Αρ. πρωτ.: 51 - 02/08/2012 - ορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

Αρ. πρωτ.: 51 - 02/08/2012 - ορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 26/30-5-2012 εγκυκλίου μας με θέμα «Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Προσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ», σας ενημερώνουμε ότι η ως άνω εγκύκλιος έχει εφαρμογή και στα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα ιδρυτές ΑΕ και συγκεκριμένα:

Εφόσον αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο προτίθεται να συμμετέχει ως ιδρυτής/μέτοχος σε ελληνική ανώνυμη εταιρεία χωρίς να είναι μέλος του πρώτου ΔΣ της νέας εταιρείας, δεν είναι υπόχρεος απόκτησης ΑΦΜ.

Αντίθετα, σε περίπτωση που το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο πρόκειται να είναι μέλος του ΔΣ ημεδαπής ΑΕ ή σκοπεύει να συμμετέχει σε ημεδαπό ν.π. ή ένωση προσώπων οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής πέραν της ΑΕ, τότε είναι υπόχρεο απόκτησης ΑΦΜ.

Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία KNOWLEDGE και από 05/07/2012, οι αλλαγές που προκύπτουν από όλα τα ανωτέρω έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα.

Ο Πρόεδρος
Μ. Σφακιανάκης