ΠΟΛ. 1103 - 06/05/2011 - Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα...

ΠΟΛ. 1103 - 06/05/2011 - Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα...

ΘΕΜΑ: Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011, στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 6 του άρθρου 54.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. η' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3943/2011, ορίζεται, ότι στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, από αλλοδαπή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ενεργείται παρακράτηση φόρου, με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ειδικά για τα κέρδη που εισπράττονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό (21%).

3. Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα σας κοινοποιούμε υπόδειγμα του εντύπου της δήλωσης με την οποία θα αποδίδεται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί στα διανεμόμενα κέρδη των συνεταιρισμών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και στα κέρδη από εταιρία περιορισμένης ευθύνης της αλλοδαπής με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Το υπόδειγμα αυτό θα χρησιμοποιείται από τους υπόχρεους μέχρι την εκτύπωσή του από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τέλος, όσον αφορά στην απόδοση παρακρατούμενου φόρου στα διανεμόμενα κέρδη των ανωνύμων εταιριών, θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός από τόκους, που είχε εκδοθεί με την 1040577/10505/Β0012/ΠΟΛ.1054/14.4.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Ε.558/09), με τις απαραίτητες κάθε φορά προσαρμογές.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα έγγραφα

Αθήνα, 6 Μαΐου 2011