ΠΟΛ 1135 - 19/10/2009

ΠΟΛ 1135 - 19/10/2009

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της»

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. 71611/2874/Φ1 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1752, τεύχος Β΄ και ημερομηνία 25 Αυγούστου 2009 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

Ι. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ. 1, περ. ι) και ιι), 2 και 3 της ως άνω απόφασης, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί σε ετήσια βάση υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν εκπονήσει επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες και σε υποψήφιους διδάκτορες υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε επιλεγμένα θέματα, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
 
2. Όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, τα ποσά των χορηγούμενων υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθώς συνιστούν οικονομική ενίσχυση και όχι αντιπαροχή για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.

2859/2000

).

ΙΙ. Φόρος Εισοδήματος

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της πιο πάνω Υπουργικής απόφασης ορίζεται  ότι, για  τα ποσά των υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της πιο πάνω απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις  της περίπτωσης  γ΄ της  παραγράφου  6 του άρθρου  6 του Κ.Φ.Ε. (

2238/1994

-Φ.Ε.Κ.151Α΄).

Επομένως, οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές  που έχουν εκπονήσει διπλωματικές  εργασίες και σε υποψήφιους  διδάκτορες με διδακτορική διατριβή, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με  θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή χορηγούνται από το Δημόσιο ή από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ακριβές αντίγραφο                                                
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                               

Η Γενική Δ/ντρια Φορολογίας
Μαρία Γυφτάκη

 

Αθήνα, 19.10.2009
Αρ. Πρωτ.: 1080380/6774/511/Β0014