Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/138/26.10.2015 Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ09/138/26.10.2015 Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014

Αθήνα, 26/10/2015
Αριθμ. Πρωτ. Φ09/138

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Αγ. Κωνσταντίνου 8
Ταχ.Κώδικας:102 41 Αθήνα
Πληροφορίες:Γιαννακλής I., Μήτση Μ.
Τηλέφωνο:210-5215319, 2105215317
FAX:210-5223312
E-mail:diefpros@ika.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Ν. 4281/14 περί Δηλώσεως Περιουσιακής Κατάστασης για το Διοικητικό Προσωπικό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που απασχολείται σε Ελεγκτικά - Εισπρακτικά Καθήκοντα, για το Έτος 2014».

ΣΧΕΤΙΚΑ : Άρθρα 222 - 230 Ν. 4281/2014
Το Φ09/915/19.12.2014 Γενικό Έγγραφό μας (ΑΔΑ: Β3614691ΩΓ-82Κ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. λα' του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, οι υπάλληλοι του Ιδρύματος, που απασχολούνται τόσο σε ελεγκτικά καθήκοντα (Υπάλληλοι Ε.Υ.Π.Ε.Α., Υπάλληλοι Τμημάτων Εσόδων, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων αυτών), όσο και το Σύνολο των Υπαλλήλων που υπηρετούν στο Κ.Ε.Α.Ο., έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

να υποβάλλουν τόσο Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, όσο και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (τα έντυπα επισυνάπτονται) στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Βασιλίσσης Σοφίας 11, Γραφείο 414, 106 71, Αθήνα). Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30).

Επιπλέον σας επισημαίνουμε, ότι την εν λόγω διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι υπάγονται στις περιπτώσεις στ, ι, ια, του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014 (π.χ. Πρόεδροι και μέλη επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 € κτλ.).

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Μονάδων που αποστέλλεται η παρούσα, να φροντίσουν εντός πέντε (5) ημερών να διαβιβάσουν στην Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού κατάλογο υπόχρεων στην εν λόγω Δήλωση και με προσωπική τους ευθύνη να λάβει γνώση ενυπόγραφα όλο το προσωπικό.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ