ΠΟΛ. 2011 - 04/05/2011 - Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011

ΠΟΛ. 2011 - 04/05/2011 - Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις παρακάτω διατάξεις με τις οποίες, μεταξύ άλλων, επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ.1127/31.8.2010) :

1. Άρθρα δεύτερο, ένατο, δέκατο και δέκατο τρίτο του ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α' 158).

2. Άρθρα 1 έως 13 και 16 του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». (Φ.Ε.Κ. Α' 49/2011).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦOPOΛOΓΙKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα έγγραφα

Αθήνα, 4 Μοίοu 2011