Αρ. πρωτ.: οικ. 37148/2597 - 24/08/2012 - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης και μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας και της χρονικής ισχύος αυτής...

Αρ. πρωτ.: οικ. 37148/2597 - 24/08/2012 - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης και μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας και της χρονικής ισχύος αυτής...

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης και μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας και της χρονικής ισχύος αυτής για εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων και συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούν σε κτίρια που εξ ολοκλήρου ή τμήματά τους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4014/11

ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθμ. 4489/324/1-2-2012 έγγραφο μας.
β) Το υπ' αριθμ. 7365/3-4-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
γ) Η υπ' αριθμ. Οικ. 14746/1044/26-3-2012 εγκύκλιος μας.
δ) Η υπ' αριθμ. 6638/7.2.2012 ερμηνευτική Εγκύκλιος 1 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ249/Α') και του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α') της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
ε) Η υπ' αριθμ. 26530/28-5-2012 Εγκύκλιος 7 διορθωτική - τροποποιητική της Εγκυκλίου 1 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ249/Α') και του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α') της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
στ) Η υπ' αριθμ. οικ.7186/499/28-2-1996 εγκύκλιος μας.

Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών, φορέων και πολιτών, που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη παράγραφο 12 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ισχύει ότι: «η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης.».

2. Σύμφωνα με τη παράγραφο 3 της (δ) σχετικής διευκρινιστικής Εγκυκλίου ισχύει ότι: «η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη πολεοδομική υπηρεσία, με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης....στα οποία σημειώνονται οι χώροι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011, υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού και τεχνική έκθεση μηχανικού, στη οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και χωρίς να είναι απαραίτητη η αυτοψία. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη λειτουργία της χρήσης του χώρου....εξακολουθούν να ισχύουν.».

3. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας νια μία δραστηριότητα - εγκατάσταση που εγκαθίσταται σε κτίσμα (ή τμήμα αυτού) που έχει υπαχθεί στον Ν.4014/2011, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που επιβάλλει κάθε Φορά η κείμενη νομοθεσία (πχ. ελάχιστον εμβαδόν, ύψος, απαιτούμενοι χώροι υγιεινής κ.λπ.).

4. Σύμφωνα με τη παράγραφο 1γ του άρθρου 16 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, ένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων είναι η άδεια οικοδομής ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου.

5. Σύμφωνα με τη (στ) σχετική εγκύκλιο μας, αναφορικά με την ερμηνεία της διάταξης της παραγράφου 1γ του άρθρου 16 του π.δ. 78/1988, ισχύει ότι: «με το α' εδάφιο της υποπαραγράφου (γ) ο Νομοθέτης επιθυμεί ο χώρος του συνεργείου να είναι κτίσμα ή να είναι τμήμα γενικά δομικού έργου ή κατασκευής το οποίο να μην είναι αυθαίρετο δηλαδή να υπάρχει μία άδεια οικοδομής ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση π κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. σχέδιο κατόψεως εγκεκριμένο από Πολεοδομία, Αδεια Λειτουργίας του Υπουργείου Βιομηχανίας στην οποία να μνημονεύεται η Αδεια Οικοδομής, Βεβαίωση Πολεοδομίας ότι πρόκειται για κτίριο προϋφιστάμενο του 1955 κ.α.)».

6. Στη περίπτωση των κτιρίων ή τμήματα αυτών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/2011 ισχύει, σύμφωνα με τη παράγραφο 9 του άρθρου 49 και του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, ότι είναι δυνατή η λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, ή σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και επιπλέον είναι δυνατή και η έκδοση οικοδομικής άδειας νια τις τυχόν επισκευές τους.

7. Επιπλέον, με την (ε) σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ ισχύει ότι, είναι δυνατή ακόμη και η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης των χώρων που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.4014/2011.

8. Τα αναφερόμενα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικά και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες επίσης εφοδιάζονται με άδειες λειτουργίας αορίστου χρόνου, για τις οποίες σύμφωνα με τη παράγραφο 2δ του άρθρου 30 του υπ' αριθμ. ν.4067/2012 ισχύει ότι: «Για τη λήψη άδειας εγκατάστασης, λειτουργίας ή για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την άσκηση μεταποιητικών ή συναφών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του ν. 3982/2011 (Α' 209), σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 απαιτείται, αντί της οικοδομικής άδειας, η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο παραπάνω άρθρο.».

Συμπερασματικά, σε συνέχεια, συνδυασμό και κατ' αναλογική εφαρμογή των αναφερομένων παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

- επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, στη περίπτωση ύπαρξης είτε αυθαίρετου υφιστάμενου κτίσματος ή τμήματος αυτού, είτε κτίσματος, ή τμήματος αυτού, στο οποίο έχει μεν εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση όμως διάφορη αυτής του συνεργείου, ή της χρήσης Η (εμπορική), I (βιομηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής των συνεργείου αυτού προσκομίσει βεβαίωση υπαγωγής του υπόψη κτίσματος ή τμήματος αυτού, στις διατάξεις του ν. 4014/2011, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπεται από τον προαναφερόμενο Νόμο και υπό τη προϋπόθεση ότι συντρέχουν οπωσδήποτε και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. π.δ. 78/1988, όπως ισχύει.

- επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, πρατηρίου υγρών καυσίμων, στη περίπτωση ύπαρξης στο οικόπεδο ή γήπεδο αυτού, είτε αυθαίρετου υφιστάμενου κτίσματος ή τμήματος αυτού, είτε κτίσματος ή τμήματος αυτού στο οποίο έχει μεν εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση όμως διάφορη αυτής που προβλέπεται για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρατηρίου, στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του υπόψη πρατηρίου προσκομίσει βεβαίωση υπαγωγής του υπόψη κτίσματος ή τμήματος αυτού, στις διατάξεις του ν. 4014/2011 είτε για τη τακτοποίησή του, είτε για την αλλαγή της χρήσης του, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπεται από τον προαναφερόμενο Νόμο και υπό τη προϋπόθεση ότι συντρέχουν οπωσδήποτε και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις είτε του υπ' αριθμ. π.δ. 1224/1981 είτε του υπ' αριθμ. β.δ. 465/70 αντίστοιχα, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων που χωροθετούνται σε εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, αντίστοιχα.

- επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, ή η τροποποίηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε μικτό πρατήριο, χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών και η ανανέωση αυτής, στη περίπτωση ύπαρξης εντός του οικοπέδου ή γηπέδου αυτού και εντός του περιγράμματος του πρατηρίου, είτε αυθαίρετου υφιστάμενου κτίσματος ή κτίσματος αυτού, είτε κτίσματος ή τμήματος αυτού στο οποίο έχει μεν εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση όμως διάφορη αυτής που προβλέπεται για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είτε στη περίπτωση ύπαρξης, εκτός του περιγράμματος του πρατηρίου, λοιπών αυθαίρετων κτισμάτων ή τμήματα αυτών, ή κτίσματος ή κτισμάτων ή τμήματα αυτών, στα οποία έχει μεν εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήσεις όμως διάφορες αυτών που προβλέπονται από τις κείμενες ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις στη περιοχή του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου (παρ. 1 του άρθρου 19 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει), στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του υπόψη πρατηρίου προσκομίσει βεβαίωση υπαγωγής των υπόψη κτισμάτων ή τμημάτων αυτών, στις διατάξεις του ν. 4014/2011 για τη τακτοποίησή τους ή την αλλαγή της χρήσης τους, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπεται από τον προαναφερόμενο Νόμο και υπό τη προϋπόθεση ότι συντρέχουν οπωσδήποτε και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις είτε του υπ' αριθμ. π.δ. 595/1984 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 3710/2008 και 4070/2012 Νόμων.

- επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου - λιπαντηρίου, χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών και η ανανέωση αυτής, στη περίπτωση ύπαρξης είτε αυθαίρετου υφιστάμενου κτίσματος ή τμήματος αυτού, είτε κτίσματος ή τμήματος αυτού, στο οποίο έχει μεν εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση όμως διάφορη αυτής της χρήσης Λ (σταθμός αυτοκινήτων), και υπό την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης προσκομίσει βεβαίωση υπαγωγής του υπόψη κτίσματος, στις διατάξεις του ν. 4014/2011, μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπεται από τον προαναφερόμενο Νόμο και υπό τη προϋπόθεση ότι συντρέχουν οπωσδήποτε και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. π.δ. 455/1976, όπως ισχύει.

10. Αναφορικά με τη χρονική ισχύ των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της παραπάνω παραγράφου του παρόντος σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

- Για τις περιπτώσεις που το κτίριο, ή τμήμα αυτού, μιας εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήριο καυσίμων, συνεργείο οχημάτων, σταθμός αυτοκινήτων, πλυντήριο - λιπαντήριο) έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχει τακτοποιηθεί πολεοδομικά για χρονική περίοδο τριάντα (30) ετών, τότε μετά το πέρας του υπόψη χρονικού διαστήματος (30 έτη) και εφόσον δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την υπόψη εγκατάσταση - δραστηριότητα, η άδεια λειτουργίας και οι τυχόν ανανεώσεις αυτής (π.χ. πρατήριο αμιγώς υγραερίου ή μικτό, σταθμός αυτοκινήτων, πλυντήριο - λιπαντήριο) θα χορηγείται μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση. Για παράδειγμα, αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά, για χρονική περίοδο τριάντα (30) ετών, είτε οι βοηθητικοί χώροι, ή τμήμα του κτιρίου (γραφείο) ενός πρατηρίου καυσίμων, είτε ο χώρος κύριας εργασίας ή τμήμα αυτής ενός συνεργείου αυτοκινήτων οχημάτων συγκεκριμένης ειδικότητας, προκειμένου να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια που προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία για την ειδικότητα αυτή (π.χ. 50 τ.μ. για συνεργείο αερίων καυσίμων) και μετά το πέρας του υπόψη χρονικού διαστήματος (30 έτη) είτε το πρατήριο είτε το συνεργείο δεν διαθέτει την ελάχιστη επιφάνεια που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το κτίριο του πρατηρίου ή του συνεργείου και τους βοηθητικούς χώρους αυτών, τότε η άδεια λειτουργίας και οι τυχόν ανανεώσεις αυτής, θα χορηγείται μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και συγκεκριμένα για τριάντα (30) έτη.

- Αντιθέτως, σε κάθε άλλη περίπτωση και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις που το κτίριο, ή τμήμα αυτού, μιας εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήριο καυσίμων, συνεργείο οχημάτων, σταθμός αυτοκινήτων, πλυντήριο - λιπαντήριο) έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχει τακτοποιηθεί πολεοδομικά για χρονική περίοδο τριάντα (30) ετών, τότε μετά το πέρας του υπόψη χρονικού διαστήματος (30 έτη) και εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία για την υπόψη εγκατάσταση - δραστηριότητα, η άδεια λειτουργίας και οι τυχόν ανανεώσεις αυτής (π.χ. πρατήριο αμιγώς υγραερίου ή μικτό, σταθμός αυτοκινήτων, πλυντήριο - λιπαντήριο) θα χορηγείται, έπειτα από τη διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραμμάτων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και χωρίς τον χρονικό περιορισμό των τριάντα (30) ετών. Για παράδειγμα, αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικά, για χρονική περίοδο τριάντα (30) ετών, είτε τμήμα των βοηθητικών χώρων, ή τμήμα του κτιρίου (γραφείο) ενός πρατηρίου καυσίμων, είτε τμήμα του χώρου κύριας εργασίας ενός συνεργείου αυτοκινήτων οχημάτων συγκεκριμένης ειδικότητας, και μετά το πέρας του υπόψη χρονικού διαστήματος (30 έτη) είτε το πρατήριο είτε το συνεργείο διαθέτει την ελάχιστη επιφάνεια που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το κτίριο του πρατηρίου ή του συνεργείου και τους βοηθητικούς χώρους αυτών, τότε η άδεια λειτουργίας και οι τυχόν ανανεώσεις αυτής θα χορηγείται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και χωρίς τον χρονικό περιορισμό των τριάντα (30) ετών, έπειτα από τη διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραμμάτων στα οποία θα εμφαίνονται μόνο οι χώροι, τα κτίσματα και τα δομικά έργα που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητά τους και όχι οι λοιποί χώροι - κτίσματα που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011.

11. Αναφορικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων της παραπάνω παραγράφου του παρόντος σας γνωρίζουμε ότι, δεν υπάρχει καμία σχετική απαγόρευση στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και ως εκ τούτου η εκτίμηση της Υπηρεσίας μας είναι ότι είναι δυνατή και η μεταβίβαση, στο όνομα νέου εκμεταλλευτή, των αδειών λειτουργίας των υπόψη εγκαταστάσεων, για το χρονικό διάστημα που αυτές ισχύουν, εκτός μόνο αυτών που αφορούν τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 22 του π.δ. 78/1988 που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν τις 25-2-1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις ποικίλλων προεδρικών διαταγμάτων και νόμων (π.δ. 224/97, π.δ. 160/2005, ν. 3534/2007), όπου σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010, η ισχύς των αδειών λειτουργίας των υπόψη εγκαταστάσεων παρατείνεται τελικά μέχρι τις 31.12.2017.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ α.α.
Π. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μπακρατσάς Πέτρος