ΠΟΛ 1063 - 18/04/2006

ΠΟΛ 1063 - 18/04/2006

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί η έναρξη εργασιών διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας»

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της 1087734/3232/ΔΜΒ’/ΠΟΛ 1112/4-11-04 εγκυκλίου διαταγής, ως προς το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α των εισροών, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρ. 5 της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-05 (ΦΕΚ 1062/Β) Α.Υ.Ο.Ο., τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα καθώς και οι Ενώσεις Προσώπων της παρ. 1 του άρθρ. 1, για οποιαδήποτε μεταβολή των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων , όπως αλλαγή της επωνυμίας, του τόπου εγκατάστασης, του αντικειμένου εργασιών, των μελών ή εταίρων, πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων αγαθών, ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων – γραφείων – αποθηκών κ.λ.π. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την αντίστοιχη δήλωση μεταβολής εργασιών.
Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 9 του Κ.Β.Σ. ( ΠΔ 186/1992), όπως ισχύουν, ορίζουν ότι « για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα……..»

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανέγερση ή η διαμόρφωση κτίσματος (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξενοδοχεία, βιοτεχνικοί χώροι κ.λ.π.) ως αγαθό επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν. 2859/2000), δεν χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, αφού στο εν λόγω ακίνητο δεν ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.
Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που υποκείμενες σε Φ.Π.Α. επιχειρήσεις ασκούν ήδη κάποια φορολογητέα δραστηριότητα ή απαλλασσόμενη με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, για την οποία έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και στη συνέχεια πρόκειται να διαμορφώσουν ή να ανεγείρουν κτίριο σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τη δραστηριότητα αυτή δεν θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών, για να δηλώσουν την έναρξη των συγκεκριμένων εργασιών και προκειμένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του Φ.Π.Α των δαπανών αυτών οφείλουν:
-να κατέχουν τα νόμιμα τιμολόγια και
-να καταχωρούν τις εν λόγω δαπάνες στα φορολογικά βιβλία που ήδη τηρούν στην έδρα τους.

2. Εξαιρετικά, όμως, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών προκειμένου να τύχουν έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ των εν λόγω δαπανών, οι:
α) Απαλλασσόμενες επιχειρήσεις, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, που θα ανεγείρουν ή θα διαμορφώσουν κτίριο, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση πράξεων υπαγόμενων στο ΦΠΑ ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, προκειμένου να ενταχθούν σε υπαγόμενο καθεστώς ΦΠΑ, δεδομένου ότι έχουν καταχωρηθεί στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις.
β) Υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους με έδρα τη λοιπή Ελλάδα, οι οποίες θα ανεγείρουν ή θα διαμορφώσουν κτίριο σε κάποιο νησί του Αιγαίου ( όπου εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αρθρ. 21 του Κώδικα ΦΠΑ), ώστε να αποδεικνύεται η έναρξη και η διενέργεια των συγκεκριμένων πράξεων και
γ) Υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, που θα ανεγείρουν ή θα διαμορφώσουν κτίριο, στο οποίο προτίθενται να ασκήσουν διαφορετική δραστηριότητα από αυτή της έδρας.

Για αυτές ειδικά τις περιπτώσεις, στο αρχείο της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων προστέθηκαν δύο (2) νέοι Κ.Α.Δ. ο 45211002 «εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» και ο 45211003 «εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους». Επίσης, για το σκοπό αυτό, στο αρχείο ειδών εγκατάστασης εσωτερικού έχει προστεθεί νέο είδος εγκατάστασης με την περιγραφή « Υπό κατασκευή εγκατάσταση εσωτερικού » με κωδικό 31.
Επομένως, κατά την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης μεταβολής θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση οι εν λόγω Κ.Α.Δ. και θα συνυποβληθεί το έντυπο (Μ10) «Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού».

3. Με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στο εν λόγω κτίριο θα υποβληθεί δήλωση μεταβολής εργασιών, προκειμένου να δηλωθεί αυτό ως έδρα ή ως εγκατάσταση εσωτερικού ( υποκατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.) κατά περίπτωση, καθώς και η δραστηριότητα που θα ασκηθεί σ’ αυτό.

4. Επιχειρήσεις που υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών και πρόκειται να ανεγείρουν κτίριο, στο οποίο θα ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, σε οικόπεδο που διαθέτουν ή πρόκειται να αποκτήσουν, ως Κ.Α.Δ. θα δηλώνεται ο 45211002 ή ο 45211003 σύμφωνα με τα ανωτέρω και ως έδρα θα δηλωθεί είτε ο χώρος όπου θα γίνει η ανέγερση, οπότε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 του Κ.Β.Σ. θα υποβληθεί γνωστοποίηση ή θα δοθεί έγκριση από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ για τον τόπο τήρησης των βιβλίων, είτε άλλος χώρος (γραφείο, κατοικία). Με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στο χώρο αυτό, θα υποβληθεί δήλωση μεταβολής με την οποία θα αντικατασταθεί ο ανωτέρω Κ.Α.Δ με αυτόν του αντικειμένου δραστηριότητας και κατά περίπτωση το είδος της εγκατάστασης (έδρα , υποκατάστημα κ.λ.π.).
Επισημαίνουμε ότι για τις ανάγκες επιστροφής του ΦΠΑ των εισροών, θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο των υποβαλλόμενων δηλώσεων μεταβολής ή έναρξης υποχρεωτικά από το φορολογούμενο, ο Κ.Α.Δ. και η δραστηριότητα, που προτίθεται να ασκήσει στο συγκεκριμένο χώρο.

5. Τέλος, οι επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την ΠΟΛ 1112/4-11-04 εγκύκλιο διαταγή, θα ειδοποιηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς το αντικείμενο δραστηριότητας της έδρας ή της εγκατάστασης εσωτερικού σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, με ημερομηνία αυτή της υποβολής της προηγούμενης δήλωσης.
Οι δηλώσεις αυτές δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες, οπότε δεν θα επιβληθούν τα πρόστιμα της παρ. 1 του άρθρ. 4 του ν. 2523/97 όπως ισχύει.
Σημειώνουμε ότι η περίπτωση γ’ της παρ. 2 ισχύει από την έκδοση της παρούσας.
Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας καταργείται η 1087734/3232/ΔΜΒ’/ΠΟΛ 1112/4-11-04 εγκύκλιος διαταγή.