Αρ. πρωτ.: Δ17Γ 5033990 ΕΞ - 4/8/2011 - Διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών καταγωγής, όταν τα εμπορεύματα...

Αρ. πρωτ.: Δ17Γ 5033990 ΕΞ - 4/8/2011 - Διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών καταγωγής, όταν τα εμπορεύματα...

Α. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιτροπής της Ε.Ε, αναφορικά με οδηγίες για τη διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών καταγωγής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στην αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής της Ε.Ε τέθηκε το παρακάτω ερώτημα:
Στις περιπτώσεις εισαγωγών εμπορευμάτων, συνοδευομένων με αποδεικτικά καταγωγής (FORM A, EUR 1, EUR-MED, δηλώσεων καταγωγής και δηλώσεων καταγωγής EUR-MED), τα οποία τίθενται αρχικά σε Ανασταλτικό Καθεστώς (π.χ Αποταμίευση, Ενεργητική Τελειοποίηση, Προσωρινή Εισαγωγή), Ελεύθερη Ζώνη ή Ελεύθερη Αποθήκη και στη συνέχεια ζητείται η θέση αυτών σε Ελεύθερη Κυκλοφορία με την χορήγηση δασμολογικής προτιμησιακής μεταχείρισης, ενώ έχει ήδη λήξει η διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών αυτών καταγωγής, αν είναι δυνατόν τα εν λόγω αποδεικτικά να γίνουν αποδεκτά και να χορηγηθεί η σχετική προτιμησιακή μεταχείριση.

2. Αναφορικά με το υπό εξέταση ερώτημα ισχύουν οι ακόλουθες κοινοτικές διατάξεις:

- Άρθρο 97ια του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. (Κανόνες καταγωγής για αυτόνομες προτιμησιακές ρυθμίσεις που αφορούν στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων).

- Άρθρο 118 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. (Κανόνες καταγωγής για αυτόνομες προτιμησιακές ρυθμίσεις υπέρ των Χωρών των Δυτικών Βαλκανίων),

- Άρθρο 21 του Παραρτήματος II (Κανόνες Καταγωγής) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2007, περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ή στις Συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων Συμφωνιών (Σχετική η αριθ. Δ 1284/728/20-06-2008 Δ.Υ.Ο.Ο.)

- Άρθρο 21, του Παραρτήματος III (Κανόνες Καταγωγής) της αριθ. 2001/822/ΕΚ Απόφασης του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2001 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ) με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Σχετική η αριθ. Δ 668/357/22-05-2002 Δ.Υ.Ο.Ο.) και

- Άρθρο 24, του Πρωτοκόλλου Καταγωγής 3 της Προτιμησιακής Συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας και ανάλογες διατάξεις των Πρωτοκόλλων καταγωγής των λοιπών Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Στις ανωτέρω διατάξεις ορίζονται σχετικά τα εξής:

α) Τα αποδεικτικά καταγωγής ισχύουν για δέκα /τέσσερις μήνες, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο Προτιμησιακό Καθεστώς, από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και προσκομίζονται εντός της προθεσμίας αυτής στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας εισαγωγής.

β) Τα αποδεικτικά καταγωγής που κατατίθενται στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας εισαγωγής, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του Προτιμησιακού Καθεστώτος, όταν η αδυναμία υποβολής των αποδεικτικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

γ) Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα αποδεικτικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

4. Από τις παραπάνω διατάξεις, αναφορικά με το υπό εξέταση ερώτημα, προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Σύμφωνα με την περίπτωση α) της προηγούμενης παραγράφου 3, τα αποδεικτικά καταγωγής προσκομίζονται στις Τελωνειακές Αρχές κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, ενώ από τις δύο επόμενες παραγράφους β) και γ) προβλέπονται δύο εξαιρέσεις του εν λόγω κανόνα.

- Τα αποδεικτικά καταγωγής μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν «προσκομισθεί» κατά την έννοια της προαναφερθείσας περίπτωσης α) της παραγράφου 3, μόνον εφόσον προσκομίζονται στις Τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις, κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, οπότε και ζητείται η προτιμησιακή μεταχείριση.

- Τα αποδεικτικά καταγωγής που αφορούν εμπορεύματα που υπάγονται σε Ανασταλτικό Καθεστώς, Ελεύθερη Ζώνη ή Ελεύθερη Αποθήκη, δεν χρειάζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις, να προσκομίζονται στις Τελωνειακές Αρχές και δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να θεωρηθεί ότι «υποβάλλονται εντός της διάρκειας ισχύος τους», σύμφωνα με την προαναφερθείσα περίπτωση α) της παραγράφου 3, τη στιγμή υπαγωγής τους στο Ανασταλτικό Καθεστώς ή σε Ελεύθερη Ζώνη ή σε Ελεύθερη Αποθήκη.

- Εξετάζοντας τις εξαιρέσεις του εν λόγω κανόνα (παράγραφος 3α), για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος στις εμπορευματικές συναλλαγές, προκύπτει ότι η πρώτη εξαίρεση (παράγραφος 3β) δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται στην εξεταζόμενη περίπτωση, διότι η απόφαση του εισαγωγέα να θέσει τα εμπορεύματα σε ένα από τα παραπάνω καθεστώτα δεν μπορεί να αποτελεί «εξαιρετική περίσταση». Αντιθέτως, κρίνεται εφαρμοστέα η δεύτερη εξαίρεση (παράγραφος 3γ).

5. Με βάση τα ανωτέρω και μετά από σχετική συνεργασία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιτροπής της Ε.Ε. με εκπροσώπους των Κρατών-Μελών, καθορίστηκε για την ρύθμιση του θέματος, σε κοινοτικό επίπεδο, ότι:

Οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν να δέχονται, κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Κυκλοφορία, μετά από υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών σε Ανασταλτικό Καθεστώς ή Ελεύθερη Ζώνη ή Ελεύθερη Αποθήκη, κατ'εφαρμογή των οριζόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 3 γ), αποδεικτικά καταγωγής μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους, εφόσον αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί κατά τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω αποδεικτικών και δεν θίγεται η διεξαγωγή του εκ των υστέρων ελέγχου αυτών, η οποία υπόκειται σε ορισμένη προθεσμία.

6. Για την εωαρυονή των ανωτέρω, απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων:

α) Κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε Καθεστώς Αναστολής ή σε Ελεύθερη Ζώνη ή Ελεύθερη Αποθήκη.

• Τα εμπορεύματα πρέπει να έχουν προσκομισθεί στις Τελωνειακές Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και εντός της διάρκειας ισχύος των αποδεικτικών καταγωγής.

• Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται η εκ των υστέρων έκδοσή τους, τα αποδεικτικά καταγωγής που αφορούν στα σχετικά εμπορεύματα πρέπει να είναι διαθέσιμα, να ισχύουν και να έχουν καταχωρηθεί δεόντως στα λογιστικά βιβλία του εισαγωγέα.

β) Κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Κυκλοφορία.

• Να έχει εξακριβωθεί με σαφήνεια ότι τα αποδεικτικά καταγωγής αναφέρονται στα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε Ανασταλτικό Καθεστώς ή έχουν τεθεί σε Ελεύθερη Ζώνη ή Ελεύθερη Αποθήκη.

• Οι Τελωνειακές Αρχές δεν πρέπει να αποδέχονται την εκπρόθεσμη υποβολή των αποδεικτικών καταγωγής, εάν τούτο εμποδίζει όπως προαναφέρθηκε τον εκ των υστέρων έλεγχο της γνησιότητάς τους και της καταγωγής των σχετικών εμπορευμάτων καθώς και τη διασφάλιση της ενδεχόμενης σχετικής Τελωνειακής οφειλής, θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη την τριετή προθεσμία φύλαξης των δικαιολογητικών εγγράφων στη χώρα εξαγωγής καθώς και τους χρονικούς περιορισμούς που συνδέονται με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου της καταγωγής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η εκπρόθεσυπ αυτή υποβολή δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή πέραν της μεγίστης χρονικής περιόδου των δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποδεικτικών καταγωγής.

Κατ'εξαίρεση, η εν λόγω προθεσμία των δύο ετών μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, μόνο σε δεόντως δικαιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι π.χ οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

7. Σχετικά, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση προσκόμισης Πιστοποιητικού Αντικατάστασης, η προθεσμία των δύο ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού καταγωγής.

8. Για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων της περίπτωσης 6. α), θα επισυνάπτεται ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού καταγωγής στο κατατιθέμενο παραστατικό για θέση του εμπορεύματος σε Ανασταλτικό Καθεστώς, Ελεύθερη Ζώνη ή Ελεύθερη Αποθήκη, με ειδική μνεία και πράξη αυτού για την λόγω επισύναψη, (βλέπε και την σχετ. αριθ. Τ 4009/201/Α0019/25-07-2000 Δ.Υ.Ο.).

Β. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την πιστή εφαρμογή της παρούσας.

Γ. Τέλος, οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
α.α
ΜΑΡΙΑ ΑΥΡΑΚΗ