Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1123004 ΕΞ - 06/09/2012 - Περί της αποδεικτικής ισχύος του δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Αρ. πρωτ.: Δ6Δ 1123004 ΕΞ - 06/09/2012 - Περί της αποδεικτικής ισχύος του δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ΘΕΜΑ: Περί της αποδεικτικής ισχύος του δελτίου ταυτότητας πολιτών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος του, κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

1. Στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας και εφαρμογή το φωτοαντίγραφο του αριθ. 9725-1/321109/17.7.2012 εγγράφου της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημα της Δ/νσης Οργάνωσης και το οποίο αφορά στο παραπάνω θέμα.
2. Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο πρέπει να γίνεται δεκτό το δελτίο ταυτότητας πολιτών Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του οποίου έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, όταν το προσκομίζουν για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητάς τους, δεδομένου ότι:
α) Εφόσον για τους Έλληνες πολίτες, στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά, μεταξύ άλλων, για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητάς τους τα δελτία «παλαιού τύπου» ή η «κομμένη» αστυνομική ταυτότητα (αριθ. 1105165/1023/0006Δ/12.11.2007 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης) και για τους πολίτες Κρατών- Μελών της Ε.Ε., η ταυτότητα των οποίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύει, αποδεικνύεται και από το δελτίο ταυτότητας, αναλογικά εφαρμόζεται το ίδιο με τους ημεδαπούς, γιατί η απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας από δελτίο ταυτότητας που έχει λήξει δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηκοότητα του κατόχου της ταυτότητας.
β) Αφού το δελτίο ταυτότητας που έχει λήξει θεωρείται, γενικά, ως έγγραφο ικανό για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας του κατόχου του, για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, πρόκειται για μια κατηγορική ιδιότητα αυτού, η οποία δεν αλλοιώνεται όταν αφορά σε δελτίο ταυτότητας πολιτών κρατών - μελών της Ε.Ε..
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 
Με εντολή Υπουργού
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                               
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ