Αρ. πρωτ.: Δ17γ/ 08/193/ΦΝ449 - 24/12/2012 - Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» ( ΦΕΚ Α΄ 185 )»

Αρ. πρωτ.: Δ17γ/ 08/193/ΦΝ449 - 24/12/2012 - Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» ( ΦΕΚ Α΄ 185 )»

ΘΕΜΑ: Έναρξη ισχύος του Π.Δ 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» ( ΦΕΚ Α΄ 185 )».

Aθήνα 24-12-2012
Αρ. Πρωτ. Δ17γ/ 08/193/ΦΝ449

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17)
Τμήμα γ΄

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδ. : 101 78 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : κα Χαραλαμποπούλου
TELEFAX : 213 1523572
Τηλέφωνο : 210 6428969

Σας πληροφορούμε ότι από την 17/11/2012 τέθηκε σε ισχύ το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» ( Α΄ 185)», μετά τη λήξη της αναστολής ισχύος του την 16/11/2012, η οποία είχε δοθεί με το Π.Δ 133/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 263).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ138/2009 από την έναρξη ισχύος του προβλέπεται μεταξύ άλλων:

α) η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου (Γ.Ε.Μ) εντός δύο μηνών, (άρθρο 8 παράγραφος 8).

β η τροποποίηση των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου (άρθρο 14 ) και

γ) η δέσμευση του πτυχίου του κάθε μελετητή σε μία μόνο εταιρεία μελετητών στο νομό που έχουν την επαγγελματική τους έδρα ο μελετητής και η εταιρεία (άρθρο 4 παράγραφος 2).

Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ( «Μεταβατικές διατάξεις» ), ρυθμίζονται τα εξής:

παρ. 1: «Οι διατάξεις περί εγγραφής των μελετητών και των εταιρειών μελετών και αναθεώρησης των πτυχίων εφαρμόζονται στις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση των νέων πτυχίων τα πτυχία που εκδόθηκαν υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναθεώρησή τους.

παρ. 3: Η ισχύς των ατομικών πτυχίων των μελετητών που στελεχώνουν εταιρείες μελετών και τα οποία λήγουν πριν την λήξη του εταιρικού πτυχίου, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι το χρόνο λήξης του εταιρικού πτυχίου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής τους.»

Ειδικότερα, για την τροποποίηση των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών ανά τάξη πτυχίου του άρθρου 14 του Π.Δ. 138/2009, διευκρινίζεται ότι σχετικά με τις προκηρύξεις για ανάθεση εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του ν.3316/2005 που έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μετά τις 16/11/2012, αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν και σε περίπτωση που διαπιστώνεται αλλαγή στις καλούμενες τάξεις λόγω μεταβολής των ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής, τότε θα πρέπει να διορθωθούν βάσει των νέων ορίων και να αποσταλούν εκ νέου για δημοσίευση.

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών σας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (www.ggde.gr) .

Ε.Αν.Υπ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ