Αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5047292 ΕΞ - 14/12/2012 - Συλλογή «Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες» έκδοσης 2010 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

Αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5047292 ΕΞ - 14/12/2012 - Συλλογή «Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες» έκδοσης 2010 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

ΘΕΜΑ: Συλλογή «Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες» έκδοσης 2010 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ. 1513/805/09.12.2002 Δ.Υ.Ο.Ο

Κατά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων γίνεται χρήση μιας σειράς διεθνών εμπορικών όρων γνωστών ως «Incoterms».

Τα «Incoterms 2010» αντικαθιστούν τα «Incoterms 2000» που σας έχουν κοινοποιηθεί με την ως άνω αναφερόμενη σχετική.

Οι τελευταίες τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και αφορούν κυρίως την κατάργηση τεσσάρων εμπορικών όρων: DEQ. DES. DAF και DDU - και την εισαγωγή δύο νέων εμπορικών όρων: «DΑΤ» (παραδοτέο στο τερματικό) και «DΑΡ» (παραδοτέο στον τόπο προορισμού). Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν ενσωματωθεί στο Παράρτημα 38 του τίτλου II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θέση 2 που αφορά τους «όρους παράδοσης», σύμφωνα με τον Εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ. 756/2012 της Επιτροπής της 20ης Αυγούστου 2012.

Άρα οι νέοι εμπορικοί όροι συνοψίζονται ως ακολούθως:

Incoterms 2010 εφαρμοστέοι σε όλα τα μέσα μεταφοράς:

Κωδικός Incoterms Προσδιορισμός τόπου Σημείωση
EXW Στο εργοστάσιο  
FCA Ελεύθερο στο μεταφορέα  
CPT Καταβληθείς ναύλος μέχρι  
CIP Καταβληθείς ναύλος, περιλαμβανομένων των ασφαλίστρων , μέχρι  
DAT Παραδοτέο στον τερματικό σταθμό ΝΕΟ
DAP Παραδοτέο στον τόπο προορισμού ΝΕΟ
DDΡ Παράδοση με καταβολή δασμών  

 

Incoterms 2010 εφαρμοστέοι μόνο για τις θαλάσσιες ή τις εσωτερικές πλωτές

Κωδικός Incoterms Προσδιορισμός τόπου
FAS Ελεύθερο μέχρι το πλοίο (παράπλευρα του πλοίου)
FOB Ελεύθερο επί του πλοίου
CFR Κόστος και ναύλος
CIF Κόστος, ασφάλιστρα, ναύλος

 

Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνσή σας έγινε μια ανεπίσημη μετάφραση των δύο νέων εμπορικών όρων, DAT και DAP ενώ για τους υπόλοιπους όρους έχουν δοθεί αναλυτικές πληροφορίες με την ως άνω σχετική.

Ο όρος DAT (παραδοτέο στο τερματικό, κατονομαζόμενο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού)

Πωλητής: Πρέπει να παραδώσει τα εμπορεύματα και να τα διαθέσει στον αγοραστή στο συμφωνημένο τερματικό στο λιμάνι ή στον τόπο προορισμού, στην ημερομηνία και εντός της προθεσμίας που έχουν συμφωνηθεί. Ο πωλητής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα τη σύναψη σύμβασης για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι αυτό το τερματικό και να εκφορτώσει τα εμπορεύματα από το τελικό μεταφορικό μέσο.

Ο πωλητής δεν δεσμεύεται σε σχέση με τον αγοραστή να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση. Ωστόσο, οφείλει να παρέχει στον αγοραστή, με δικά του έξοδα, το έγγραφο που θα του επιτρέψει να παραλάβει τα εμπορεύματα. Ο όρος DAT βαρύνει τον πωλητή με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στην εξαγωγή. Ωστόσο, δεν έχει καμία υποχρέωση να αναλάβει τον εκτελωνισμό εισαγωγής.
Αγοραστής: Πρέπει να παραλάβει τα εμπορεύματα μόλις παραδοθούν και να πληρώσει το αντίτιμο της αξίας τους, όπως αναφέρεται στη σύμβαση πώλησης. Είναι υπεύθυνος για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού.

Ο αγοραστής οφείλει επίσης να προειδοποιήσει τον πωλητή για να του ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί σχετικά με την ασφάλεια προκειμένου να εξάγει, να εισάγει ή να προωθήσει τα εμπορεύματα μέχρι τον τελικό τους προορισμό.

Αυτός ο νέος κανόνας αντικαθιστά τον όρο DEQ

Αυτός ο κανόνας Incoterms δημιουργήθηκε ειδικά για τη μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια. Αρμόζει επίσης σε μια συμβατική θαλάσσια μεταφορά όταν ο πωλητής θέλει να κρατήσει τους κινδύνους εκφόρτωσης του πλοίου στο λιμάνι προορισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να διευκρινιστεί ο τόπος διάθεσης (προβλήτα, υπό πάλαγγο...).

Ο όρος DAP (παραδοτέο στον τόπο προορισμού, κατονομαζόμενο τόπο)

Πωλητής: Πρέπει να παραδώσει τα εμπορεύματα και να τα διαθέσει στον αγοραστή στο μεταφορικό μέσο προσέγγισης έτοιμο για εκφόρτωση στο συμφωνημένο τόπο προορισμού. Πρέπει να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα στην εξαγωγή, ωστόσο δεν έχει καμία υποχρέωση εκτελωνισμού των εμπορευμάτων στην εισαγωγή.

Ο πωλητής αναλαμβάνει με δικά του έξοδα τη σύναψη σύμβασης για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι το συμφωνημένο τόπο προορισμού χωρίς την εκφόρτωση τους στην άφιξη από το μεταφορικό μέσο. Ο πωλητής δεν δεσμεύεται σε σχέση με τον αγοραστή να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση. Ωστόσο, οφείλει να παρέχει στον αγοραστή, με δικά του έξοδα, το έγγραφο που θα του επιτρέψει να παραλάβει τα εμπορεύματα. Αγοραστής: Πρέπει να εξοφλήσει τα εμπορεύματα όπως προβλέπεται από τη σύμβαση πώλησης και να παραλάβει τα εμπορεύματα μόλις παραδοθούν. Είναι υπεύθυνος για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων και τον εκτελωνισμό τους στον τόπο προορισμού.

Ο αγοραστής οφείλει επίσης να προειδοποιήσει τον πωλητή για να του ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί σχετικά με την ασφάλεια προκειμένου να εξάγει, να εισάγει ή να προωθήσει τα εμπορεύματα μέχρι τον τελικό τους προορισμό.

Αυτός ο νέος κανόνας αντικαθιστά τους όρους DAF, DES και DDU.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α/α
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ