ΠΟΛ. 1212 - 11/10/2011 - Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων...

ΠΟΛ. 1212 - 11/10/2011 - Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων...

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση θεμάτων ΦΠΑ κατά την μεταγραφή των υποκειμένων στη Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α/22.8.2011).
2. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1186/1.9.2011(ΦΕΚ Β' 2144)» Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων».
3. Της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δ6Α 1133675 ΕΞ 23.9.2011 (ΦΕΚ Β'2151) «Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων».
4. Την ανάγκη διευθέτησης και αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω της μεταγραφής των υποκειμένων στη νέα Δ.Ο.Υ. των Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και της μεταγραφής επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, η οποία από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (10.10.11) καταργείται, στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
5. Των άρθρων 34, 36, 38 και 48 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000 Φ.Ε.Κ. 248Α).
6. Την αριθμ. Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ Β' 1603/11.7.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
7. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι περιοδικές, έκτακτες και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές (σε έντυπη μορφή ή μέσω TAXISnet), καθώς και οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ των υποκειμένων που θα μεταγραφούν σε άλλη ΔΟΥ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, υποβάλλονται:
α) στην παλιά Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν πριν την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων (10.10.11).
β) στη νέα Δ.Ο.Υ. εφόσον αφορούν φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από την ημερομηνία μεταγραφής των επιχειρήσεων και μετά.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ