Αρ. πρωτ.: Κ1-170 - 07/02/2013 - Εφαρμογή ΚΥΑ, Κ1-802/2011- Συστάσεις εταιρειών που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης

Αρ. πρωτ.: Κ1-170 - 07/02/2013 - Εφαρμογή ΚΥΑ, Κ1-802/2011- Συστάσεις εταιρειών που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή ΚΥΑ, Κ1-802/2011- Συστάσεις εταιρειών που εξαιρούνται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης

Σχετ.: Υπ’ αριθμ. ΔΕΣ Γ 1009601 ΕΞ 2013/17-01-2013

Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα και σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας υπ’ αριθμ. ΔΕΣ Γ 1009601 ΕΞ 2013/17-01-2013, σημειώνουμε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, η νομοθεσία (νόμοι, υπουργικές αποφάσεις) όσο κι εξαντλητική να είναι, ορισμένα θέματα πρακτικής υλοποίησης της δεν αναφέρονται. Οι υπηρεσίες αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να παράσχουν διευκρινήσεις, τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα του νόμου, προκειμένου με ασφάλεια δικαίου οι διοικούμενοι να απολαμβάνουν το καλύτερο δυνατό θεσμοθετημένο αποτέλεσμα.

Προς τούτο, παρακαλούμε για την υλοποίηση των κατωτέρω, τα οποία δεν έχουν κάποια διαφορετική πρόταση ή αντίφαση, αλλά ερμηνεία και σε ότι αφορά την ΚΥΑ K1-802/23.3.2011, της οποίας το περιεχόμενο δεν μεταβάλλεται από το παρόν λόγω έγγραφο.

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, όπως γνωρίζετε, είναι ο ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470 Β΄). Στο Ν.3853/2010 και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 ορίζεται ότι : « Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»:

αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών.

Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής) ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος.

ββ) Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.»

Στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου ορίζεται επίσης ότι:

«1. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες:
α) για την παραλαβή των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιριών,
β) για την καταχώριση των εγγράφων της περίπτωσης α΄ στις Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιείται με τον παρόντα, καθώς και για τη μέριμνα χορήγησης του Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως τροποποιείται με τον παρόντα,
γ) να μεριμνούν για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
δ) να μεριμνούν για τη χορήγηση και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών των Εταιριών,
ε) να μεριμνούν για την εγγραφή της εταιρίας, των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και για τη χορήγηση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας,
στ) για την είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
ζ) για την κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και περιλαμβάνονται και ενσωματώνονται τα υπέρ αυτών τέλη, εισφορές και επιβαρύνσεις στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, καθώς επίσης για την απόδοση του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου στο Δημόσιο,
η) για την ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τη σύσταση των Εταιριών,
θ) για την παράδοση των συστατικών εγγράφων με τις αναγκαίες βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιριών και
ι) οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιριών»

Τέλος, στην ΚΥΑ K1-802/23.3.2011, και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 ορίζεται «Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη, αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό. Επίσης δεν εντάσσονται εταιρείες των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση.»

Οι ως άνω διατάξεις ερμηνεύονται ως εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 3853/2010 θεσπίζονται κρατικά όργανα (Υπηρεσίες Μιας Στάσης) τα οποία είναι αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών, δηλαδή για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται τόσο για την κτήση νομικής προσωπικότητας (γέννηση νομικού προσώπου) όσο και για την λήψη της φορολογικής «προσωπικότητας» (λήψη ΑΦΜ και λοιπές δηλώσεις έναρξης δραστηριότητας). Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται σωρευτικά.

Ωστόσο τόσο με τον ν. 3853/2010 όσο και με την K1-802/23.3.2011 έχουν θεσπιστεί περιπτωσιολογικές εξαιρέσεις για τις οποίες οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης στερούνται αρμοδιότητας. Αυτές είναι:

Α) Οι περιπτώσεις των εταιριών, οι οποίες εποπτεύονται από τις Δ/νσεις Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής και Α.Ε. και Πίστεως, για την σύσταση των οποίων σύμφωνα με την νομοθεσία προβλέπεται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης του εγγράφου σύστασης και άδειας λειτουργίας από την αρμόδια διοικητική αρχή (κατά περίπτωση μία από τις δύο προαναφερόμενες διευθύνσεις). Για αυτές τις εταιρίες δεν υφίσταται αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης να προβεί σε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., συνεπώς δεν μπορεί να μεριμνήσει για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης, δεδομένου ότι ο νόμος δεν της επιτρέπει να υποδεχθεί καν το σχετικό αίτημα.

Β) Οι περιπτώσεις των εταιριών των οποίων η σύσταση δεν είναι πρωτότυπη αλλά προέρχονται από μετασχηματισμό.

Γ) Οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες απαιτείται διοικητική έγκριση ή απόφαση για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Δ) Οι περιπτώσεις των εταιρειών εκείνων οι οποίες συστήνονται από το ελληνικό κράτος με νόμο ή προεδρικό διάταγμα ή άλλη νομοθετική πρωτοβουλία

Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, κατά την υποβολή του αιτήματος ερευνούν καταρχήν εάν από τα υποβαλλόμενα στοιχεία θεμελιώνεται αρμοδιότητά τους. Εάν δεν θεμελιώνεται δεν ενεργούν καμία πράξη που συνδέεται με την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών.

Συνεπώς εάν από τα υποβαλλόμενα στοιχεία προκύπτει ότι:

Α) Η υπό σύσταση εταιρεία είναι ανώνυμη και υπάγεται σε αυτές οι οποίες εποπτεύονται από τις Δ/νσεις Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής και Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 ή όπως έχουν υπαχθεί με ειδικές διατάξεις νόμων (όπως πχ ο ν. 2725/1999 περί ΠΑΕ και ΚΑΕ) , η Υπηρεσία Μιας Στάσης (εν προκειμένω συμβολαιογράφος) οφείλει να απέχει από σχετικές ενέργειες. Εξυπακούεται όμως ότι, ως συμβολαιογράφος και ΟΧΙ ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, είναι καθ’ όλα αρμόδιος να προβεί στην σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της εταιρίας, η οποία στη συνέχεια και εφόσον παρασχεθεί και η έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών πρέπει να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο που τηρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, προκειμένου το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο να αποκτήσει νομική προσωπικότητα (βλ. άρθρο 15 του ν. 3419/2005 ως ισχύει). Εν συνεχεία το συσταθέν νομικό πρόσωπο οφείλει να προχωρήσει στις λοιπές ενέργειες που κατά νόμο απαιτούνται για την έναρξη της οικονομικής του δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Β) Εάν υφιστάμενη εταιρεία πρόκειται να μετατραπεί/μετασχηματισθεί σε εταιρία άλλης νομικής μορφής (άλλου νομικού τύπου), εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ομοίως η Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφος ή επιμελητήριο) οφείλει να απέχει από σχετικές ενέργειες, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται κατά περίπτωση ειδική διαδικασία.

Στην περίπτωση που υφιστάμενη εταιρία πρόκειται να μετατραπεί σε ΕΠΕ ή ΑΕ ή σε κάθε άλλη περίπτωση που για τον μετασχηματισμό/μετατροπή απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος (ως συμβολαιογράφος και όχι ως Υπηρεσία Μιας Στάσης) είναι καθ’ όλα αρμόδιος να προβεί στην σύνταξη αυτής, η οποία πρέπει να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Ομοίως, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. είναι αρμόδιες για την καταχώριση της πράξης μετασχηματισμού/μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όχι προφανώς ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης, σύμφωνα δηλαδή με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, προκειμένου να συντελεσθεί η μετατροπή/μετασχηματισμός (βλ. άρθρο 15 του ν. 3419/2005 ως ισχύει). Εν συνεχεία το νομικό πρόσωπο, το οποίο συνεχίζεται με τον νέο νομικό τύπο οφείλει να προχωρήσει στις λοιπές ενέργειες που κατά νόμο απαιτούνται από τις φορολογικές διατάξεις ενώπιον της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Γ) Η υπό σύσταση εταιρεία προτίθεται, σύμφωνα με την δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ή των ιδρυτών αυτής, να δραστηριοποιηθεί οικονομικά σε αντικείμενο για το οποίο απαιτείται οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή απόφαση, και συγκεκριμένα στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο σε δραστηριότητα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρα 80 και 81 του ν. 3463/2006).

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης ομοίως στερείται αρμοδιότητας και οφείλει να απέχει από τις ενέργειες που προβλέπονται στον ν. 3853/2010 όπως έχουν εξειδικευθεί με τις διατάξεις της K1-802/23.3.2011. Εξυπακούεται όμως ότι, σε περίπτωση σύστασης με συμβολαιογραφική πράξη, ο εκάστοτε συμβολαιογράφος (όχι ως Υπηρεσία Μιας Στάσης) είναι καθ’ όλα αρμόδιος να προβεί στην σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της εταιρίας, η οποία και πρέπει να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου, προκειμένου το υπό σύσταση νομικό πρόσωπο να αποκτήσει νομική προσωπικότητα. Ομοίως σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, η εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου οφείλει να προβεί στην καταχώριση και μόνο της σύστασης στο ΓΕΜΗ. Εν συνεχεία το συσταθέν νομικό πρόσωπο οφείλει να προχωρήσει στις λοιπές ενέργειες που κατά νόμο απαιτούνται για την έναρξη της οικονομικής του δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Τονίζουμε εδώ ότι εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος προκύψει ότι δεν υφίσταται αρμοδιότητα Υπηρεσίας Μιας Στάσης, ενδεχόμενη εκ των υστέρων υπαναχώρηση από πλευράς του νομικού προσώπου αναφορικά με το αντικείμενο οικονομικής δραστηριοποίησης δεν επιδρά στο κύρος των ενεργειών που έχουν προηγηθεί τόσο από πλευράς συμβολαιογράφου όσο και από πλευράς υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., ενώ δεν καταλείπεται πλέον πεδίο δημιουργίας αρμοδιότητας για την Υπηρεσία Μιας Στάσης, δεδομένου ότι το νομικό πρόσωπο έχει ήδη συσταθεί νόμιμα ως εξαιρούμενο από την αρμοδιότητα αυτής εκλαμβανόμενης ως σύνολο ενεργειών.

Επομένως, στην ειδική αυτή περίπτωση, το Α.Φ.Μ. θα πρέπει να χορηγείται από την εκάστοτε αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Προκειμένου να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις μεταξύ των υπηρεσιών συνιστάται η έλλειψη αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης στην περίπτωση αυτή να προκύπτει με ασφάλεια από τα στοιχεία του φακέλου κατά την καταχώριση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Δ) Η εταιρεία συστήνεται με νόμο. Στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα αρμόδιο καταχώρισης στο ΓΕΜΗ είναι το Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ, όχι ως υπηρεσία μίας στάσης αλλά ως υπηρεσία ΓΕΜΗ. Εν συνεχεία το συσταθέν νομικό πρόσωπο οφείλει να προχωρήσει στις λοιπές ενέργειες που κατά νόμο απαιτούνται για την έναρξη της οικονομικής του δραστηριότητας ενώπιον της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ παρακαλείται για την ενημέρωση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και η Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει δεχτεί σχετικά αιτήματα, παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά τις Δ.Ο.Υ. για την εύρυθμη υλοποίηση της νομοθεσίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός