Αρ. πρωτ.: Δ17Γ 5039655 ΕΞ - 11/11/2013 - Ανακοίνωση της Επιτροπής για καθορισμό των όρων πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προτιμησιακά δασμολογικά

Αρ. πρωτ.: Δ17Γ 5039655 ΕΞ - 11/11/2013 - Ανακοίνωση της Επιτροπής για καθορισμό των όρων πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προτιμησιακά δασμολογικά

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της Επιτροπής για καθορισμό των όρων πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προτιμησιακά δασμολογικά καθεστώτα σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων

Σχετ: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ6/2/28-12-2000 ΔΥΟ. (Ανακοίνωση αριθ. C 348/03/05-12-2000 της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για καθορισμό των όρων πληροφόρησης των οικονομικών φορέων και των διοικήσεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προτιμησιακά δασμολογικά σε περιπτώσεις βάσιμης αμφιβολίας σχετικά με την καταγωγή των εμπορευμάτων).
2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5024264 ΕΞ 2010/03-06-2010 ΔΥΟ (Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 220, παρ.2 στοιχείο β και 236 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα επί των Δασμολογικών Προτιμησιακών Καθεστώτων).

Α. Στο πλαίσιο της έγκαιρης προειδοποίησης των εισαγωγέων σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών ως προς την καταγωγή των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα, η Επιτροπή ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς και τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών-μελών της EE μέσω Ανακοινώσεων, στοχεύοντας στην έγκαιρη ενημέρωση των φορέων για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων τους καθώς και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της EE.

Με την παρούσα, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση την αριθ. C 332/01/ 30-10-2012 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της προηγούμενης όμοιας. Με την κοινοποιούμενη Ανακοίνωση επέρχονται αλλαγές στον τρόπο διενέργειας ελέγχου των αποδεικτικών καταγωγής τρίτων χωρών από τις Τελωνειακές Αρχές των κρατών-μελών της EE, ο οποίος βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής, οι ως άνω Αρχές θα αποφασίζουν ποιά αποδεικτικά καταγωγής πρέπει να αποσταλούν για εκ των υστέρων έλεγχο στις αρμόδιες αρχές έκδοσης αυτών, συνοδευόμενα από σχετική αιτιολογία. 

Β. Υπενθυμίζουμε ότι, μετά τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. για βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος από τη δικαιούχο χώρα, ο οφειλέτης δεν μπορεί να επικαλεστεί την καλή του πίστη για να τύχει επιστροφής ή διαγραφής των εισαγωγικών δασμών που βεβαιώνονται εκ των υστέρων λόγω έκδοσης άκυρου πιστοποιητικού καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220, παράγραφος 2, στοιχείο β) και ιδιαίτερα το πέμπτο εδάφιο του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, (βλ. Δ17Γ 5024264 ΕΞ 2010/03-06-2010 Δ.Υ.Ο.).

Β. Γνωστοποιείται επίσης στους οικονομικούς φορείς ότι, επικαιροποιημένος κατάλογος του συνόλου των Ανακοινώσεων της Επιτροπής, τον οποίο καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά και τουλάχιστον πριν θέσουν τα εμπορεύματα τους σε θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, είναι αναρτημένος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_774_en.htm καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ICISnet: http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet.

Γ. Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΜΑΡΙΑ ΛYPAKH

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ