ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 1174 - 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθμ. 1174 - 2009

ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας δυνάμει της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 34α και 37,
την οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 11,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ ορίζει ότι το κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει με ηλεκτρονικά μέσα συμπληρωματικές κωδικοποιημένες πληροφορίες οι οποίες συμπληρώνουν τους κωδικούς που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, στο μέτρο που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες λόγω τυχόν περιορισμών του δικαιώματος έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ( 3 ), ή για την εφαρμογή παρέκκλισης που χορηγεί το κράτος μέλος επιστροφής στο πλαίσιο των άρθρων 395 ή 396 της ίδιας οδηγίας.
(2) Σύμφωνα με το άρθρο 34α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους επιστροφής κοινοποιούν, με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ.
(3) Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαβίβαση των συμπληρωματικών πληροφοριών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ. Ειδικότερα, πρέπει να καθοριστούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών. Οι κωδικοί που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού έχουν εκπονηθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή Διοικητικής Συνεργασίας (SCAC) βάσει των πληροφοριών που απαιτούνται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ.
(4) Σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, μπορεί να ζητηθεί από τους αιτούντες να υποβάλουν περιγραφή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας βάσει εναρμονισμένων κωδικών. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κοινοί κωδικοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE-αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς ( 4 ).
(5) Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 ορίζει ότι κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί στον παραλήπτη όλες τις πράξεις και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις διοικητικές αρχές και αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΦΠΑ στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη η αιτούσα αρχή.
(6) Όταν ένα κράτος μέλος επιστροφής ζητεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης να κοινοποιήσει στον αιτούντα τις αποφάσεις και τις πράξεις του για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, για λόγους προστασίας δεδομένων, θα πρέπει να είναι δυνατόν η σχετική κοινοποίηση να πραγματοποιείται μέσω του κοινού δικτύου επικοινωνιών/κοινής διεπαφής συστημάτων (CCN/CSI), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003.
(7) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες εφαρμογής, μεταξύ άλλων, του άρθρου 34α το οποίο παρεμβάλλεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 μέσω του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 143/2008 του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 όσον αφορά τη θέσπιση διοικητικής συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, τα ειδικά καθεστώτα και τη διαδικασία επιστροφής ποσών σε σχέση με το φόρο προστιθέμενης αξίας ( 5 ). Επομένως, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ίδια ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 143/2008.
(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Διοικητικής Συνεργασίας.

( 1 ) ΕΕ L 264 της 15.10.2003, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 23.
( 3 ) ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.
( 4 ) ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1.
( 5 ) ΕΕ L 44 της 20.2.2008, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Aρθρο 1

Όταν ένα κράτος μέλος επιστροφής γνωστοποιεί σε άλλα κράτη μέλη ότι ζητεί την παροχή, με ηλεκτρονικά μέσα, συμπληρωματικών κωδικοποιημένων πληροφοριών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών.

 
'Aρθρο 2

Όταν ένα κράτος μέλος επιστροφής ζητεί περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αιτούντος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στο τέταρτο επίπεδο των κωδικών της NACE αναθ. 2, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού 1893/2006.

 
'Aρθρο 3

Όταν ένα κράτος μέλος επιστροφής ζητεί από ένα κράτος εγκατάστασης ενός παραλήπτη να κοινοποιήσει στον παραλήπτη τις πρά ξεις και τις αποφάσεις που αφορούν επιστροφή στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/9/ΕΚ, το εν λόγω αίτημα κοινοποίησης μπορεί να διαβιβαστεί μέσω του δικτύου CCN/CSI, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 19 του κανονισμού (ΕΚ) 1798/2003.

 
'Aρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
 

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
László KOVÁCS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικοί προς χρήση για τη διαβίβαση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 34α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003

Κωδικός 1. Καύσιμα
1.1 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
1.1.1 Βενζίνη 1.1.2 Ντίζελ 1.1.3 Υγραέριο (LPG) 1.1.4 Φυσικό αέριο 1.1.5 Βιοκαύσιμα
1.2 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
1.2.1 Βενζίνη 1.2.2 Ντίζελ 1.2.3 Υγραέριο (LPG) 1.2.4 Φυσικό αέριο 1.2.5 Βιοκαύσιμα 1.2.6 PKW (επιβατικά οχήματα) 1.2.7 LKW (βαρέα φορτηγά οχήματα)
1.3 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα για επιβάτες που κατα βάλλουν ναύλο
1.3.1 Βενζίνη 1.3.2 Ντίζελ 1.3.3 Υγραέριο (LPG) 1.3.4 Φυσικό αέριο 1.3.5 Βιοκαύσιμα
1.4 Καύσιμα που χρησιμοποιούνται ειδικά για οχήματα δοκιμής
1.5 Προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται για λίπανση μεταφορικών μέσων ή κινητήρων
1.6 Καύσιμα που αγοράζονται με σκοπό τη μεταπώληση
1.7 Καύσιμα για μέσα εμπορευματικών μεταφορών
1.8 Καύσιμα για επιβατηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα πολλαπλών σκοπών
1.8.1 Αποκλειστική χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς
1.8.2 Μερική χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών, μαθήματα οδήγησης ή σκοπούς εκμίσθωσης
1.8.3 Μερική χρήση, πλην των σκοπών που αναφέρονται στο σημείο 1.8.2
1.9 Καύσιμα για μοτοσικλέτες, τροχόσπιτα και σκάφη για ψυχαγωγικούς ή αθλητικούς σκοπούς, και αεροσκάφη με μάζα μικρότερη των 1 550 kg
1.9.1 Χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών, μαθήματα οδήγησης ή για σκοπούς εκμίσθωσης 1.9.2 Χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς
1.10 Καύσιμα για μηχανές και γεωργικούς ελκυστήρες
1.10.1 Βενζίνη 1.10.2 Ντίζελ 1.10.3 Υγραέριο (LPG) 1.10.4 Φυσικό αέριο 1.10.5 Βιοκαύσιμα
1.11 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα επιβατών κάτω των 9 θέσεων ή για εκμισθωμένο αυτοκίνητο
1.11.1 Βενζίνη 1.11.2 Ντίζελ 1.11.3 Υγραέριο (LPG) 1.11.4 Φυσικό αέριο 1.11.5 Βιοκαύσιμα
1.12 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα επιβατών πλην των σημείων 1.8 και 1.9
1.13 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα για τα οποία δεν υπάρ χει περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης
1.14 Καύσιμα για μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης.
 
Κωδικός 2. Μίσθωση μεταφορικών μέσων
2.1 Μίσθωση μεταφορικών μέσων με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
2.2 Μίσθωση μεταφορικών μέσων με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
2.2.1 Για συνεχή περίοδο άνω των 6 μηνών
2.2.2 Για συνεχή περίοδο η οποία ισούται ή δεν υπερβαίνει του 6 μήνες 2.2.3 PKW (επιβατικά οχήματα)
2.2.4 LKW (βαρέα φορτηγά οχήματα)
2.3 Μίσθωση μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
2.3.1 Για συνεχή περίοδο άνω των 6 μηνών
2.3.2 Για συνεχή περίοδο η οποία ισούται ή δεν υπερβαίνει του 6 μήνες
2.4 Μίσθωση μέσων εμπορευματικών μεταφορών
2.5 Μίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων πολλαπλών σκοπών
2.5.1 Αποκλειστική χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς
2.5.2 Μερική χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή μαθήματα οδήγησης
2.5.3 Μερική χρήση, πλην των σκοπών που αναφέρονται στο σημείο 2.5.2
2.6 Μίσθωση μοτοσικλετών, τροχόσπιτων και σκαφών για ψυχαγωγικούς ή αθλητικούς σκοπούς, και αεροσκαφών με μάζα μικρότερη των 1 550 kg
2.6.1 Χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή μαθήματα οδήγησης
2.6.2 Χρήση για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς
2.7 Μίσθωση επιβατηγών οχημάτων της κατηγορίας Μ1
2.8 Μίσθωση μεταφορικών μέσων επιβατών άνω των 9 θέσεων
2.9 Μίσθωση μεταφορικών μέσων επιβατών κάτω των 9 θέσεων
2.9.1 Χρήση για εμπορικές συναλλαγές 2.9.2 Χρήση άλλη πλην των εμπορικών συναλλαγών
2.10 Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης
2.11 Μίσθωση μεταφορικών μέσων για τα οποία υπάρχει περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης.
2.12 Μίσθωση μεταφορικών μέσων πλην των σημείων 2.5 και 2.6
 

Κωδικός 3. Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα (πλην των αγαθών και των υπηρεσιών που αναφέρονται στους κωδικούς 1 και 2)
3.1 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.1.1 Αγορά μεταφορικών μέσων με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.1.2 Συντήρηση μεταφορικών μέσων με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.1.3 Αγορά και εγκατάσταση εξαρτημάτων για μεταφορικά μέσα με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.1.4 Δαπάνες συνεργείου ή στάθμευσης μεταφορικών μέσων με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.1.5 Λοιπές δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2.1 Αγορά μεταφορικών μέσων με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επι βάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2.2 Συντήρηση μεταφορικών μέσων με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2.3 Αγορά και εγκατάσταση εξαρτημάτων για μεταφορικά μέσα με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2.4 Δαπάνες συνεργείου ή στάθμευσης μεταφορικών μέσων με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2.5 Λοιπές δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.2.6 PKW (επιβατικά οχήματα)
3.2.7 LKW (βαρέα φορτηγά οχήματα)
3.3 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.3.1 Αγορά μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.3.2 Συντήρηση μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.3.3 Αγορά και εγκατάσταση εξαρτημάτων για μεταφορικά μέσα για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.3.4 Δαπάνες συνεργείου ή στάθμευσης μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.3.5 Λοιπές δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
3.4 Δαπάνες που αφορούν μέσα εμπορευματικών μεταφορών
3.4.1 Αγορά μέσων εμπορευματικών μεταφορών
3.4.2 Συντήρηση μέσων εμπορευματικών μεταφορών
3.4.3 Δαπάνες συνεργείου ή στάθμευσης μέσων εμπορευματικών μεταφορών
3.4.4 Δαπάνες που αφορούν μέσα εμπορευματικών μεταφορών, πλην των σημείων 3.4.1, 3.4.2 και 3.4.3
3.5 Συντήρηση επιβατηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων πολλαπλών σκοπών
3.5.1 Αποκλειστική χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς
3.5.2 Μερική χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών, μαθήματα οδήγησης ή για σκοπούς εκμίσθωσης
3.5.3 Μερική χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς, πλην του σημείου 3.5.2
3.6 Συντήρηση μοτοσικλετών, τροχόσπιτων και σκαφών για ψυχαγωγικούς και αθλητικούς σκοπούς, και αεροσκαφών με μάζα άνω των 1 550 kg
3.6.1 Χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών, μαθήματα οδήγησης, σκοπούς εκμίσθωσης
3.6.2 Χρήση για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς
3.7 Δαπάνες, πλην των δαπανών συντήρησης, συνεργείου και στάθμευσης, που αφορούν επιβατηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα πολλαπλών σκοπών
3.7.1 Αποκλειστική χρήση για επιχειρηματικούς σκοπούς
3.7.2 Μερική χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών, μαθήματα οδήγησης ή για σκοπούς εκμίσθωσης
3.7.3 Μερική χρήση, πλην των σκοπών που αναφέρονται στο σημείο 3.7.2
3.8 Δαπάνες, πλην των δαπανών συντήρησης, συνεργείου και στάθμευσης, που αφορούν μοτοσικλέτες, τροχόσπιτα και σκάφη για ψυχαγωγικούς και αθλητικούς σκοπούς, και αεροσκάφη με μάζα άνω των 1 550 kg.
3.8.1 Χρήση για εμπορικές μεταφορές επιβατών, μαθήματα οδήγησης, σκοπούς εκμίσθωσης ή μεταπώληση

3.8.2 Χρήση για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς
3.9 Αγορά επιβατηγού οχήματος της κατηγορίας «Μ1»
3.10 Αγορά εξαρτημάτων για επιβατηγά οχήματα της κατηγορίας «Μ1», συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης και της εγκατάστασής τους
3.11 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα επιβατών με περισσότερες από 9 θέσεις, ή μέσα εμπορευματικών μεταφορών
3.12 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα επιβατών με λιγότερες από 9 θέσεις τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές
3.13 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα για τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης
3.14 Δαπάνες που αφορούν μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης
3.15 Συντήρηση μεταφορικών μέσων επιβατών πλην των επιβατηγών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων πολλαπλών σκοπών, των μοτοσικλετών, των τροχόσπιτων και των σκαφών για ψυχαγωγικούς ή αθλητικούς σκο πούς, και των αεροσκαφών με μάζα άνω των 1 550 kg.
3.16 Δαπάνες συνεργείου ή στάθμευσης μεταφορικών μέσων επιβατών
3.17 Δαπάνες, πλην των δαπανών συντήρησης, συνεργείου και στάθμευσης, που αφορούν μεταφορικά μέσα πλην των επιβατηγών αυτοκινήτων και των αυτοκινήτων πολλαπλών σκοπών, των μοτοσικλετών, των τροχόσπι των και των σκαφών για ψυχαγωγικούς και αθλητι κούς σκοπούς, και των αεροσκαφών με μάζα άνω των 1 550 kg
 

Κωδικός 4. Διόδια και τέλη χρήσης οδικών δικτύων
4.1 Διόδια για μεταφορικά μέσα με μάζα μεγαλύτερη των 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
4.2 Διόδια για οχήματα μέσα με μάζα μικρότερη ή ίση με 3 500 kg, πλην των μεταφορικών μέσων για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
4.2.1 PKW (επιβατικά οχήματα)
4.2.2 LKW (βαρέα φορτηγά οχήματα)
4.3 Διόδια για μεταφορικά μέσα για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο
4.4 Διόδια για οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα τα οποία διασχίζουν τη γέφυρα Great Belt
4.5 Διόδια για οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα τα οποία διασχίζουν τη γέφυρα Öresund
4.6 Διόδια για μεταφορικά μέσα για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο με περισσότερες από 9 θέσεις
4.7 Διόδια για μεταφορικά μέσα για επιβάτες που καταβάλλουν ναύλο με λιγότερες από 9 θέσεις
4.8 Διόδια για οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διάσκεψης, εμπορικής πανηγύρεως, έκθεσης, ή συνεδρίου
4.8.1 Για τον διοργανωτή της εκδήλωσης
4.8.2 Για συμμετέχοντα στην εκδήλωση, όταν η δαπάνη χρεώνεται άμεσα από τον διοργανωτή
 

Κωδικός 5. Έξοδα ταξιδίου, όπως κόμιστρα ταξί, ναύλοι μέσων μαζικής μεταφοράς
5.1 Για τον υποκείμενο στον φόρο ή για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο
5.2 Για άλλο πρόσωπο πλην του υποκείμενου στον φόρο ή υπαλλήλου του υποκείμενου στον φόρο
5.3 Για τον υποκείμενο στον φόρο ή για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο στο πλαίσιο διάσκεψης, εμπορικής πανηγύρεως, έκθεσης, ή συνεδρίου
5.3.1 Για τον διοργανωτή της εκδήλωσης

5.3.2 Για συμμετέχοντα στην εκδήλωση, όταν η δαπάνη χρεώνεται άμεσα από τον διοργανωτή
 

Κωδικός 6. Στέγαση
6.1 Δαπάνες διαμονής και στέγασης για τον υποκείμενο στον φόρο, ή για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο
6.2 Δαπάνες διαμονής και στέγασης για άλλο πρόσωπο πλην του υποκείμενου στον φόρο ή υπαλλήλου του υποκείμενου στον φόρο
6.3 Δαπάνες διαμονής και στέγασης για τον υποκείμενο στον φόρο ή υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο που παρευρίσκεται σε επαγγελματικές διασκέψεις
6.4 Δαπάνες διαμονής και στέγασης για τον υποκείμενο στον φόρο ή υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο στο πλαίσιο διάσκεψης, εμπορικής πανηγύρεως, έκθεσης, ή συνεδρίου
6.4.1 Για τον διοργανωτή της εκδήλωσης
6.4.2 Για συμμετέχοντα στην εκδήλωση, όταν η δαπάνη χρεώνεται άμεσα από τον διοργανωτή
6.5 Δαπάνες διαμονής και στέγασης για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο που πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών
6.6 Δαπάνες διαμονής και στέγασης για μετέπειτα παράδοση
6.7 Δαπάνες διαμονής πλην του σημείου 6.5 ή 6.6
 

Κωδικός 7. Τρόφιμα, ποτά και υπηρεσίες εστιατορίου
7.1 Τρόφιμα και ποτά που παρέχονται από ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια και πανσιόν, συμπεριλαμβανομένου του προγεύματος
7.1.1 Για τον υποκείμενο στον φόρο ή για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο
7.1.2 Για άλλο πρόσωπο πλην του υποκείμενου στον φόρο ή υπαλλήλου του υποκείμενου στον φόρο
7.2 Τρόφιμα και ποτά που παρέχονται στο πλαίσιο διάσκεψης, εμπορικής πανηγύρεως, έκθεσης, ή συνεδρίου
7.2.1 Για τον διοργανωτή της εκδήλωσης 7.2.2 Για συμμετέχοντα στην εκδήλωση, όταν η δαπάνη χρεώνεται άμεσα από τον διοργανωτή
7.3 Τρόφιμα και ποτά για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο που πραγματοποιεί παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών
7.4 Υπηρεσίες εστιατορίου που αγοράζονται για μετέπειτα παράδοση
7.5 Αγορά τροφίμων, ποτών ή υπηρεσιών εστιατορίου πλην των σημείων 7.2, 7.3 και 7.4
 

Κωδικός 8. Συμμετοχή σε εμπορικές πανήγυρεις και εκθέσεις
8.1 Για τον υποκείμενο στον φόρο ή για υπάλληλο του υποκείμενου στον φόρο
8.2 Για άλλο πρόσωπο πλην του υποκείμενου στον φόρο ή υπαλλήλου του υποκείμενου στον φόρο
 

Κωδικός 9. Δαπάνες για είδη πολυτελείας, διασκέδαση και ψυχαγωγία
9.1 Αγορά οινοπνευματωδών ποτών
9.2 Αγορά βιομηχανοποιημένων καπνών
9.3 Δαπάνες για εκδηλώσεις υποδοχής και ψυχαγωγία.
9.3.1 Για διαφημιστικούς σκοπούς 9.3.2 Όχι για διαφημιστικούς σκοπούς
9.4 Δαπάνες για συντήρηση σκάφους αναψυχής
9.5 Δαπάνες για έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες
9.6 Δαπάνες για είδη πολυτελείας, διασκέδαση και ψυχαγωγία για διαφήμιση
9.7 Δαπάνες για είδη πολυτελείας, διασκέδαση και ψυχαγωγία, πλην των σημείων 9.1, 9.2 και 9.3
 

Κωδικός 10. ¶λλα
10.1 Εργαλεία
10.2 Επισκευές στη διάρκεια της εγγύησης
10.3 Υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση
10.4 Εργασίες σε περιουσιακό στοιχείο
10.4.1 Εργασίες σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο
10.4.2 Εργασίες σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως κατοικία

10.4.3 Εργασίες σε κινητό περιουσιακό στοιχείο, πλην των σημείων του κωδικού 3
10.5 Αγορά ή μίσθωση περιουσιακού στοιχείου
10.5.1 Αγορά ή μίσθωση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου
10.5.2 Αγορά ή μίσθωση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται ως κατοικία, ή για ψυχαγωγική χρήση ή χρήση κατά τον ελεύθερο χρόνο.
10.5.3 Αγορά ή μίσθωση κινητού περιουσιακού στοιχείου που συνδέεται ή χρησιμοποιείται σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ή για ψυχαγωγική χρήση ή χρήση κατά τον ελεύθερο χρόνο.
10.5.4 Αγορά ή μίσθωση κινητού περιουσιακού στοιχείου, πλην των σημείων του κωδικού 2
10.6 Παροχή νερού, αερίου ή ηλεκτρισμού μέσω δικτύου διανομής
10.7 Δώρα μικρής αξίας
10.8 Δαπάνες γραφείου
10.9 Συμμετοχή σε εμπορικές πανήγυρεις και σεμινάρια, εκπαίδευση ή κατάρτιση
10.9.1 Εμπορικές πανήγυρεις
10.9.2 Σεμινάρια
10.9.3 Εκπαίδευση
10.9.4 Κατάρτιση
10.10 ΚατΆ αποκοπή προσαυξήσεις σε ζωικό κεφάλαιο και γεωργικές παραγωγές
10.11 Δαπάνες ταχυδρομικών τελών αλληλογραφίας σε χώρες εκτός ΕΕ
10.12 Δαπάνες για τηλεομοιοτυπίες και τηλεφωνικές κλήσεις σε σχέση με τη στέγαση
10.13 Αγαθά και υπηρεσίες που αποκτώνται από ένα διοργανωτή ταξιδίου προς άμεσο όφελος του ταξιδιώτη
10.14 Αγαθά που αγοράζονται για μεταπώληση, πλην του σημείου 1.6
10.15 Υπηρεσίες που αγοράζονται για μεταπώληση, πλην των σημείων 6.6 και 7.4
10.16 Εργασίες σε περιουσιακό στοιχείο
10.16.1 Εργασίες σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, εγκατάσταση αναψυχής ή εγκατάσταση για χρήση κατά τον ελεύθερο χρόνο
10.16.2 Εργασίες σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, πλην του σημείου 10.16.1
10.16.3 Εργασίες σε κινητό περιουσιακό στοιχείο το οποίο συνδέεται με ή χρησιμοποιείται σε ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στο σημείο 10.16.1
10.16.4 Εργασίες σε κινητό περιουσιακό στοιχείο, πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο 10.16.3
10.17 Δαπάνες για περιουσιακό στοιχείο
10.17.1 Δαπάνες για ακίνητο περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ή για ψυχαγωγική χρήση ή χρήση κατά τον ελεύθερο χρόνο.
10.17.2 Δαπάνες για ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο 10.17.1