ΠΟΛ 3752 - 04/03/2009

ΠΟΛ 3752 - 04/03/2009

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

ΦΕΚ 40/Α'/4.3.2009

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του ν.

3614/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

1. Στο άρθρο 5 του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α'), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

«12. (α) Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του Δημοσίου από τη σύσταση και λειτουργία των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 2860/2000 και του ν.

3614/2007

ή κατ' εξουσιοδότηση τους, καλύπτονται από τον Προϋπο­λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΕ 8000) από της δημοσιεύσεώς τους, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλλήλων τους, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α'/9.2.2007), οι οποί­ες καλύπτονται από τους οικείους ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού. Ειδικά για τις δαπάνες που είναι κα­ταβλητέες το έτος 2009, μεταφέρονται οι απαραίτη­τες πιστώσεις από τον Προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων στον Τακτικό Προϋπολογισμό.

(β) Η ανωτέρω διάταξη καλύπτει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε από το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 A'/ 22.4.2005), όπως κάθε φορά ισχύει, για τις εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις σύστασης των Ει­δικών Υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2860/2000 και του ν.

3614/2007

2. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν.

3614/2007

αντικαθίσταται ως εξής:

δ) διυπουργική επιτροπή για το συντονισμό της εφαρ­μογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων:

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Δη­μόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Ειδικός Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών του Υπουργείου Εσω­τερικών, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανά­πτυξης και ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Προϊ­στάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, οι Προϊστά­μενοι των οικείων ειδικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Αποστολή της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων στον προγραμματισμό των προσκλήσεων για τις δράσεις και την εφαρμογή των αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων.»

3. (α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 14 του ν.

3614/2007

αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η χρηματοδότηση συλλογικών αποφάσεων για έργα και μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ­σεων θα εκτελείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνο με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.»

(β) Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του ν.

3614/2007

προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων κοινοποιεί και διαβιβάζει αυθημερόν τις αποφάσεις χρηματοδότησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προς ενημέρωσή του.»

4. Στο τέλος του σημείου (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν.

3614/2007

προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι, αναπληρωτές προϊστάμενοι ειδικών υπη­ρεσιών και οι προϊστάμενοι μονάδων μπορούν να απαλ­λαγούν από τα καθήκοντά τους και πριν από τη λήξη της θητείας τους, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 86 «Επιλογή προϊσταμένων» του ν. 3528/2007, όπως ισχύει (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων). Η συνδρο­μή λόγου από τους περιοριστικά αναφερόμενους στην ως άνω διάταξη διαπιστώνεται τεκμηριωμένα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 18 παρ. 1 περίπτωση (α) του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α') μετά από κλήση σε ακρόαση του προϊστα­μένου και κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από τον οικείο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος προϊστάμενος επιλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.»

5.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν.

3614/2007

αντικαθίσταται ως εξής:

«Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), που ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για ένα έτος κατά τη δημοσίευση του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α') στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων, στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στις ειδικές υπηρεσίες Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α') και δεν ανήκει στη ΜΟΔ Α.Ε. μπορεί να μεταταχθεί με αίτησή του σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότη­τας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας.»

β. Η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης των ενδιαφερό­μενων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στις ειδικές υπηρεσίες των Περιφερειών ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Το δ' εδάφιο του άρθρου 33 του ν.

3614/2007

αντι­καθίσταται ως εξής:

«Η ΜΟΔ Α.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπλη­ρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α') και στις διατάξεις του κ.ν.

2190/1920

, όπως κάθε φορά ισχύουν.»

7. Η παράγραφος ζ' του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε., όπως έχει θεσπιστεί με το άρθρο 33 του ν.

3614/2007

αντικαθίσταται ως εξής:

«(ζ) Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της ΜΟΔ Α.Ε. σε φορείς ή υπηρεσίες του Δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δη­μοσίου δικαίου. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 1 περίπτωση (α) του νόμου που κυρώνει το παρόν καταστατικό.»

Άρθρο 2: Ίδρυση «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»

Στο ν.

3614/2007

προστίθεται άρθρο 34α ως εξής:

«Αρθρο 34α

Ίδρυση «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»

1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» και καταρτίζεται το καταστατικό της.

β) Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμ­φέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με έσοδα προερχόμενα κυρίως από ανταποδοτικούς πόρους. Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. υπάγεται στον παρόντα νόμο και συμπληρωματικά στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α') και στις διατάξεις του κ.ν.

2190/1920

εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί εποπτείας των ανωνύμων εταιρειών από τον Υπουργό Ανάπτυξης, η εταιρεία υπάγεται στην επο­πτεία των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η ανάληψη ενεργειών υποστήριξης των Νομαρχι­ακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ως δικαιούχοι έργων στα προγράμμα­τα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

β) Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραί­τητων εγγράφων για ένταξη έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στα προγράμματα που χρηματοδοτού­νται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους.

γ) Η ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων, η λήψη των απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημο­πράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που χρηματοδοτού­νται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

δ) Η υποστήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τη διερεύνηση και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων όπως έργα τεχνολογικής αλλαγής και και­νοτομίας, δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενεργειακές δράσεις, δράσεις αποτροπής της εσωτε­ρικής μετανάστευσης κ.ά..

ε) Η δραστηριοποίηση της ως ενδιάμεσου χρηματοοι­κονομικού συμβούλου προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοι­κήσεις και ιδίως για τη συμμετοχή τους σε μέσα χρη­ματοδοτικής τεχνικής του άρθρου 24 του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α'/3.12.2007).

στ) Η συμμετοχή της στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρά­γραφο 4 του άρθρου 24 του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α'/ 3.12.2007).

ζ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α'/3.12.2007).

η) Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις μη διαχειριστικά επαρκών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. δύνανται να απευθύνονται Νομαρχι­ακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.

3614/2007

(ΦΕΚ 267 Α'/3.12.2007). Σε ειδικές περιπτώ­σεις δύνανται να αναληφθούν και έργα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η δι­αχειριστική τους επάρκεια.

Για τα ανωτέρω (β), (γ) και (η) η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχει­ριστής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαχειριζόμενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου και ευθυνόμενη έναντι της αιτούσας Νομαρχια­κής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών διοικητικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι μελέτες, οι άδειες, τα τεύχη δημοπράτησης κ.λπ. παραδίδονται στη Νομαρ­χιακή Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προς χρήση, το έργο παραδίδεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Οι ανωτέρω ενέργειες αναλαμβάνονται από τη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. είτε για μεμονωμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είτε για λογαριασμό ομάδας Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σεων, όταν πρόκειται για έργα κοινού ενδιαφέροντος.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσω­πούν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικο­νομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

4. Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικη­τικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες και ορίζεται με κοινή απόφαση των εποπτευό­ντων Υπουργών. Πέντε μέλη του Δ.Σ. περιλαμβανομένου του Προέδρου προτείνονται από την ΕΝΑΕ, δύο μέλη από το Υπουργείο Εσωτερικών και δύο μέλη από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Η πρόσληψη γενικού διευθυντή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση εκ­δήλωσης ενδιαφέροντος, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, με δυνατότητα ανανέω­σης. Ο γενικός διευθυντής διευθύνει τις εργασίες της, προΐσταται των υπηρεσιών της και συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμ­βουλίου, εισηγούμενος προς συζήτηση θέματα.

6. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται:

(α) από την αποζημίωση για τις υπηρεσίες της στον τομέα της διοίκησης και εκτέλεσης έργου και της υπο­στήριξης, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ­γού Οικονομίας και Οικονομικών και με κριτήριο το ποσό του προϋπολογισμού του έργου που διαχειρίζεται,

(β) από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δη­μοσίων επενδύσεων, η οποία καθορίζεται από το εύρος των υπηρεσιών διοίκησης και εκτέλεσης και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης που προσφέρει,

(γ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που συγ­χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους,

(δ) από χρηματοδότηση της ΕΝΑΕ που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιό της,

(ε) από επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληρο­δοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

7. Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δη­μοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο και τέλος, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δη­μοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφα­λαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν.

1676/1986

.

8. Στελέχωση της εταιρείας

(α) Το προσωπικό της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ της παραγράφου 6 του άρθρου 265 του ν.

3463/2006

(ΔΚΚ) αναλογικά εφαρμοζόμενων από τον ιδιωτικό τομέα ή αποσπάται από το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

(β) Οι αποδοχές του προσωπικού της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. κα­θορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στις αποδοχές των απασχολούμε­νων στο δημόσιο τομέα.

(γ) Οι αποσπώμενοι στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις. Στη περίπτωση αυτή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος. Το ειδικό επί­δομα και οι αποζημιώσεις που χορηγούνται από τη ΝΟ­ΜΟΣ Α.Ε. δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1256/1982, όπως κάθε φορά ισχύει.

(δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. υπαλλήλων του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον φορέα προέλευσής τους.

9. Ειδικότερα θέματα

(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα τα σχετικά με το προ­σωπικό της ΝΟΜΟΣ Α.Ε., ιδίως η αξιολόγηση απόδοσης, η εξέλιξη και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρ­τίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μετά προηγούμε­νη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΑΕ. Στον Κανονισμό αυτόν υπάγονται ως προς την αξιολόγησή τους και οι αποσπασμένοι στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αξιολογήσεις και τα σχετικά στοιχεία αποστέλλονται από τη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. στον φο­ρέα προέλευσης κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλ­λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΟΜΟΣ Α.Ε. καταρτίζεται κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών κατά πα­ρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.

(γ) Η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει σε προγραμ­ματικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 παράγραφος 1β του ν.

3463/2006

.

10. α) Με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών της παραγράφου 1α καθορίζονται η εξειδίκευση των σκοπών της εταιρείας, τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της, το μετοχικό της κεφάλαιο, αναλυτικές ρυθμίσεις για την ποσοτική και ποιοτική στελέχωσή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα.

β) Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροπο­ποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενι­κής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.»

 

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του ν.

3299/2004

, όπως ισχύει

1. H περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ­λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστη­ριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.»

2. α.i. Η υποπερίπτωση «vi» της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«vi. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, ανε­ξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Επίσης επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, εξαιρουμένων των σχεδίων παραγω­γής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης από 2MW - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

ii. Η εξαίρεση της δεύτερης πρότασης της ανωτέρω υποπερίπτωσης i καταλαμβάνει τα επενδυτικά σχέδια των οποίων οι αιτήσεις άδειας παραγωγής υποβάλ­λονται στους αρμόδιους φορείς μετά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος νόμου στη Βουλή των Ελ­λήνων.

β. Η υποπερίπτωση «vii» της περίπτωσης β' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«vii. Επενδυτικά σχέδια για την αφαλάτωση θαλασσι­νού ή υφάλμυρου νερού - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.»

γ. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται υποπερίπτωση (χ) ως εξής:

«χ. Επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, προερχόμενων από μεταποιητική δραστηριότητα, όπως αυτά ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2(α) του παρόντος άρθρου - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.»

δ. Η υποπερίπτωση «ii» της περίπτωσης γ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ii. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουρ­γουσών ξενοδοχειακών μονάδων ή ξενοδοχειακών μονά­δων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρο­νισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*). Επίσης εκσυγχρονισμός ολο­κληρωμένης μορφής ως άνω ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τριών αστέρων (3*) και ως ενισχυόμενου κόστους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ - ΚΑΤΗ­ΓΟΡΙΑ 4.»

ε. Η υποπερίπτωση «iii» της περίπτωσης γ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«iii. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδο­χειακών μονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται δια­τηρητέα ή παραδοσιακά, τα οποία λειτουργούν ή έχουν διακόψει τη λειτουργία τους χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου, με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

στ. Η υποπερίπτωση «iv» της περίπτωσης γ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«iv. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστά­σεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητι­κών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλά­χιστον κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

ζ. Η υποπερίπτωση «viii» της περίπτωσης δ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«viii. Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών με την εφαρμογή εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας όπως θα εξειδικευθούν με απόφαση του Υπουργού Οι­κονομίας και Οικονομικών. Επίσης, επενδυτικά σχέδια δημιουργίας μεγάλων οργανωμένων αποθηκευτικών συ-γκροτημάτων και παροχής υπηρεσιών διάθεσης -εκχώρησης επί μέρους αποθηκευτικών εγκαταστάσε­ων, σε βιομηχανικές επιχειρηματικές περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), καθώς και υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης σε επιχειρήσεις της χώρας - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.»

η. Η υποπερίπτωση «xiv» της περίπτωσης δ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«xiv. Επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκμε­τάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθμών αυτοκινήτων. Επίσης, επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και ημιεστεγασμένων σταθμών φορτη­γών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων τουλάχιστον τριάντα (30) θέσεων - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης αυτής δύνανται να πραγματοποιούνται και από ιδιώτες βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου και παραχώρησης χρήσης, με Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού.»

θ. Στον πρώτο στίχο της υποπερίπτωσης «xv» της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 μετά τις λέξεις «Επενδυτικά σχέδια που γίνονται από» προ­στίθενται οι λέξεις «την Εκκλησία της Ελλάδος, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας,».

ι. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγρά­φου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, πλην των οριζομένων στην υποπερίπτωση «xxiv» της πε­ρίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.»

ια. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγρά­φου 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενο­δοχειακών μονάδων πριν παρέλθει οκταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχονισμού της μονάδας.»

ιβ. Στη δεύτερη πρόταση της περίπτωσης ε' της πα­ραγράφου 6 του άρθρου 3, η λέξη «πενταετία» αντικα­θίσταται με τη λέξη «οκταετία».

3. α. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η εναλλακτικά Φορολογική απαλλαγή

Το ποσό της ενίσχυσης λόγω της μη καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών θα είναι ίσο με το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τα ορισθέντα ποσοστά του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ανάλογα με την περιοχή και την κατηγορία του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και τα επι­πλέον ποσοστά ενίσχυσης των περιπτώσεων γ' και δ' της ιδίας παραγράφου.»

β. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Στις μεσαίες επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό (10%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.»

γ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο επιπλέον ποσοστό ενίσχυ­σης έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο κόστος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.»

δ. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού για να ενισχυθούν με το κίνητρο της επιχορήγησης ή και της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδό­τησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και θα υλοποιήσουν στην Περιοχή Α' επενδυτικά σχέδια των υποπεριπτώσεων και viii» της περίπτωσης δ' και της υποπερίπτωσης «iv» της περίπτωσης ε' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 3, παρέχεται κατ' εξαίρεση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, ποσοστό ενίσχυσης 30%.»

4. α.ί. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις των επενδυτικών νόμων, περιλαμβανομένων και των ενισχύ­σεων των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6.8.2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέ­δια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 1 περίπτωση βνϊ του άρθρου 3 των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.»

ii. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών εξειδικεύονται οι έννοιες και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι για τον τρόπο εφαρμογής των ρυθμίσεων της υποπερίπτωσης i.

β. Στην αρχή του β' εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθενται οι λέξεις «Η Εκκλησία της Ελλά­δος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας,».

γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν.

3299/2004

αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Έναρξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων - Χαρα­κτήρας κινήτρου

α. Η έναρξη της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων γίνεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν τη δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής δύναται να γίνει, με αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή, μετά την υποβολή της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να τεκμηριώνεται πως η αιτούμενη ενίσχυση αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης επιφέρει απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

β. Οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν επιπρόσθετα με την υποβολή της αίτησής τους να προσκομίζουν έγ­γραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακό­λουθα κριτήρια:

i) ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

ii) ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του επεν­δυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητάς τους ως απο­τέλεσμα της ενίσχυσης,

iii) ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το επενδυτικό σχέδιο ή τη δραστηρι­ότητα, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης,

iv) ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη επενδυτικού σχεδίου ή της δραστηριότητας,

ν) το επενδυτικό σχέδιο καθ' εαυτό δεν θα είχε υλο­ποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.»

ii. Οι ρυθμίσεις της υποπερίπτωσης i καταλαμβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν έχει εκδοθεί απόφαση υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν.

3299/2004

, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η προ­σκόμιση από τις μεγάλες επιχειρήσεις των απαραίτητων εγγράφων για την τεκμηρίωση του χαρακτήρα κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους πραγματοποιείται έως την εισαγωγή του θέματος στη Γνωμοδοτική Επιτροπή.

δ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 προστίθεται πε­ρίπτωση γ' ως εξής:

«γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου για την ενίσχυση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.»

ε. Η περίπτωση β' της παραγράφου 16 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τμήματα της Επικράτειας που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας, στα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδό­τησης του μισθολογικού κόστους του παρόντος για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.»

5. α. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρα­γράφου 7 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση το ύψος τους που για το σκοπό αυτό ορίζεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ. Για την κάθε ως άνω κατηγορία επενδυτικών σχεδίων τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.»

β. Στην παράγραφο 16 του άρθρου 7 τα δύο εδάφια αριθμούνται ως περίπτωση α' και προστίθεται περί­πτωση β' ως εξής:

«β. Με προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι διαδικασίες, το περιεχόμενο και τα όρια των ελέγχων που διενερ­γούνται στις επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις υπή­χθησαν στις διατάξεις των νόμων

3299/2004

,

2601/1998

και

1892/1990

από τα κατά περίπτωση αρμόδια Όργανα Ελέγχου.

Για τη διαμόρφωση του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Επιτροπή από στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και από εκπροσώπους φορέων ειδικών σε θέματα ελέγχου επι­χειρήσεων.

Οι δαπάνες αποζημιώσεων των εργασιών της ανωτέρω Επιτροπής θα καλυφθούν από τις πιστώσεις που προ­βλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου αυτού.»

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 προστίθεται πε­ρίπτωση Δ ως εξής:

«Δ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α' οφείλουν, για διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημο­σίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, να αποστέλ­λουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.

3299/2004

, όπως ισχύει, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση έκαστου έτους λει­τουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) ετών.

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της πα­ρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­μικών δύναται να καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιο­λογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης αυ­τής.»

7. Όπου στο κείμενο του ν.

3299/2004

, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1628/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 ή στον Κα­νονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001, όπως ισχύουν, νοείται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν.

3299/2004

(ΦΕΚ 261 Α') όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαι­τούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, δεν συνιστούν αίτηση υπαγω­γής στις διατάξεις του παρόντος, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, μη επι­στρεφόμενου του καταβληθέντος για αυτές χρηματι­κού ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αιτήσεων υπαγωγής που περιλαμβάνουν τα κατά τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά τον έλεγ­χο και την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της υπο­βληθείσας επένδυσης.

Κατά την εξέταση της αίτησης υπαγωγής οι υπη­ρεσίες ή οι φορείς δύνανται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, να αποστέλλουν με απόδειξη στον φορέα της επένδυσης ή τον αντίκλητό του, έγγραφο με το οποίο ζητείται η προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρι­νήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης της αίτησης υπαγωγής.»

 

Άρθρο 4: Ρυθμίσεις θεμάτων των επενδυτικών νόμων και του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει

1. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολο­κλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.

3299/2004

μέχρι την 30η Ιουνίου 2007.

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.

3631/2008

προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για όσες επεν­δύσεις έχει παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία υποβολής του αιτήματος παράτασης από τη λήξη της προθεσμί­ας ολοκλήρωσης, χωρίς αυτές να έχουν εμπροθέσμως ολοκληρωθεί και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί από­φαση ανάκλησης της υπαγωγής. Στην περίπτωση αυτή η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.»

3. Οι επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων

2601/1998

και

3299/2004

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οφείλουν, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης του διαστήματος των πέ­ντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης ολο­κλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσής τους, να αποστέλλουν στις κατά περί­πτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στις διατάξεις των νόμων

2601/1998

και

3299/2004

αντίστοιχα, καθώς και της εγκριτικής απόφασής τους.

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της πα­ρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης. Το πρόστιμο αυτό εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι­κών δύναται να καθορίζεται η διαδικασία, τα δικαιολο­γητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της περίπτωσης αυτής.

4. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλ­λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με αριθμό 45806/8.10.2008 (ΦΕΚ 2141 Β'/15.10.2008), που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 5 του ν.

3299/2004

, διατηρείται σε ισχύ έως την αντικατάσταση ή την τροποποίησή της.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν.

3427/2005

, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών της Επιτροπής της πα­ραγράφου αυτής, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και προέρχονται από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 7 του ν.

3299/2004

, όπως ισχύει.

Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά.»

6. α. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν.

27/1975

, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήματα απολαμ­βάνουν των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του πα­ρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή ευρώ:

α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και

β. Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογα­ριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων.»

β. Η ρύθμιση της περίπτωσης α' της παρούσας παρα­γράφου έχει ισχύ από την 1.1.2007 και καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που ήδη έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.

27/1975

, όπως έχει τροποποιηθεί.

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 25 του ν.

27/1975

, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Επιχειρήσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται πλοία με ελληνική σημαία, δύνανται κατ' εξαίρεση να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διενεργούνται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και να εισπράττουν το ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόμενος για τις ανωτέρω μεταφορές ναύλος δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετήσιων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.»

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν.

27/1975

που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3550/2007 (ΦΕΚ 72 Α') καταργείται και οι παράγραφοι 10 και 11 αριθμούνται σε 9 και 10.

9. Το άρθρο 23 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 23"

Το κατά τις διατάξεις του π.δ. 420/1991 (ΦΕΚ 153 Α') Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθη­νών επιχορηγείται ετησίως από το Πρόγραμμα Δημοσί­ων Επενδύσεων των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του ορίου πλη­ρωμών των μη συγχρηματοδοτούμενων έργων καθενός από τα Υπουργεία αυτά.»

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΔΥΚ) ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΟΑΝΑΚ)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο ΟΑΔΥΚ εδρεύει στο Δήμο Νέας Κυδωνίας Χα­νίων.»

2. α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 303/1998 που προέβλεπαν την πώληση ποσοστού 34% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) από το Δημόσιο προς τις Νομαρχιακές Αυτοδι­οικήσεις Χανίων και Ρεθύμνης καταργούνται. Οι εν λόγω μετοχές παραμένουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο και ακυρώνεται οποιαδήποτε τυχόν διαδικασία είχε κινηθεί για τη μεταβίβασή τους.

β) Στο άρθρο 4 του π.δ. 383/1979, όπως ισχύει, προ­στίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«3. Εφόσον η μεταβίβαση της προηγούμενης παρα­γράφου δεν συντελέσθηκε για οποιονδήποτε λόγο μέ­χρι την 1.1.2009, οι μετοχές παραμένουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο και ακυρώ­νεται οποιαδήποτε τυχόν διαδικασία είχε κινηθεί για τη μεταβίβασή τους. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να μεταβιβάσουν εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές τους προς το Δημόσιο λόγω πωλήσεως έως την 30.6.2009.»

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικα­θίσταται ως εξής:

«1. Σκοπός του Οργανισμού είναι:

α) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης των Νομών Χανίων και Ρεθύμνης, η μελέ­τη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με απο­φάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Χανίων και Ρεθύμνης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νο­μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.

β) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δρα­στηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 849/1978.

γ) H μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισ­σότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρ­θρου 225 του ν.

3463/2006

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) H προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανά­θεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκρι­ση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δη­μόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκά­στοτε ισχύει.

ε) Η ανάληψη της συντήρησης, λειτουργίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης έργων εγγείων βελτι­ώσεων και αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.

2. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τη συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των έργων εγγείων βελτιώσεων, αξιοποίησης και εκ­μετάλλευσης υδατικών πόρων που του είχαν ανατεθεί μέχρι την 1.1.2009 ακόμη και εάν οι αρμοδιότητες αυτές είχαν κατά καιρούς ανατεθεί με οποιαδήποτε διάταξη στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οποιασδήποτε μορφής.

3. Για την επίτευξη του σκοπού του, όπως έχει καθορι­σθεί από τις καταστατικές του διατάξεις, ο Οργανισμός δύναται να ιδρύει μόνος του ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα οποιασδήποτε μορφής, καθώς και να συμπράττει με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη κερ­δοσκοπικού χαρακτήρα υπό μορφή κοινοπραξίας.»

4.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του π.δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Ορ­γανισμού ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ως Πρό­εδρο, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει είτε ο Νομάρχης Χανίων είτε ο Νομάρχης Ρεθύμνης.

β) Το Νομάρχη Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

γ) Το Νομάρχη Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

δ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο­νομικών, με τον αναπληρωτή του.

ε) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων, με τον αναπληρωτή του.

στ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

ζ) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινο­τήτων του Νομού Χανίων, με τον αναπληρωτή του.

η) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινο­τήτων του Νομού Ρεθύμνης, με τον αναπληρωτή του.

θ) Εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων του Ορ­γανισμού, με τον αναπληρωτή του.

Οι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται εντός μηνός από της σχετικής εγγρά­φου ειδοποιήσεως από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

β. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του δύνανται να παρίστανται και να εκφέρουν τις απόψεις τους επί θεμά­των αρμοδιότητας των φορέων που εκπροσωπούν, ένας εκπρόσωπος από τους ακόλουθους φορείς: Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Χανίων, Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Ρεθύμνης, Περιφερει­ακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οι­κονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Χανίων, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Ρεθύμνης, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Χανίων, Ενώσεις Γε­ωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του π.δ. 383/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγρα­φο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό και τη συ­γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός εξακολουθεί να διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιό του, παρατεινόμενης της θητείας του για όσο διάστημα απαιτείται.»

6. Στο άρθρο 16 του π.δ. 383/1979, όπως ισχύει, προ­στίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Οργανισμού.»

7. Το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του π.δ. 383/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού από την ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσε­ων.»

 8. Το στοιχείο η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του π.δ. 383/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

 «η) από τους δικούς του πόρους. Ως πόροι του Ορ­γανισμού νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκ­μετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικει­μένου που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό ή ανήκουν στην αρμοδιότητά του ή αναλαμβάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο,».

9. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 383/1979 προστίθενται τα στοιχεία θ', ι' και ια' ως εξής:

(θ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποι­ασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρη­ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους,

(ι) από τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του ν.

3463/2006

«Κύρωση του Κώ­δικα Δήμων και Κοινοτήτων» ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν,

(ια) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.»

10. Στο άρθρο 22 του π.δ. 383/1979 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για τους πόρους του Οργανισμού, που προέρ­χονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι αξιολογήσεις των προτάσεων του Οργανισμού διενερ­γούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.»

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο ΟΑΝΑΚ εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου.»

12. Στο άρθρο 4 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, προστί­θεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι φορείς της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να μεταβιβάσουν εν όλω ή εν μέρει τις μετοχές τους προς το Δημόσιο λόγω πωλήσεως έως την 30.6.2009.»

13. Το άρθρο 3 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικα­θίσταται ως εξής:

«1. Σκοπός του Οργανισμού:

α) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, η με­λέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημοσίου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, με αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε­ων Ηρακλείου και Λασιθίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.

β) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δρα­στηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 849/1978.

γ) Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισ­σότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρ­θρου 225 του ν.

3463/2006

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Η προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανά­θεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκρι­ση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δη­μόσιων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκά­στοτε ισχύει.

ε) Η ανάληψη της συντήρησης, λειτουργίας, διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης έργων εγγείων βελτι­ώσεων και αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.

2. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για τη συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των έργων εγγείων βελτιώσεων, αξιοποίησης και εκ­μετάλλευσης υδατικών πόρων που του είχαν ανατεθεί μέχρι την 1.1.2009, ακόμη και εάν οι αρμοδιότητες αυτές είχαν κατά καιρούς ανατεθεί με οποιαδήποτε διάταξη στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οποιασδήποτε μορφής.

3. Για την επίτευξη του σκοπού του, όπως έχει καθορι­σθεί από τις καταστατικές του διατάξεις, ο Οργανισμός δύναται να ιδρύει μόνος του ή από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα οποιασδήποτε μορφής, καθώς και να συμπράττει με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μη κερ­δοσκοπικού χαρακτήρα, υπό μορφή κοινοπραξίας.»

14.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του π.δ. 125/1991 όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Ορ­γανισμού ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ως Πρόεδρο, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ­ματος αναπληρώνει είτε ο Νομάρχης Ηρακλείου είτε ο Νομάρχης Λασιθίου.

β) Τον Νομάρχη Ηρακλείου με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Νομάρχη Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

δ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικο­νομικών, με τον αναπληρωτή του.

ε) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων, με τον αναπληρωτή του.

στ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του.

ζ) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτή­των του Νομού Ηρακλείου, με τον αναπληρωτή του.

η) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινο­τήτων του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του.

θ) Εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων του Ορ­γανισμού, με τον αναπληρωτή του.

Οι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται εντός μηνός από της σχετικής εγγρά­φου ειδοποιήσεως από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

β. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του δύνανται να παρίστανται και να εκφέρουν τις απόψεις τους επί θεμά­των αρμοδιότητας των φορέων που εκπροσωπούν, ένας εκπρόσωπος από τους ακόλουθους φορείς: Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Ηρακλείου, Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Λασιθίου, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Ηρακλείου, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Λασιθίου, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Λασιθίου, Γεωτεχνικό Επιμε­λητήριο της Ελλάδος και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.»

15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγρα­φο 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον ορισμό και τη συ­γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Οργανισμός εξακολουθεί να διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιό του, παρατεινομένης της θητείας του για όσο διάστημα απαιτείται.»

16. Στο άρθρο 16 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, προ­στίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Οργανισμού.»

17. Το στοιχείο ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού από την ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσε­ων.»

18. Το στοιχείο η' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«η) από τους δικούς του πόρους. Ως πόροι του Οργανι­σμού νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό ή ανήκουν στην αρμοδιότητά του ή αναλαμβάνει καθ' οιονδήποτε τρόπο.»

19. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 125/1991 το στοιχείο θ', όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποι­ασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρη­ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους,».

20. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, προστίθενται νέα στοιχεία ι' και ια' ως εξής:

«ι) από τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 225 του ν.

3463/2006

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ή των προγραμματικών συμ­βάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει,

ια) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.»

21. Στο άρθρο 22 του π.δ. 125/1991, όπως ισχύει, προ­στίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Για τους πόρους του Οργανισμού, που προέρ­χονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι αξιολογήσεις των προτάσεων του Οργανισμού διενερ­γούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται σχετικά στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.»

22. Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ­γούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) το εδάφιο ι' του άρθρου 8 του π.δ. 383/1979, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 303/1998,

(β) το εδάφιο ι' του άρθρου 3 του π.δ. 125/1991, το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 8 του π.δ. 304/1998,

(γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του π.δ. 383/1979, η οποία είχε αντικατασταθεί τελευταίως με το άρθρο 3 του π.δ. 316/1984,

(δ) η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του π.δ. 125/1991.

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο άρθρο 34 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α') προστί­θεται παράγραφος 4, ως εξής:

«4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη», το οποίο επι­χορηγείται από το έτος 2009 και εφεξής.»

 

Άρθρο 7

Οι διατάξεις των εδαφίων δ', ε' και στ' της παρα­γράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και στις απαιτήσεις από σχέση έμμισθης εντολής επί του αδιανέμητου προϊόντος της εκκαθάρι­σης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 8

1.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.

3548/2007

(ΦΕΚ 68 Α') και πριν από το στοιχείο α' αυτής προστί­θεται εδάφιο τρίτο ως ακολούθως:

«Στην περίπτωση δε εταιρειών που εκδίδουν εφημε­ρίδες ως έδρα νοείται ο τόπος στον οποίο λειτουρ­γεί η διεύθυνση της εφημερίδας με την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου και δίνονται οι κατευθύνσεις, καθώς επίσης και οι οδηγίες σχετικά με την εμφάνιση, την ύλη και την εκτύπωσή της.»

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.

3548/2007

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε αυτή την περίπτωση ως έδρα της επιχειρήσεως νοείται η έδρα την οποία δηλώνει η εφημερίδα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ­θρου 1 του παρόντος.»

2.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

μετά τη φράση «...εφόσον εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί δύο έτη οι ημερήσιες και τρία έτη οι εβδομαδιαί­ες,... » προστίθεται η φράση «...με την επισήμανση ότι ο έλεγχος για τις εφημερίδες που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 18130/2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατεί­ας (ΦΕΚ 1226 Β') και στην υπ' αριθμ. 19734/2007 απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1447 Β'), αφορά το προηγούμενο έτος από αυτό της εκδόσεως της εκάστοτε υπουργικής αποφάσεως,...».

β. Στο τέλος του στοιχείου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο έλεγχος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δειγματοληπτικός και διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, η οποία και εισηγείται σχετικώς.»

3. α. Στο τέλος του στοιχείου στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ο έλεγχος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δειγματοληπτικός και διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, η οποία και εισηγείται σχετικώς, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος.»

β. Στο τέλος του στοιχείου ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφη­μερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος εί­κοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της επέλευσης της απολύσεως του προηγουμένου.»

4. Στο τέλος του στοιχείου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και το­πικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.»

5. Το στοιχείο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

τροποποιείται ως εξής:

«ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής τους».

6. Το στοιχείο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

τροποποιείται ως εξής:

«υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ασφαλιστικές διατάξεις. Επιπλέον πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού θεωρημένος από την Επιθεώρηση Εργα­σίας».

7. Το στοιχείο γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Φωτοαντίγραφο της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν.

1599/1986

), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ταμείου Ε.ΤΑ.Π. Μ.Μ.Ε. σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ' έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρο­μικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανο­μής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε όχι, καθώς και από άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες τυχόν εξυπηρετείται ο σκοπός αυτός. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με ίδια μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα σχετικά με τον αριθμό των κατ' έκδοση διακινούμενων φύλλων. Στην περίπτωση που ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε., πέ­ραν της προαναφερθείσας υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζεται σύμβαση θεωρημένη από την επιθε­ώρηση εργασίας και φωτοαντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., του ν.

1809/1988

και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα δεν δημιουργείται κώλυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον προσληφθεί έτερος δι­ανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή της απόλυσης του προηγούμενου.»

8. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

τροποποιείται ως εξής:

«αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως για τα πρόσωπα του εδαφίου θ' της παραγράφου 1 του παρόντος».

9. Στο τέλος του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Β του ν.

3548/2007

προστίθεται η φράση, «εφόσον υπάρχουν».

Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.

3548/2007

παρατείνεται, για το 2009, από τη λήξη της ως τις 20.2.2009.

Άρθρο 9

1. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τελεί εφεξής υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για αρμοδιότητες που ανήκουν ή αφορούν τον Ε.Φ.Ε.Τ. αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης, στο εξής νοεί­ται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπου στη νομοθεσία για αρμοδιότητες σχετικές με τον Ε.Φ.Ε.Τ. που μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο εξής νοείται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ. οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν με το άρθρο 3 του π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95 Α') σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το προηγούμενο εδάφιο τίθεται σε εφαρμογή έξι μήνες ύστερα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται πριν την πάροδο των προανα­φερθέντων έξι μηνών και τίθεται σε ισχύ ταυτόχρονα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν τη μεταφορά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι­κών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αρμοδιότητες σχετιζό­μενες με τα τρόφιμα μεταφέρονται στον Ε.Φ.Ε.Τ..

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2741/1999 και άλλων νόμων με σκοπό την εναρμόνισή τους με τη διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θί­γονται αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικές με προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και σε καθεστώτα δασμοφορολογικού χαρακτήρα, που εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ειδικής κατά περίπτωση νομοθεσίας.

6. Οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Ε.Τ. εξακολουθούν να λαμ­βάνουν τις αποδοχές που τους καταβάλλονται και τη μηνιαία ειδική πρόσθετη αμοιβή που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 2/29964/0022/23.7.2002 (ΦΕΚ 1021 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης αποζη­μίωσης που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δη­μοσίου δικαίου.

Άρθρο 10: Τροποποίηση του ν.

2960/2001

«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε χίλια τρι­ακόσια οκτώ (1.308 ) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»

2. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπου­ρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε εξακόσια πενήντα τέσσερα (654) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε ένα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (1,36 ) ανά βαθμό ΡLΑΤΟ κατά όγκο και εκα­τόλιτρο μπύρας.»

4. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ­θρου 87, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της πα­ραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε εξή­ντα οκτώ λεπτά (0,68) ευρώ ανά βαθμό ΡLAΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»

5. Το άρθρο 89 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 89

Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούμε­νου άρθρου ορίζεται σε πενήντα τέσσερα (54) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5, 6 και 7 του μέρους ΙΒ' του Παραρτήματος VI του Κανονισμού ΕΚ του Συμβουλίου 1493/1999 ( ΕΕΙ 179/14.7.1999), για τα οποία ο συντελε­στής ορίζεται σε είκοσι επτά (27) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 97 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιμή μικρότερη από την τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών, το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύμφω­να με τις ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνο­λικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών.»

7. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την κατάθεσή του στη Βουλή.

Άρθρο 11

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Β μέρους του ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122 Α') προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Όσοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000 και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, εισάγονται χωρίς εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, στο ανωτέρω πο­σοστό και όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια. Οι σχετικές αιτήσεις τους δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους δια­τάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

ΦΕΚ 40/Α'/4.3.2009