντος, λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.  Κρίθηκε ότι, η φύση του εν λόγω χρέους (από μισθώματα επαγγελατικής στέγης) και η υποκείμενη σχέση (μίσθωση) είναι ιδιωτική και ως εκ τούτου η απαίτηση του Δημοσίου για την οποία διενεργείται διοικητική εκτέλεση, είναι ιδιωτικού δικαίου.  Ως εκ τούτου, αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την ταμειακή βεβαίωση και την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων που είναι κατά τη φύση τους ιδιωτικού δικαίου είναι τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς οι εν λόγω διαφορές είναι ιδιωτικές.