ΠΟΛ. 1141 - 23/06/2011 - Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους...

ΠΟΛ. 1141 - 23/06/2011 - Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους...

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66). Εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων, στο πλαίσιο των Συμβάσεων/Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/11.6.2009 εγκύκλιος διαταγή της Υπηρεσίας μας.
β) Η με αριθ. 11004/Β0012/ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιος διαταγή της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12).

Σε συνέχεια του υπ. αριθ. α) σχετικού, σας παραθέτουμε επικαιροποιημένο πίνακα με τα ποσοστά παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων, όπως αυτά προβλέπονται από τις νέες Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος που συνήψε η χώρα μας. Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις των εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ. έχουν εφαρμογή από την 01 Ιανουαρίου 2011 και εντεύθεν.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης
α.α.
Μ. Σαραντίτη 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α. Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΧΩΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (1)
       
1.ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ν.3826/2010 παρ. 2, άρθρο 10 8%
2.ΚΑΝΑΔΑΣ ν.3824/2010 παρ. 2, άρθρο 10 α) 5% (εάν ο πραγματικός
δικαιούχος είναι εταιρεία,
η οποία κατέχει άμεσα ή
έμμεσα τουλάχιστον το
25% του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα).
β) 15% (στις λοιπές
περιπτώσεις).
3. ΚΑΤΑΡ ν.3823/2010 παρ. 2, άρθρο 10 5%
4. ΜΑΡΟΚΟ ν.3820/2010 παρ. 2, άρθρο 10 α) 5% (εάν ο πραγματικός
δικαιούχος είναι εταιρεία
-εκτός από προσωπική
εταιρεία-, η οποία κατέχει
άμεσα τουλάχιστον το 25%
του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα).
β) 10% (στις λοιπές
περιπτώσεις).
5. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ν.3821/2010 παρ. 2, άρθρο 10 5% (2)
6. ΣΕΡΒΙΑ ν.3825/2010 παρ. 2, άρθρο 10 1) 5% (εάν ο πραγματικός
δικαιούχος είναι εταιρεία
-εκτός από προσωπική
εταιρεία-, η οποία κατέχει
άμεσα τουλάχιστον το 25%
του κεφαλαίου της
εταιρείας που καταβάλλει
τα μερίσματα).
2) 15% (στις λοιπές
περιπτώσεις).
7. ΤΥΝΗΣΙΑ ν.3742/2009 παρ. 2α, άρθρο 10 35%

(1) Στην περίπτωση που το ποσοστό φόρου, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας (ΚΦΕ-ν.2238/1994), είναι ευνοϊκότερο από τα αναφερόμενα στον εν λόγω Πίνακα, τότε θα εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται από τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας.

(2) Επισημαίνεται ότι, εάν τα μερίσματα αποκτώνται από την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας [συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδαραβικής Νομισματικής Αρχής (Saudi Arabian Monetary Agency)] και από οντότητες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Κράτος της Σαουδικής Αραβίας, απαλλάσσονται από το φόρο στην Ελλάδα (άρθρο 27).