ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 113 - 2010

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθμ. 113 - 2010

ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 113/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την εμπορική κάλυψη, τον ορισμό των στοιχείων, την κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και κατά λογιστική μονάδα, καθώς και συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβου­λίου και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4, το άρθρο 4 παράγραφος 5, το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 4, το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 θεσπίζει ένα κοινό πλαί­σιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με το εμπόριο αγαθών με τις τρίτες χώρες.
(2) Πρέπει να εναρμονιστεί το πεδίο εφαρμογής των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με συγκεκριμένα τελωνειακά καθε­στώτα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση των εμπορικών ροών, και να καθοριστούν τα αγαθά ή οι μετα­κινήσεις που εξαιρούνται από τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου για μεθοδολογικούς λόγους.
(3) Με σκοπό την εναρμονισμένη κατάρτιση των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου, πρέπει να καθοριστούν τα στοιχεία των καταχωρίσεων σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών που πρέπει να χρησιμο­ποιούνται.
(4) Πρέπει να θεσπιστούν, για μεθοδολογικούς λόγους, διατά­ξεις οι οποίες θα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα αγαθά ή μετακινήσεις.
(5) Για να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη κατάρτιση των στατι­στικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και των συγκεντρωτικών στατιστικών εμπορίου κατά λογιστική μονάδα, πρέπει να οριστεί η μεθοδολογία για την παραγωγή των εν λόγω στατιστικών.
 
(6) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση των στοιχείων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή (Eurostat) και την αναθεώρηση των στατιστικών, προκειμένου να εξασφαλι­στούν συγκρίσιμα και ακριβή αριθμητικά στοιχεία.
(7) Πρέπει να τροποποιηθούν οι κωδικοί της φύσης της συναλ­λαγής, για να αναγνωρίζονται τα αγαθά προς μεταποίηση βάσει σύμβασης που επιστρέφουν στην αρχική χώρα εξαγω­γής.
(8) Πρέπει να θεσπιστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την παροχή στατιστικών στοιχείων, όταν περαιτέρω απλουστεύ­σεις των τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων θα οδηγή­σουν σε μη διαθεσιμότητα τελωνειακών στοιχείων, ιδίως δε απλουστεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνει­ακός κώδικας) (2).
(9) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 της Επιτρο­πής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου (3), πρέπει να καταργηθεί.
(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες,
 
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Εξαιρούμενα αγαθά και μετακινήσεις

Τα αγαθά και οι μετακινήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I εξαιρούνται από τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 2: Κωδικοί των εμπορικών ροών

Για τα στοιχεία που προέρχονται από τελωνειακές καταχωρίσεις σχετικά με τις εμπορικές ροές πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακό­λουθοι κωδικοί:
1 — όταν καταχωρίζεται μια εισαγωγή
2 — όταν καταχωρίζεται μια εξαγωγή.

Άρθρο 3: Περίοδος αναφοράς

1. Η περίοδος αναφοράς πρέπει να αναφέρει το ημερολογιακό έτος και ο μήνας κατά τον οποίο εισάγονται ή εξάγονται τα αγαθά. Όταν η πηγή για τις καταχωρίσεις σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές είναι η τελωνειακή διασάφηση, η περίοδος αναφοράς πρέπει να αναφέρει το ημερολογιακό έτος και ο μήνας κατά τον οποίο η διασάφηση γίνεται δεκτή από τις τελωνειακές αρχές.
2. Τα στοιχεία σχετικά με την περίοδο αναφοράς αποτελούνται από έναν εξαψήφιο αριθμητικό κωδικό, του οποίου τα πρώτα τέσσερα ψηφία δηλώνουν το έτος και τα τελευταία δύο ψηφία δηλώ νουν τον μήνα.

Άρθρο 4: Στατιστική αξία

1. Η στατιστική αξία βασίζεται στην αξία των αγαθών κατά τη στιγμή και στον τόπο όπου τα αγαθά διασχίζουν τα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού, κατά την εισαγωγή, και του κράτους μέλους πραγματικής εξαγωγής, κατά την εξαγωγή.
Η στατιστική αξία υπολογίζεται με βάση την αξία των αγαθών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και, όταν απαιτείται, αναπροσαρμόζεται για το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.
2. Όσον αφορά τις αρχές σχετικά με τον καθορισμό της αξίας,οι οποίες προβλέπονται στη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (συμφω νία του ΠΟΕ σχετικά με τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας),
η αξία των αγαθών για τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές είναι:
α) στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς, η τιμή που πράγματι πλη­ρώνεται ή πρέπει να πληρωθεί για τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα αγαθά, εξαιρουμένων των αυθαίρετων ή πλασματικών αξιών
β ) σε άλλες περιπτώσεις, η τιμή που θα είχε πληρωθεί στην περί­πτωση πώλησης ή αγοράς.
Η δασμολογητέα αξία χρησιμοποιείται αν καθορίζεται σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα για τα αγαθά που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία.
3. Η αξία των αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εργασιών μεταποίησης καθορίζεται ως ακαθάριστη αξία ως εξής:
α) για τα αγαθά που πρόκειται να μεταποιηθούν καθορίζεται η αξία των μη μεταποιημένων αγαθών
β ) για τα αγαθά που έχουν υποστεί μεταποίηση καθορίζεται η αξία των μη μεταποιημένων αγαθών συν την προστιθέμενη αξία της μεταποίησης.
4. Η αξία, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3, ανα προσαρμόζεται, όταν απαιτείται, κατά τρόπον ώστε η στατιστική αξία να περιλαμβάνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης που απαιτείται για την παράδοση των αγαθών από τον τόπο αναχώρησής τους:
α) στα σύνορα του κράτους μέλους προορισμού, κατά την εισα­γωγή (αξία CIF) β) στα σύνορα του κράτους μέλους πραγματικής εξαγωγής, κατά την εξαγωγή (αξία FOB).
5. Η στατιστική αξία εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κρά τους μέλους στο οποίο κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση. Όταν απαιτείται συναλλαγματική μετατροπή προκειμένου να εκφραστεί η στατιστική αξία στο εθνικό νόμισμα, η τιμή μετατροπής που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι:
α) η εφαρμοστέα τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συναλλαγ­ματικής μετατροπής που προβλέπονται στον τελωνειακό κώδικα, κατά τη στιγμή κατά την οποία γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν
β) η τιμή αναφοράς που είναι εφαρμοστέα κατά τη στιγμή που εισάγονται ή εξάγονται τα αγαθά, η οποία καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα κράτη μέλη που ανή­κουν στη ζώνη του ευρώ, ή η επίσημη τιμή η οποία καθορίζεται από τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.

Άρθρο 5: Ποσότητα

Τα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα αναγράφονται ως εξής:
α) η καθαρή μάζα εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα, η οποία είναι η μάζα των αγαθών μη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συσκευασίας και
β) κατά περίπτωση, η συμπληρωματική μονάδα εκφρασμένη στην αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα συν­δυασμένη ονοματολογία.

Άρθρο 6: Κράτη μέλη εισαγωγής και εξαγωγής

1. Τα στοιχεία σχετικά με τα κράτη μέλη εισαγωγής ή εξαγωγής κωδικοποιούνται σύμφωνα με την ονοματολογία χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένω­σης και τις στατιστικές του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή, η οποία εφεξής αναφέρεται ως η «γεωγραφική ονοματολογία».
2. Τα στοιχεία σχετικά με το κράτος μέλος στο οποίο κατατίθε­ται η τελωνειακή διασάφηση δηλώνουν το κράτος μέλος στις τελω­νειακές αρχές του οποίου κατατίθεται η τελωνειακή διασάφηση ή, αν χρησιμοποιείται απλουστευμένη διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στον τελωνειακό κώδικα, στις τελωνειακές αρχές του οποίου κατα­τίθεται η συμπληρωματική διασάφηση, συμπεριλαμβανομένης, αν επιτρέπεται από τις τελωνειακές αρχές, της αντίστοιχης καταχώρισης στα αρχεία του διασαφηστή.
3. Κατά την εισαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με το κράτος μέλος προορισμού δηλώνουν το κράτος μέλος στο οποίο είναι γνωστό, κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς, ότι θα αποσταλούν τα αγαθά χωρίς εμπορικές συναλλαγές ή άλλες πράξεις που μεταβάλλουν το νομικό καθεστώς των αγαθών και οι οποίες πραγματοποιούνται σε οιοδήποτε ενδιάμεσο κράτος μέλος.
Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα στοιχεία δηλώνουν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς.
 
Όταν εισάγονται αγαθά με σκοπό τη μεταποίηση υπό τελωνειακή επίβλεψη, το κράτος μέλος προορισμού είναι το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η πρώτη μεταποιητική δραστηριότητα.
 
4. Κατά την εξαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με το κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής δηλώνουν το κράτος μέλος από το οποίο είναι γνωστό, κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθε­στώς, ότι θα αποσταλούν τα αγαθά χωρίς εμπορικές συναλλαγές ή άλλες πράξεις που μεταβάλλουν το νομικό καθεστώς των αγαθών και οι οποίες πραγματοποιούνται σε οιοδήποτε ενδιάμεσο κράτος μέλος πριν από την υπαγωγή στο τελωνειακό καθεστώς.
 
Όταν εξάγονται αγαθά έπειτα από μεταποίηση υπό τελωνειακή επί­βλεψη, το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η τελευταία μεταποιητική δραστηριότητα είναι το κράτος μέλος πραγματικής εξαγωγής.

Άρθρο 7: Χώρες εταίροι

1. Τα στοιχεία σχετικά με τις χώρεςεταίρους κωδικοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα γεωγραφική ονοματολογία.
2. Κατά την εισαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα καταγω­γής δηλώνουν τη χώρα στην οποία παράγονται εξ ολοκλήρου τα αγαθά ή στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική μετατροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα που θεσπίζουν τους κανόνες περί μη προτιμησιακής καταγωγής.
 
Τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα αποστολής/εξαγωγής δηλώνουν την τρίτη χώρα από την οποία απεστάλησαν τα αγαθά στο κράτος μέλος προορισμού χωρίς εμπορικές συναλλαγές ή άλλες πράξεις που μεταβάλλουν το νομικό καθεστώς των αγαθών και οι οποίες πραγ­ματοποιούνται σε οιανδήποτε ενδιάμεση τρίτη χώρα.
 
3. Κατά την εξαγωγή, τα στοιχεία σχετικά με τη χώρα του τελευταίου γνωστού προορισμού δηλώνουν την τελευταία τρίτη χώρα στην οποία είναι γνωστό, κατά τη στιγμή της υπαγωγής στο τελωνειακό καθεστώς ή του προσδιορισμού του τελωνειακού προ ορισμού, ότι θα παραδοθούν τα αγαθά.

Άρθρο 8: Κωδικός αγαθών

Τα στοιχεία σχετικά με τα αγαθά κωδικοποιούνται:
α) στις εισαγωγές, σύμφωνα με τον κωδικό εμπορευμάτων της διά­κρισης Taric
 
β) στις εξαγωγές, σύμφωνα με τον κωδικό εμπορευμάτων της διά­κρισης της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Άρθρο 9: Στατιστική διαδικασία

1. Η στατιστική διαδικασία προσδιορίζει τα διάφορα χαρακτηρι­στικά που χρησιμοποιούνται για να διακρίνονται οι εμπορικές συναλλαγές, ιδίως σε σχέση με την υπαγωγή τους σε τελωνειακό καθεστώς.
2. Ο κωδικός της στατιστικής διαδικασίας είναι ένας κωδικός ο οποίος προκύπτει, κατά περίπτωση, από τον τετραψήφιο κωδικό που δηλώνει το τελωνειακό καθεστώς, σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα. Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

1 — κανονικές εισαγωγές ή εξαγωγές
2 — εισαγωγές ή εξαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
3 — εισαγωγές ή εξαγωγές που καλύπτονται από το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή
 
9 — εισαγωγές ή εξαγωγές που δεν καταγράφονται από τελωνει­ακές διασαφήσεις.

Άρθρο 10: Φύση της συναλλαγής

1. Η φύση της συναλλαγής προσδιορίζει τα διάφορα χαρακτηρι­στικά που απαιτούνται για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του εμπορίου αγαθών με βάση τις τελωνειακές διασαφήσεις, έτσι ώστε οι στατιστικές εμπορίου να καταστούν συμβατές για τους σκοπούς του ισοζυγίου πληρωμών και των εθνικών λογαριασμών καθώς και για άλλα χαρακτηριστικά στατιστικής συνάφειας.
2. Τα στοιχεία σχετικά με τη φύση της συναλλαγής κωδικοποι­ούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τους κωδικούς της στήλης Α ή ένα συνδυασμό των κωδικών της στήλης Α και των διακρίσεών τους της στήλης Β του παραρτήματος.

Άρθρο 11: Προτιμησιακή μεταχείριση των εισαγωγών

1. Τα στοιχεία σχετικά με την προτιμησιακή μεταχείριση είναι η δασμολογική μεταχείριση που δηλώνεται από τον κώδικα προτίμη­σης, σύμφωνα με την κατάταξη που προβλέπεται από τον τελωνει­ακό κώδικα.
2. Τα στοιχεία αναφέρονται στην προτιμησιακή μεταχείριση που εφαρμόζεται ή παρέχεται από τις τελωνειακές αρχές.

Άρθρο 12: Τρόπος μεταφοράς

1. Τα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα και τον εσωτερικό τρόπο μεταφοράς κωδικοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα III.
 
Ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα δηλώνει το ενεργό μεταφορικό μέσο με το οποίο, κατά την εξαγωγή, τα αγαθά τεκμαίρεται ότι εγκαταλείπουν το στατιστικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά την εισαγωγή, τα αγαθά τεκμαίρεται ότι έχουν εισέλθει στο στατιστικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ο εσωτερικός τρόπος μεταφοράς δηλώνει, όπου εφαρμόζεται, το ενεργό μεταφορικό μέσο εσωτερικής μεταφοράς με το οποίο τα αγαθά φθάνουν στον τόπο άφιξης, κατά την εισαγωγή, ή τεκμαίρε­ται ότι έχουν εγκαταλείψει τον τόπο αναχώρησης, κατά την εξα­γωγή.
 

2. Οι ακόλουθοι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τα στοιχεία σχε­τικά με το εμπορευματοκιβώτιο:
0 — αν τα αγαθά δεν μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν διασχίζουν τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ευρωπαϊ­κής Ένωσης
1 — αν τα αγαθά μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια όταν δια σχίζουν τα σύνορα του στατιστικού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13: Αριθμός αναγνώρισης συναλλασσομένου

Τα στοιχεία σχετικά με τον συναλλασσόμενο είναι ένας κατάλληλος αριθμός αναγνώρισης ο οποίος χορηγείται στον εισαγωγέα/παραλή­πτη, κατά την εισαγωγή, και στον εξαγωγέα/αποστολέα, κατά την εξαγωγή. 

Άρθρο 14: Λογιστική μονάδα

Τα στοιχεία σχετικά με τη λογιστική μονάδα προκύπτουν, κατά περίπτωση, από την τελωνειακή διασάφηση και κωδικοποιούνται ως εξής:
 
0 — όταν η λογιστική μονάδα αναφέρεται στο εθνικό νόμισμα κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ
1 — όταν η λογιστική μονάδα αναφέρεται στο ευρώ
2 — όταν η λογιστική μονάδα αναφέρεται στο δολάριο ΗΠΑ
3 — όταν λογιστική μονάδα αναφέρεται σε νόμισμα διαφορετικό από το εθνικό νόμισμα κρατών μελών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, από το ευρώ ή από το δολάριο ΗΠΑ.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Άρθρο 15: Κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά

1. Οι εθνικές στατιστικές αρχές καταρτίζουν ετήσιες στατιστικές εμπορίου κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά.
2. Οι στατιστικές μονάδες είναι οι επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (1).
3. Οι στατιστικές μονάδες δημιουργούνται συνδέοντας τον αριθμό αναγνώρισης συναλλασσομένου, σύμφωνα με το άρθρο 13, με τη νομική μονάδα του μητρώου επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη μεταβλητή 1.7 α που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονι­σμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).
4. Για να εξασφαλιστεί η αναγνώριση του συναλλασσομένου και να επιτευχθεί η σύνδεση με το μητρώο επιχειρήσεων, οι εθνικές στατιστικές αρχές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία καταχώρισης και αναγνώρισης των οικονομικών παραγόντων που προβλέπονται στις τελωνειακές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση του αριθμού αναγνώρισης στον εγγε­γραμμένο στο μητρώο οικονομικό παράγοντα παρέχει, εφόσον το ζητήσουν οι εθνικές στατιστικές αρχές, πρόσβαση στα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 38δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3).
5. Καταγράφονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) η εμπορική ροή
β) η στατιστική αξία

γ) η χώρα εταίρος
δ) ο κωδικός αγαθών, σύμφωνα με τον κλάδο ή το διψήφιο επί­πεδο, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου (4)
ε) ο αριθμός επιχειρήσεων
στ) η δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει η επιχείρηση, σύμφωνα με τον κλάδο ή το επίπεδο διψήφιου κωδικού της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE), όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)
ζ) η τάξη μεγέθους, η οποία μετράται με βάση τον αριθμό εργα­ζομένων, σύμφωνα με τους ορισμούς των χαρακτηριστικών για τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων, όπως καθορίζο­νται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 250/2009 της Επιτροπής (6).
6. Καταρτίζονται τα ακόλουθα σύνολα στοιχείων:
α) ποσοστά συμφωνίας μεταξύ του εμπορικού μητρώου και του μητρώου επιχειρήσεων
β) εμπορικές συναλλαγές κατά δραστηριότητα και κατά τάξη μεγέ­θους των επιχειρήσεων
γ) μερίδιο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων με βάση την αξία των εμπορικών συναλλαγών κατά δραστηριότητα
δ) εμπορικές συναλλαγές κατά χώρα εταίρο και δραστηριότητα
ε) εμπορικές συναλλαγές κατά αριθμό χωρών εταίρων και δραστη­ριότητα
στ) εμπορικές συναλλαγές κατά αγαθά και δραστηριότητα.
7. Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές είναι το 2010. Κατόπιν, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος.
8. Οι στατιστικές διαβιβάζονται εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.
9. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι στατιστικές παρέχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η διάδοση από την Επιτροπή (Eurostat) δεν καθιστά δυνατή την αναγνώριση μιας επιχείρησης ή ενός συναλλασ­σομένου. Οι εθνικές στατιστικές αρχές καθορίζουν ποια στοιχεία καλύπτονται από τις διατάξεις περί απορρήτου.

(1) ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 61 της 5.3.2008, σ. 6.

(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
(4) ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 65.
(5) ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 86 της 31.3.2009, σ. 1.

Άρθρο 16: Κατάρτιση των στατιστικών εμπορίου κατά λογιστική μονάδα

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ετήσιες στατιστικές εμπορίου κατά λογιστική μονάδα.
2. Οι στατιστικές περιέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) την εμπορική ροή
β) τη στατιστική αξία
γ) τη λογιστική μονάδα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του άρθρου 14
δ) το σύνολο των αγαθών και την ανάλυση κατά προϊόντα, σύμ­φωνα με τα τμήματα και τις διακρίσεις της ισχύουσας Τυποποι­ημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC), αναφέροντας τους ακόλουθους κωδικούς:
1 — πρώτες ύλες, χωρίς το πετρέλαιο, σύμφωνα με το τμήμα 0 4 της SITC, εξαιρουμένου του κλάδου 33
2 — πετρέλαιο, σύμφωνα με τον κλάδο 33 της SITC
3 — μεταποιημένα προϊόντα, σύμφωνα με τα τμήματα 58 της
SITC.
3. Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο καταρτίζονται ετήσιες στατιστικές είναι το 2010. Κατόπιν, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία για κάθε ημερολογιακό έτος.
4. Οι στατιστικές διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το πέρας του έτους αναφοράς.
5. Η πηγή των στοιχείων είναι οι πληροφορίες που καταγράφο­νται από τις τελωνειακές διασαφήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009. Εντούτοις, αν η λογιστική μονάδα για τις εξαγωγές δεν είναι διαθέσιμη στην τελωνειακή διασάφηση, τα κράτη μέλη διενεργούν έρευνα προκει­μένου να καταρτίσουν τις εξαγωγές κατά λογιστική μονάδα, εξα­σφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στατιστικές με ακριβή αποτελέ­σματα.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ H ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Άρθρο 17: Βιομηχανικά συγκροτήματα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) ως «βιομηχανικό συγκρότημα» νοείται ένας συνδυασμός μηχα­νών, συσκευών, εξοπλισμών, οργάνων και υλικών που μαζί συν­θέτουν σταθερές μονάδες μεγάλων διαστάσεων για την παρα­γωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
β) ως «εξάρτημα» νοείται η παράδοση, για μια βιομηχανική εγκατά­σταση, η οποία αποτελείται από αγαθά που ανήκουν όλα στο ίδιο κεφάλαιο της ΣΟ γ) ο κωδικός αγαθών μιας συνιστώσας καταρτίζεται ως εξής:
i) τα πρώτα τέσσερα ψηφία είναι 9880
ii) το πέμπτο και το έκτο ψηφίο αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της
ΣΟ στο οποίο περιλαμβάνονται τα αγαθά της συνιστώσας
iii) το έβδομο και το όγδοο ψηφίο είναι 0.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν στατιστικές εξαγω­γών στο επίπεδο των συνιστωσών υπό τον όρο ότι η συνολική στατιστική αξία μιας δεδομένης βιομηχανικής εγκατάστασης υπερ­βαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, εκτός εάν πρόκειται για πλήρη βιομηχανική εγκατάσταση προς επαναχρησιμοποίηση. Η κατάρτιση της ποσότη­τας είναι προαιρετική.
Άρθρο 18 Τμηματικές αποστολές
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τμηματικές αποστολές» νοούνται οι παραδόσεις των συνιστωσών ενός πλήρους εμπορεύματος σε ασυναρμολόγητη ή αποσυναρμολογημένη κατά­σταση, που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία περιόδων αναφοράς για λόγους εμπορικούς ή μεταφοράς.
2. Η περίοδος αναφοράς για τις εισαγωγές ή εξαγωγές τμημα­τικών αποστολών μπορεί να προσαρμοστεί κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να υποβάλλονται μόνο μία φορά, το μήνα κατά τον οποίον εισάγεται ή εξάγεται η τελευταία αποστολή.

Άρθρο 19: Πλοία και αεροσκάφη

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) ως «πλοία» νοούνται τα πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με το κεφάλαιο 89 της ΣΟ, τα ρυμουλκά, τα πολεμικά σκάφη και οι πλωτές κατασκευές
β) ως «αεροσκάφη» νοούνται τα αεροπλάνα που υπάγονται στους
κωδικούς 8802 30 και 8802 40 της ΣΟ
γ) ως «οικονομική κυριότητα» νοείται το δικαίωμα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να νέμεται τα οφέλη που συνδέονται με τη χρήση ενός πλοίου ή αεροσκάφους στο πλαίσιο μιας οικονομι­κής δραστηριότητας, αποδεχόμενο τους σχετικούς κινδύνους.
2. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν μόνο τις ακό λουθες εισαγωγές και εξαγωγές πλοίων και αεροσκαφών:
α) τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκά­φους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος εισαγωγής. Η συναλλαγή αυτή εξομοιώνεται με εισαγωγή
β) τη μεταβίβαση της οικονομικής κυριότητας πλοίου ή αεροσκά­φους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος εξαγωγής σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. Η συναλλαγή αυτή εξομοιώνεται με εξαγωγή. Αν πρόκειται για καινούργιο πλοίο ή αεροσκάφος, η εξαγωγή κατα­χωρίζεται στο κράτος μέλος κατασκευής
γ) την εισαγωγή και εξαγωγή πλοίων ή αεροσκαφών πριν ή μετά την πραγματοποίηση εργασιών μεταποίησης βάσει σύμβασης, σύμφωνα με το παράρτημα II σημείωση 2.
3. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου που σχετίζονται με το
εμπόριο πλοίων και αεροσκαφών καταρτίζονται ως εξής:
 
α) η ποσότητα εκφράζεται σε αριθμό τεμαχίων και υπό τη μορφή των άλλων συμπληρωματικών μονάδων που προβλέπονται από την ΣΟ όσον αφορά τα πλοία, και σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες όσον αφορά τα αεροσκάφη
 
β ) το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης δεν περιλαμβάνεται στη στατιστική αξία
 
γ) η χώρα εταίρος είναι:
 
i) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εισαγωγή, ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η οικο νομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εξαγωγή, για τις μετακινήσεις που αναφέρονται στην παρά γραφο 2 στοιχεία α) και β)
 
ii) η τρίτη χώρα κατασκευής, κατά την εισαγωγή, σε περίπτωση καινούργιων πλοίων ή αεροσκαφών που κατασκευάστηκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
iii) η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους, κατά την εισαγωγή, ή η τρίτη χώρα που αναλαμβάνει τη μεταποίηση βάσει σύμβασης, κατά την εξαγωγή, για τις μετακινήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ)
 
δ) η περίοδος αναφοράς για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) θα είναι ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση της οικο­νομικής κυριότητας.
 
4. Κατόπιν αιτήματος των εθνικών στατιστικών αρχών, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των μητρώων πλοίων και αεροσκαφών παρέχουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμέ νου να διαπιστωθεί η αλλαγή της οικονομικής κυριότητας ενός πλοίου ή αεροσκάφους μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 20: Αγαθά που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) ως «παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη» νοείται η παρά­δοση προϊόντων για το πλήρωμα και τους επιβάτες και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλι­σμού των πλοίων ή των αεροσκαφών
 
β ) τα πλοία ή τα αεροσκάφη θεωρούνται ότι ανήκουν στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκά­φους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
 
2. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τις εξαγωγές αγαθών που παραδίδονται από το έδαφος του κράτους μέλους εξαγωγής σε πλοία και αεροσκάφη που ανήκουν σε τρίτη χώρα.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς εμπορευμάτων για εμπορεύματα που παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη:
— 9930 24 00: εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ,
— 9930 27 00: εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της ΣΟ,
— 9930 99 00: εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού.
Η διαβίβαση στοιχείων για την ποσότητα είναι προαιρετική, εκτός από τα στοιχεία για τα εμπορεύματα που ανήκουν στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ.
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο απλουστευμένος κωδικός «QS» της χώρας εταίρου.

Άρθρο 21: Παράδοση αγαθών προς και από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) ως «εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας» νοείται ο εξοπλισμός και οι μηχανισμοί που είναι εγκατεστημένοι και σταθεροί στην ανοι­κτή θάλασσα εκτός του στατιστικού εδάφους μιας δεδομένης
χώρας
β) ως «αγαθά που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασ­σας» νοείται η παράδοση προϊόντων για το πλήρωμα και για τη λειτουργία των κινητήρων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλι­σμού της εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας
γ) ως «αγαθά που λαμβάνονται η παράγονται από εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας» νοούνται τα προϊόντα που εξορύσσονται από τον θαλάσσιο βυθό ή υπέδαφος, ή παρασκευάζονται από την εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας.
2. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καταγράφουν:
α) μια εισαγωγή, όταν τα αγαθά παραδίδονται από:
i) τρίτη χώρα σε εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εισαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους
ii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους στο κράτος μέλος εισαγωγής
iii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους σε εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εισαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους
β) μια εξαγωγή, όταν τα αγαθά παραδίδονται σε:
i) τρίτη χώρα από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εξαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους
ii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους από το κράτος μέλος εξαγωγής
iii) εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου μια τρίτη χώρα έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους από εγκατάσταση ανοικτής θάλασσας που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή όπου το κράτος μέλος εξαγωγής έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης του θαλάσσιου βυθού ή υπεδάφους.
 
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικούς εμπορευμάτων για εμπορεύματα που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας:
— 9931 24 00: εμπορεύματα των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ,
— 9931 27 00: εμπορεύματα του κεφαλαίου 27 της ΣΟ,
— 9931 99 00: εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού.
Η διαβίβαση στοιχείων για την ποσότητα είναι προαιρετική, εκτός από τα στοιχεία για τα εμπορεύματα που ανήκουν στο κεφάλαιο 27 της ΣΟ.
 
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο απλουστευμένος κωδικός «QW» της χώρας εταίρου.

Άρθρο 22: Προϊόντα της θάλασσας

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) ως «προϊόντα της θάλασσας» νοούνται τα αλιευτικά προϊόντα, τα ορυκτά, τα προϊόντα ναυαγιαίρεσης και όλα τα υπόλοιπα προϊ­όντα που δεν έχουν ακόμη εκφορτωθεί από ποντοπόρα πλοία
β) τα πλοία θεωρούνται ότι ανήκουν στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικο­νομική κυριότητα του πλοίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
2. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τις ακόλουθες
εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων της θάλασσας:
α) εκφόρτωση προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες του κράτους μέλους εισαγωγής ή απόκτησή τους εκ μέρους πλοίων που ανήκουν στο κράτος μέλος εισαγωγής από πλοία που ανήκουν σε τρίτη χώρα οι συναλλαγές αυτές αντιμετωπίζονται ως εισα­γωγές
β) εκφόρτωση προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες τρίτης χώρας από πλοίο που ανήκει στο κράτος μέλος εξαγωγής ή απόκτησή τους εκ μέρους πλοίων που ανήκουν σε τρίτη χώρα από πλοία που ανήκουν στο κράτος μέλος εξαγωγής οι συναλλαγές αυτές αντιμετωπίζονται ως εξαγωγές.
3. Η χώρα εταίρος είναι, κατά την εισαγωγή, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου το οποίο μεταφέρει το αλίευμα και, κατά την εξαγωγή, η τρίτη χώρα στην οποία εκφορτώνονται τα προϊόντα της θάλασσας ή στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την οικονομική κυριότητα του πλοίου το οποίο αποκτά τα προϊόντα της θάλασσας.
4. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθεση με άλλες πρά­ξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικές στατιστικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πηγές στοιχείων πέραν των τελωνειακών διασαφήσεων, όπως πληροφορίες σχετικά με τις δηλώσεις των εθνι­κών νηολογημένων πλοίων για τα προϊόντα της θάλασσας που εκφορτώθηκαν σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 23: Διαστημικά οχήματα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) ως «διαστημικά οχήματα» νοούνται τα οχήματα που μπορούν να ταξιδεύουν έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα
β ) ως «οικονομική κυριότητα» νοείται το δικαίωμα ενός φυσικού ή νομικού προσώπου να νέμεται τα οφέλη που συνδέονται με τη χρήση ενός διαστημικού οχήματος στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας, αποδεχόμενο τους σχετικούς κινδύνους.
 
2. Η εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος του οποίου η οικονομική κυριότητα έχει μεταβιβαστεί μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα και ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε κράτος μέλος καταχωρίζεται:
 
α) ως εισαγωγή στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο νέος ιδιοκτήτης
 
β ) ως εξαγωγή στο κράτος μέλος που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα.
 
3. Εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για τις στατιστικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2:
 
α) τα στοιχεία για τη στατιστική αξία καθορίζονται ως η αξία του διαστημικού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και ασφάλισης
 
β ) τα στοιχεία για τη χώρα εταίρο αφορούν την τρίτη χώρα που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα, για την εισαγωγή, και την τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο νέος ιδιοκτήτης, για την εξαγωγή.
 
4. Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθεση με άλλες πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικές στατιστικές
αρχές έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πηγές στοιχείων
που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο,
πέραν των τελωνειακών διασαφήσεων.

Άρθρο 24: Ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

1. Εκτός από τις τελωνειακές διασαφήσεις, οι εθνικές στατιστικές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν να τους παρασχεθούν οι σχε­τικές πληροφορίες όσον αφορά την καταχώριση των εισαγωγών και εξαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου μεταξύ του στατιστικού εδάφους του κράτους μέλους και τρίτων χωρών απευ­θείας από τις επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους ή λειτουρ­γούν δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου.
2. Η στατιστική αξία που διαβιβάζεται από την Επιτροπή (Eurostat) μπορεί να βασίζεται σε εκτιμήσεις. Τα κράτη μέλη υποχρεού­νται να ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τη μεθο­δολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση πριν από την εφαρμογή της.

Άρθρο 25: Στρατιωτικά είδη

1. Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου καλύπτουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών που προορίζονται για στρατιωτική χρήση.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαβιβάζουν λιγότερο λεπτομερείς πληροφορίες από εκείνες που επισημαίνονται στο άρθρο 6 παρά­γραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 όταν οι πληροφο­ρίες διέπονται από στρατιωτικό απόρρητο, σύμφωνα με τους ισχύοντες ορισμούς στα κράτη μέλη. Ωστόσο, διαβιβάζονται στην Επι­τροπή (Eurostat) τουλάχιστον τα στοιχεία για τη συνολική μηνιαία στατιστική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26: Διαβίβαση ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Επιτροπή
(Eurostat) είναι εξαντλητικά και συμμορφώνονται με τα κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009.
2. Οι στατιστικές που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) είναι εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους που τις καταρτίζει.
3. Όταν τα μηνιαία αποτελέσματα που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή (Eurostat) υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα αναθεωρημένα αποτελέσματα το αργότερο κατά τη διάρκεια του μήνα που ακολουθεί αυτόν κατά τον οποίον έγιναν διαθέσιμα τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Άρθρο 27: Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2010.
Εξακολουθεί να ισχύει για τα στοιχεία που αφορούν περιόδους αναφοράς προγενέστερες της 1ης Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 28: Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010.
 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 
Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2010.

 
Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος Jose Manuel BARROSO
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
α) Νομισματικός χρυσός
 
β) μέσα πληρωμής που έχουν νόμιμη κυκλοφορία και χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων μέσων τα οποία αποτελούν πληρωμές για υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικά τέλη, φόροι, τέλη χρήσης
 
γ) αγαθά για ή μετά από προσωρινή χρήση (π.χ. μίσθωση, δάνειο, λειτουργική μίσθωση), με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
— δεν προγραμματίζεται/προγραμματίστηκε ή δεν πραγματοποιείται/πραγματοποιήθηκε επεξεργασία,
— η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες,
— δεν υπήρξε ή δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει αλλαγή κυριότητας δ) αγαθά που μετακινούνται μεταξύ:
— του κράτους μέλους και των εδαφικών θυλάκων του σε τρίτες χώρες, και
— του κράτους μέλους υποδοχής και των περιφραγμένων περιοχών τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών.
Οι εδαφικοί θύλακοι περιλαμβάνουν τις πρεσβείες και τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν έξω από το έδαφος της μητρικής χώρας
ε) αγαθά που χρησιμεύουν ως φορείς εξατομικευμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού στ) λογισμικό που μεταφορτώνεται από το Διαδίκτυο
ζ) αγαθά που παρέχονται δωρεάν και δεν αποτελούν καθαυτά αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, με την προϋπόθεση ότι η μετακίνησή τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την προετοιμασία ή την υποστήριξη προσεχούς εμπορικής συναλλαγής, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά αγαθών ή υπηρεσιών, όπως:
— διαφημιστικό υλικό,
— εμπορικά δείγματα
 
η) αγαθά για και μετά από επισκευή και ανταλλακτικά που ενσωματώνονται στο πλαίσιο της επισκευής, και τα ελαττωματικά εξαρτήματα που αντικαθίστανται
 
θ) μεταφορικά μέσα που ταξιδεύουν κατά τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξευτών διαστημικών οχημάτων κατά τη στιγμή της εκτόξευσης
 
ι) αγαθά που δηλώνονται προφορικά στις τελωνειακές αρχές, τα οποία είτε έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η αξία τους δεν υπερβαίνει το στατιστικό όριο των 1 000 EUR ή τα 1 000 χιλιόγραμμα είτε δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα
 
ια) αγαθά που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, αφού προηγουμένως τεθούν υπό το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή της μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 

1. Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική ή προβλεπόμενη μεταβίβαση κυριότητας από κατοίκους σε μη κατοίκους έναντι χρηματοοικονομικής ή άλλης αντιπαροχής (εκτός από τις συναλλαγές που καταχωρίζονται στους κωδικούς 2, 7, 8)

1.    Οριστική αγορά/πώληση

2.  Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής, επί
παρακαταθήκη ή με τη μεσολάβηση τρίτου επί προμηθεία

3.    Αντιπραγματισμός (εμπόριο με ανταλλαγή)

4.    Χρηματοδοτική μίσθωση (μίσθωση-αγορά) (1)

9. Αλλα

2. Δωρεάν επιστροφή και αντικατάσταση αγαθών μετά την καταχώριση της αρχικής συναλλαγής

1.    Επιστροφή εμπορευμάτων

2.    Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων

3.  Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων
εμπορευμάτων

9. Αλλα

3. Συναλλαγές που συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας χωρίς οικονομική αντιστάθμιση ή αντιστάθμιση σε είδος (π.χ. αποστολές βοήθειας)

 

4. Πράξεις με σκοπό τη μεταποίηση (2) βάσει σύμβασης (δεν γίνεται μεταβίβαση κυριότητας στο μεταποιητή)

1.  Τα αγαθά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική χώρα
εξαγωγής

2.  Τα αγαθά δεν αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική
χώρα εξαγωγής

5. Πράξεις έπειτα από μεταποίηση βάσει σύμβασης (δεν γίνε­ται μεταβίβαση κυριότητας στο μεταποιητή)

1.    Τα αγαθά επιστρέφουν στην αρχική χώρα εξαγωγής

2.    Τα αγαθά δεν επιστρέφουν στην αρχική χώρα εξαγωγής

6. Ιδιαίτερες συναλλαγές κωδικοποιημένες για εθνικούς σκο­πούς

 

7. Πράξεις στα πλαίσια κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή άλλων διακρατικών προγραμμάτων συντονισμένης παραγω­γής

 

8. Συναλλαγές που συνεπάγονται προμήθεια δομικών υλικών και τεχνικού εξοπλισμού στο πλαίσιο γενικής σύμβασης κατασκευής ή σύμβασης έργων πολιτικού μηχανικού, για τις οποίες δεν απαιτείται χωριστή τιμολόγηση των αγαθών, αλλά εκδίδεται ένα τιμολόγιο για τη συνολική σύμβαση

 

9. Αλλες συναλλαγές που δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε άλλους κωδικούς

1. Μίσθωση, δανεισμός και λειτουργική μίσθωση διάρκειας που υπερβαίνει τους 24 μήνες

9. Αλλα

(1) Η χρηματοδοτική μίσθωση καλύπτει συναλλαγές στις οποίες τα μισθώματα υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτεται πλήρως ή
σχεδόν πλήρως η αξία των αγαθών. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στο μισθωτή. Με
τη λήξη της σύμβασης, ο μισθωτής καθίσταται ο νόμιμος κύριος των αγαθών.
(2) Η μεταποίηση καλύπτει ενέργειες (μετατροπή, κατασκευή, συναρμολόγηση, βελτίωση, ανακαίνιση κ.λπ.) με στόχο την παραγωγή ενός νέου ή
πραγματικά βελτιωμένου είδους. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγή στην κατάταξη του προϊόντος. Οι ενέργειες μεταποίησης για ίδιο
λογαριασμό δεν καλύπτονται από το παρόν λήμμα και πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 1 της στήλης Α.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Κωδικός

Τίτλος

1

Θαλάσσια μεταφορά

2

Σιδηροδρομική μεταφορά

3

Οδική μεταφορά

4

Αεροπορική μεταφορά

5

Ταχυδρομικές αποστολές

7

Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς

8

Μεταφορά με εσωτερική ναυσιπλοΐα

9

Αυτοκίνηση