Αρ. πρωτ.: 42989/1.12.2014 Παράταση έκδοσης οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης (άρθρο 11 παρ.1 και 2 του ν. 4258/14)

Αρ. πρωτ.: 42989/1.12.2014 Παράταση έκδοσης οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης (άρθρο 11 παρ.1 και 2 του ν. 4258/14)

Αθήνα 1 / 12 / 2014
Αρ. Πρωτ. : 42989
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚ/ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ και ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΣΥΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 115 26
Πληροφορίες : Ε. Γαρδίκη
Τηλέφωνο : 2106980676

ΘΕΜΑ: Παράταση έκδοσης οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης (άρθρο 11 παρ.1 και 2 του ν. 4258/14).

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ.1800/29-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Με αφορμή το σχετικό έγγραφο διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α' 94) αντικαθίσταται το άρθρο 47Α του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α' 79), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 49), ως εξής: Αν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως του ν. 4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1577/1985 ως τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προθεσμία έκδοσης παρατείνεται έως 8.2.2015.

Η διάταξη αυτή προβλέπει παράταση της προθεσμίας έκδοσης των οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης με μόνη προϋπόθεση να έχει υποβληθεί ο φάκελος πριν τις 8.7.12 (ημερομηνία έναρξης του ν.4067/12), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης και αν ίσχυε κατά την υποβολή των φακέλων αυτών σχετικά με την προθεσμία έκδοσης τους, καθώς και κατά το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την ισχύ του ν.4258/14.

β) Στη συνέχεια και προκειμένου να εναρμονιστεί με την παραπάνω διάταξη ο ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α' 249), αντικαταστάθηκε το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4030/2011 με την παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014.

Συνεπώς, μετά τα παραπάνω, προκύπτει ότι η προθεσμία έκδοσης των οικοδομικών αδειών - αδειών δόμησης, των οποίων έχει υποβληθεί ο φάκελος πριν τις 8.7.12 (ημερομηνία έναρξης του ν. 4067/2012), κατά παρέκκλιση οποιαδήποτε διάταξης και αν ίσχυε σχετικά με την προθεσμία έκδοσης τους κατά την υποβολή των φακέλων αυτών, η προθεσμία έκδοσης τους παρατείνεται έως 8.2.2015.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ