Αρ. πρωτ.: Κ1-1975 - 31/10/2012 - Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Αρ. πρωτ.: Κ1-1975 - 31/10/2012 - Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β/3-5-2012) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β/1-10-2012) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση Κ1−1798 οικ.:/28.9.2012 η οποία τροποποίησε την Κ1-941 οικ./27.4.2012 σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 3ου και 4ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 («ΦΕΚ 297 Α'), όπως ισχύουν.
 
Προκειμένου να υλοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής ενιαία από όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους, διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές τις οποίες επιφέρει η νέα Υπουργική απόφαση σε σχέση με τα οριζόμενα στην Κ1-941 οικ./27.4.2012 είναι οι εξής:
 

1. Ως προς τις προθεσμίες αυτοαπογραφής:

α) Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ανώνυμες εταιρίες, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, πρέπει να απογραφούν στις εξής προθεσμίες, ανάλογα με το λήγοντα του AΦM τους:
 
• Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
• Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
• Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
• Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
• Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
• Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
• Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7. 
• Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
• Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
• Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.
 
β) Για τους αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, των οποίων η σύσταση έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011, και για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών α.ε και ε.π.ε. των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έχει γίνει ΠΡΙΝ τις 4/4/2011 στις εξής ημερομηνίες, η αυτοαπογραφή γίνεται από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:
 
• Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1,2,3.
• Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4,5,6.
• Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9 και 0.
 
γ) Τονίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες είναι αποκλειστικές. Με την απογραφή εκάστου είτε σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης (αυτοαπογραφή) είτε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 (απογραφή από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.) και σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το μητρώο των υπόχρεων του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, και ως εκ τούτου σε αυτό θα καταχωρίζονται εφεξής τα νομικά γεγονότα, δηλώσεις και πράξεις όλων των υπόχρεων.
 
 
Με άλλα λόγια οι υπόχρεοι ΔΕΝ θα απευθύνονται πλέον στα προηγούμενα μητρώα τους (Πρωτοδικεία, Περιφέρειες, Ειρηνοδικεία) για την καταχώριση οποιασδήποτε τροποποίησης αλλά μόνο στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
 

2. Ως προς τη διαδικασία αυτοαπογραφής:

α) Η δήλωση αυτοαπογραφής υποβάλλεται από την επιχείρηση με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis αυτής. Η ευθύνη για την υποβολή της σχετικής δήλωσης βαρύνει τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, οι οποίοι και πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληροφορήσουν το πρόσωπο το οποίο θα υποβάλλει την δήλωση, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, για τα στοιχεία της εταιρείας (πχ για τον ΑΦΜ του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας). Η ίδια η εφαρμογή έχει το χαρακτήρα υπεύθυνης δηλώσεως.
 
Στο τέλος της διαδικασίας «ηλεκτρονικής» αυτοαπογραφής, το σύστημα εκδίδει εκτυπώσιμη βεβαίωση η οποία περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής. Η βεβαίωση υπογράφεται/σφραγίζεται από τον υπόχρεο. 
 
β) Τα έγγραφα τα οποία αναρτώνται στην εφαρμογή μπορούν να είναι οποιασδήποτε μορφής. Ωστόσο, για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών και αποφυγής επιβάρυνσης της εφαρμογής συνιστάται να είναι είτε σε μορφή κειμένου (.doc) όπου αυτό είναι εφικτό (υπάρχουν δηλαδή τα αρχεία από πληκτρολόγηση) είτε σε μορφή εικόνας (pdf, jpeg κτλ) υπό τον όρο τα τελευταία να μην ξεπερνούν τα 5 MB σε μέγεθος. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ανάρτησης .doc, το αναρτώμενο έγγραφο δεν θα φέρει τις υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο η ανάρτησή του στην εφαρμογή υπέχει το χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης ότι είναι αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια Αρχή.
 
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να αναρτηθούν τα ψηφιακά αντίγραφα των εγγράφων, λόγω παρατεταμένου τεχνικού προβλήματος του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., ο υπόχρεος υποβάλλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ψηφιακά αντίγραφα εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή, καθώς και με διαβιβαστικό στο οποίο να επισημαίνεται ότι δεν έγινε εφικτή η ανάρτησή τους λόγω τεχνικού προβλήματος. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται τέλος για την ανάρτηση του συγκεκριμένου αρχείου και μόνο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη σχετικά στην Υπουργικής Απόφαση
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής ο υπόχρεος αποστέλλει με συστημένη επιστολή ή προσκομίζει τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που αναρτήθηκαν στην εφαρμογή στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βεβαίωση, προκειμένου να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο. Με την οριστικοποίηση της καταχώρισης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποστέλλεται στον υπόχρεο (βλ. υπόδειγμα 1 στο Παράρτημα 1.) Ενημέρωση αποστέλλεται και στην εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του προηγούμενου μητρώου ήτοι του Πρωτοδικείου, της Περιφερειακής Ενότητας ή του Ειρημοδικείου κατά περίπτωση (υπόδειγμα 1 στο Παράρτημα 2).
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός ΓΕΜΗ που αποδίδεται στον υπόχρεο με την ολοκλήρωση της αυτοαπογραφής είναι της μορφής 99000 (δηλ. το τέταρτο και πέμπτο ψηφίο από το τέλος είναι 9), αυτός ΔΕΝ είναι οριστικός και οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της εγγραφής από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Στις περιπτώσεις αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως και τα σχετικά έγγραφα (βλ. υποδείγματα 2 παραρτημάτων 1 και 2)
 
Σημειώνεται επίσης ότι εάν πριν την πάροδο της προθεσμίας των 3 μηνών ο υπόχρεος ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ή θελήσει να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων της εταιρείας του, απαιτείται η άμεση προσκόμιση στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, προκειμένου η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. να οριστικοποιήσει την εγγραφή και να προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού ή στην καταχώριση της μεταβολής.
 
Επισημαίνεται ότι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να είναι θεωρημένα από την προηγούμενη αρχή τήρησης του Μητρώου του εκάστοτε υποχρέου. Στην περίπτωση όμως που δε φέρουν θεώρηση, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ότι αυτά είναι αληθή, ακριβή και όμοια με τα τηρούμενα από την αρμόδια αρχή.
 
Για την ειδική περίπτωση των εταιρειών οι οποίες ολοκλήρωσαν της αυτοαπογραφή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012, ήτοι πριν την 01/10/12 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η αποστολή ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών μέχρι την 02/12/2012. Η ημερομηνία απογραφής προκύπτει από την βεβαίωση, η οποία και συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που αποστέλλονται ή υποβάλλονται
 
δ) Εφιστούμε την προσοχή στη σωστή επιλογή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία πρέπει να αποσταλούν τα έγγραφα. Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, και όχι σε άλλα επιμελητήρια όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κτλ.
 
Ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιχείρησης ορίζεται για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες εγγραφής σε Εμποροβιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου το οποίο είναι κατά τόπον και καθ' ύλην αρμόδιο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση βάσει της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14.12.2006 (ΦΕΚ 1853 Β').
 
Για τις εταιρείες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήρια (π.χ. φαρμακεία), η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14.12.2006, την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στο www.businessportal.gr.
 
Ειδικά για τις εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων ανωνύμων εταιρειών διευκρινίζουμε ότι επιλέγουν το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όσες ΑΕ έχουν στο δεύτερο σκέλος του ΑΡΜΑΕ τους (δηλ. αμέσως μετά τον αρχικό πενταψήφιο αριθμό και την πρώτη κάθετο) τα ψηφία 05 ή 06 (πχ 2354/06/Β/86/11, ή 12345/05/Β/10/100) Επίσης στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. απογράφονται τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών.
 
Εφιστάται η προσοχή των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. στην πιστή εφαρμογή των παραπάνω και στην ορθή καθοδήγηση των αυτοαπογραφόμενων εταιρειών.
 

3. Ως προς τη διαδικασία εγγραφής μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Διατηρείται η εναλλακτική δυνατότητα των υπόχρεων να μην υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, αλλά να την υποβάλουν στα γραφεία της καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Και εδώ πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στην επιλογή της ορθής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ) της προηγούμενης παραγράφου.
 
β) Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941 οικ./27.4.2012.
 
Ειδικά στην περίπτωση που Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το τέλος καταχώρισης που περιγράφεται ανωτέρω θα πρέπει να προπληρώνεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. (στον ΚΑΕ 2339) και το σχετικό διπλότυπο να προσκομίζεται στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά
 
γ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του επιμελητηρίου, ο απογραφόμενος θα εφοδιάζεται με σχετική βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του και την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
 
4. Ως προς τη δυνατότητα αυτοαπογραφής λοιπών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
α) Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 μπορούν να απογραφούν από 30/12/2012 έως και 15/02/2013 και εξειδικεύονται ως εξής:
 
• Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.
 
β) Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν
 
βα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
 
ββ) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
 
βγ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
 
βδ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή, 
 
βε) οι υπόχρεοι απογραφής κατά το άρθρο 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 και οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή δυνατότητα αυτοαπογραφής ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και
 
βστ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή, (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)
 
γ) Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Συνιστάται στους δυνητικά υπόχρεους να κάνουν ένα προέλεγχο μέσω του πεδίου ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ της ιστοσελίδας www.businessreaistry.gr κατά πόσον υφίσταται ήδη αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. για την επιχείρησή τους.. Για τον προέλεγχο καταχωρίζουν το ΑΦΜ της επιχείρησής τους. Εάν η εφαρμογή επιστρέψει ΑρΓ.Ε.ΜΗ., σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει ήδη λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.. Εάν δεν επιστραφεί ΑρΓ.Ε.ΜΗ., τότε η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην απογραφή της προκειμένου να δημιουργηθεί η Μερίδα αυτών όταν «ανοίξει» το πληροφοριακό σύστημα για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων, δηλ. από τις 30-12-2012.
 
δ) Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλεί τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005. Τονίζεται ότι κατεξοχήν θα πρέπει να απευθυνθεί σχετική πρόσκληση από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στα νομικά πρόσωπα εκ των δυνητικά υπόχρεων, προκειμένου να προσκομίσουν στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
 
5. Ως προς την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και τις μεταγενέστερες καταχωρίσεις στη Μερίδα του Γ.Ε.ΜΗ.
 
α) Βεβαιώσεις, αντίγραφα και αποσπάσματα για πράξεις που προηγούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα προβλεπόμενα στην Κ1-941 οικ./27.4.2012 χορηγούνται από τις αρχές που τηρούσαν το οικείο μητρώο πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ζητούν από τις Αρχές που τηρούν τα Μητρώα και Βιβλία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 να ανακαλούν και να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αφορούν στις καταχωρίσεις του υπόχρεου, προκειμένου αυτά να εισαχθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση αυτή και μετά την ανάκληση και διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων στο Γ.Ε.ΜΗ. αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση βεβαιώσεων στον υπόχρεο καθίσταται η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Υπόδειγμα τέτοιου αιτήματος επισυνάπτεται στην παρούσα ως παράρτημα 3. Με τον όρο «ανακαλούν και διαβιβάζουν τα δεδομένα» νοείται η διαβίβαση των μέχρι εκείνη τη στιγμή εγγραφών (καταχωρίσεων) στα προηγούμενα βιβλία ή μητρώα και όχι η μεταφορά του πλήρους φυσικού φακέλου.
 
β) Μετά την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε μεταγενέστερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο. Πριν από οποιαδήποτε μεταγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να επικυρώσει οριστικά τα στοιχεία του υπόχρεου που έχουν καταχωρισθεί στην Μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. Η οριστική επικύρωση των στοιχείων θα γίνει με την παραλαβή των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων αυτών που ο υπόχρεος έχει προσκομίσει ή αποστείλει στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. βάσει των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./27.4.2012.
 
Στην περίπτωση που πριν την εγγραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στην Κ1-941 οικ./27.4.2012 υποβλήθηκε και εκκρεμεί αίτημα προς καταχώριση πράξης ή στοιχείου σε μητρώο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005, οι υπόχρεοι γνωστοποιούν αμελλητί τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., ευθύς μόλις τους κοινοποιηθεί από την αρχή που τηρεί το προηγούμενο μητρώο.
 
Τονίζεται ότι η ημερομηνία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει από την ημερομηνία της βεβαίωσης αυτοαπογραφής.
 
γ) Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προβεί στις ενέργειες οριστικής καταχώρισης
 
δ) Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων, ζητηθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ, ώστε να είναι εφικτές τόσο η χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων όσο και οι μεταγενέστερες καταχωρίσεις. 
 
6. Ως προς τις ενέργειες αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Πρωτοδικείων της χώρας.
 
Μετά την απογραφή εκάστης εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. νόμιμο μητρώο της καθίσταται το Γ.Ε.ΜΗ.. Εξαίρεση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία πριν την απογραφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει υποβληθεί στο παλαιό του μητρώο (εν προκειμένω στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων - εφεξής ΠΕ ή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο εφόσον πρόκειται για Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε) αίτημα προς καταχώριση πράξης ή στοιχείου και η σχετική καταχώριση δεν έχει ακόμη κατά την ημερομηνία εγγραφής του υπόχρεου ολοκληρωθεί. Επισημαίνουμε ότι κρίσιμο στοιχείο είναι η καταχώριση και όχι η ολοκλήρωση της δημοσιότητας εκ μέρους της υπηρεσίας, ήτοι η δημοσίευση της πράξης ή του στοιχείου στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ εφόσον πρόκειται για κεφαλαιουχικές εταιρείες.
 
Προκειμένου η Υπηρεσία της ΠΕ ή του Πρωτοδικείου να διακριβώσει εάν νομιμοποιείται αφενός να υποδεχθεί νέο αίτημα προς καταχώριση πράξης ή στοιχείου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών ή στα βιβλία εταιρειών που τηρεί και αφετέρου αν νομιμοποιείται να προβεί σε καταχώριση πράξης ή στοιχείου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτημα μέχρι την έκδοση της παρούσας και αυτό εκκρεμεί θα πρέπει με κάθε πρόσφορο μέσο να ελέγξει αν νομίμως υποβλήθηκε το αίτημα σε αυτήν. Πρόσφοροι τρόποι είναι η έγγραφη όχληση του αιτούντος και η σχετική απάντηση εκ μέρους του, η λήψη εγγράφου δηλώσεως εκ μέρους του αναφορικά με την εγγραφή του ή όχι στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτής και, σε κάθε περίπτωση, η λήψη αντιγράφου της σχετικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης απογραφής, όπως αυτή εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα απογραφής του Γ.Ε.ΜΗ..
 
Εφόσον διαπιστωθεί ότι:
 
Α) Η απογραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έπεται της υποβολής σχετικού αιτήματος προς καταχώριση (πχ. η ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής όπως προκύπτει από την βεβαίωση απογραφής είναι 3/10/12 και το σχετικό αίτημα έχει πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία ΠΕ ή του Πρωτοδικείου 28/9/2012). Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία ΠΕ ή το Πρωτοδικείο προβαίνει στην σχετική καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. ή στα βιβλία εταιρειών δεδομένου ότι την 28/9/2012 παρέμενε αρμόδια για τον υπόχρεο και κοινοποιεί σε αυτόν την σχετική καταχώριση.
 
Επιπλέον η Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας προχωρά και στην σύνταξη και αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο σχετικής ανακοίνωσης περί της καταχώρισης, προκειμένου αυτή να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 εφόσον πρόκειται για Α.Ε.
 
Εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. ο υπόχρεος προχωρά στην δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3190/1955.
 
Η σχετική ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο, τόσο στην περίπτωση Α.Ε. όσο και στην περίπτωση Ε.Π.Ε. με ευθύνη του υπόχρεου γνωστοποιείται αμελλητί στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012 ως ισχύει.
 
Β) Η απογραφή του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. προηγείται της υποβολής σχετικού αιτήματος προς καταχώριση (πχ. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής όπως προκύπτει από την βεβαίωση απογραφής είναι 3/10/12 και το σχετικό αίτημα προς καταχώριση υποβάλλεται 8/10/12). Σε αυτήν την περίπτωση η Υπηρεσία ΠΕ ή το Πρωτοδικείο υποχρεούται να απέχει από την σχετική καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών ή στα βιβλία εταιρειών, δεδομένου ότι μετά την απογραφή του υπόχρεου νόμιμο μητρώο του είναι το Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση ανωνύμου εταιρίας αφού η Υπηρεσία ΠΕ προβεί στον σχετικό έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τους ενημερώνει εγγράφως αναφορικά με το εάν μπορούν να προβούν ή όχι στην καταχώριση. Η παρούσα διαδικασία προτείνεται προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις οι οποίες θα προέκυπταν εάν ακολουθούνταν η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» ως ισχύει.
 
Γ) Ο υπόχρεος απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., υπέβαλλε αίτημα προς καταχώριση πριν την έκδοση της παρούσας και η σχετική καταχώριση διενεργήθηκε από τις Υπηρεσίες ΠΕ ή το Πρωτοδικείο χωρίς να ελεγχθεί η αρμοδιότητά τους. (πχ η ημερομηνία ολοκλήρωσης της απογραφής είναι η 28/9/12, υποβλήθηκε αίτημα προς καταχώριση την 3/10/12 και η σχετική καταχώριση διενεργήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών την 5/10/12). Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην υπ' αριθμ. 49 εγκύκλιο του Εποπτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Β4Γ6469ΗΚ5-02Ρ) του Γ.Ε.ΜΗ., δηλαδή οι σχετικές καταχωρίσεις να διαβιβαστούν και στην αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να καταχωρισθούν και στην μερίδα του στο Γ.Ε.ΜΗ.
 
Τέλος επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία της ολοκλήρωσης της εγγραφής του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως προκύπτει από την βεβαίωση απογραφής είναι κρίσιμη εξίσου αναφορικά και με την αρμοδιότητα των Υπηρεσιών για την έκδοση βεβαιώσεων καθώς και για την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που έχουν καταχωριστεί και τηρούνται από εσάς. Έτσι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για πράξεις και στοιχεία που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Α.Ε. των Περιφερειακών Ενοτήτων (προκειμένου για α.ε.) ή στα Βιβλία Εταιριών των Πρωτοδικείων (προκειμένου για ο.ε., ε.ε.) ή στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης των Πρωτοδικείων (προκειμένου για ε.π.ε.) ή στο Μητρώο Αστικών Συνεταιρισμών των Ειρηνοδικείων διατηρείται η αρμοδιότητα για έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Στις εν λόγω πράξεις και στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και όσες καταχωρίσθηκαν (ή θα καταχωρισθούν) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Οι σχετικές βεβαιώσεις πρέπει να εκδίδονται με ρητή μνεία της ημερομηνίας απογραφής του υπόχρεου και, συνεπώς παύσης μετά την εν λόγω ημερομηνία της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας ΠΕ προς καταχώριση πράξης ή στοιχείου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Υπηρεσίας ΠΕ για τον συγκεκριμένο υπόχρεο ενώ θα πρέπει να μνημονεύεται διακριτά και ρητά ενδεχόμενη καταχώριση που διενεργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2.
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 
Στέφανος Κομνηνός