Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 855/ 68504 - 15/06/2012 - Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21 -2-2012

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: 855/ 68504 - 15/06/2012 - Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21 -2-2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21 -2-2012 Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 593).

ΑΠΟΦΑΣΗ
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις :
 
α) Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44),
 
β) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 89).
 
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
 
2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75)» (Β' 1276).
 
3. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011.
 
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 
Αποφασίζουμε
 

Άρθρο 1: Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21.2.2012 ΚΥΑ

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 230/20798/21.2.2012 ΚΥΑ, αντικαθίσταται ως εξής:
 
«1. Για την εγγραφή στο Μητρώο, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια ως έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή προβούν σε έναρξη άσκησης του επαγγέλματος του εμπόρου μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως τις 30/11/2012, εξαιρουμένων από την υποχρέωση εγγραφής των επαγγελματιών αγροτών του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο που υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (στο εξής αίτηση – υπεύθυνη δήλωση), μέχρι τις 31/12/2012. Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προβεί στην έναρξη άσκησης επαγγέλματος του εμπόρου κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3955/2011, μετά τις 30/11/2012, υποχρεούται να υποβάλει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου αυτής μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών άμεσα και σε καμία περίπτωση πέραν του ενός (1) μηνός από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του.»
 

Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ