Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5031186 ΕΞ 2011 - 14/7/2011 - Καθεστώτα Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακώς Χώρων και χώρων Τελωνειακής επίβλεψης

Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5031186 ΕΞ 2011 - 14/7/2011 - Καθεστώτα Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακώς Χώρων και χώρων Τελωνειακής επίβλεψης

ΘΕΜΑ: Καθεστώτα Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακώς Χώρων και χώρων Τελωνειακής επίβλεψης

ΣΧΕΤ : Η αριθμ. Τ.656/5/8-2-2002 ΕΔΥΟ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΕΔΥΟ, με την οποία ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τα ως άνω καθεστώτα να υπαχθούν σε κοινοτικά τελωνειακά καθεστώτα που προσιδιάζουν με την λειτουργία τους και προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που ανακύπτουν μετά την έκδοση αυτής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η αναφορά στην ανωτέρω ΕΔΥΟ περί ανενεργών διατάξεων που σχετίζονται με τα υπό κρίση καθεστώτα αφορά την δασμολογική μεταχείριση των εισαγομένων αγαθών που προορίζονται να τεθούν στα καθεστώτα αυτά. Παρ' όλα αυτά, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των καθεστώτων ("νόμοι, Π.Δ., Β.Δ.,Ν.Δ.) είναι ενεργείς και εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις εν λόγω επιχειρήσεις και όσον αφορά την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση παρέχεται απαλλαγή αναφορικά με τα αγαθά που χρησιμοποιούνται ως πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή και συσκευασία των προϊόντων τους, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.1, περ. β, υποπ. δδ και περ. ε, εδαφ. ββ, του Ν.2859/2000 παρέχεται σχετική απαλλαγή από ΦΠΑ για τα ισχύοντα και λειτουργούντα στην Ελλάδα καθεστώτα Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακώς Χώρων και χώρων Τελωνειακής επίβλεψης. Η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής έχει καθοριστεί με την 8272/4880/18.12.1987 /ΠΟΛ.364/1987 ΑΥΟ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δηλαδή, απαλλάσσονται από ΦΠΑ τα αγαθά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή ή τη συσκευασία των προϊόντων τους, ενώ καθίσταται απαιτητός ο εν λόγω φόρος με την έξοδο των προϊόντων από τα καθεστώτα αυτά για ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν ΗΧΩ PITH Σ