Αρ. πρωτ.: 244/8.12.2014 Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά την σύσταση των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν. 3853/2010

Αρ. πρωτ.: 244/8.12.2014 Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά την σύσταση των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν. 3853/2010

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 244

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα : Έλεγχος Φορολογικής Ενημερότητας κατά την σύσταση των εταιρειών με τη διαδικασία της ΥΜΣ του ν. 3853/2010

Σχετικά:

1. Νόμος 3853/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. Άρθρο 44 παραγρ. 2, του νόμου 4262/2014.

3. ΚΥΑ K1-802/23.3.2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

4. Έγγραφα σας αρ.πρωτ. Κ2-2568/1-7-2014 και αρ. πρωτ. Κ2-4497/6-10-2014

5. Έγγραφο αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1148525 ΕΞ2014/4-11-2014 της Δ/νσης Εισπράξεων της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

6. Έγγραφο αρ.πρωτ. 482/20-11-2014 της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και με δεδομένο ότι, κατά την διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ σε υπό σύσταση εταιρεία, μέσω της ΥΜΣ, η οποία/ όπως γνωρίζετε γίνεται μέσω Web Service απευθείας από το Πληροφοριακό σύστημα του TAXIS, όπου και πραγματοποιείται έλεγχος, για ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας των εταίρων ιδρυτών της εταιρείας από το TAXIS, και όπου εξακολουθεί να απαιτείται αυτή (η Φορολογική ενημερότητα), παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες συντονισμού των εμπλεκομένων υπηρεσιών προκειμένου να τροποποιηθεί σχετικά το παρεχόμενο web service.

Σε κάθε περίπτωση, από πλευράς μας, έχουμε δώσει Οδηγίες στη Κ.Υ. ΓΕΜΗ της ΚΕΕ, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η εφαρμογή του ΓΕΜΗ, ταυτόχρονα με την αντίστοιχη τροποποίηση της διεπαφής από πλευράς TAXIS, έτσι ώστε να μην απαιτείται προσκόμιση, καταχώρηση και έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών των Εταιρειών.

Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον αποφασισθεί η μη κατάργηση της φορολογικής ενημερότητας, επίσης παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, έτσι ώστε κατά την διαδικασία σύστασης μέσω Web Service να γίνεται δεκτό, όχι μόνο το «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ» που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ., (με το έντυπο Α7 του TAXIS), αλλά και το «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS, το οποίο μέχρι στιγμής δεν γίνεται δεκτό.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα