Αρ. πρωτ.: οικ. 13243/627/Φ.15 - 22/9/2011 - Τροποποίηση ν.3325/2005

Αρ. πρωτ.: οικ. 13243/627/Φ.15 - 22/9/2011 - Τροποποίηση ν.3325/2005

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ν.3325/2005

Σχετ. : 1. Νόμος 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) άρθρο 4 παρ. 8 α)
2. Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ8Α΄) άρθρο 34 παρ. 4.β.
3. Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) άρθρο 40 α)
4. Νόμος 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α΄) άρθρο 19 παρ. 5

Σας ενημερώνουμε ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η παράγραφος 8 α) του ν.3325/2005, σύμφωνα με την οποία:
«Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε της ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω παράγραφο.»

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι για τις μεταποιητικές δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.3325/2005 και ν.3982/2011, ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

1. δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας των στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος

2. παύουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β΄), η οποία εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90Α΄).

Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Αλέξανδρος Φούρλας