Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5031200 ΕΞ - 15/7/2011 - Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011/ 16-05-2011 Α.Υ.Ο. σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού

Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5031200 ΕΞ - 15/7/2011 - Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011/ 16-05-2011 Α.Υ.Ο. σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 2011/ 16-05-2011 Α.Υ.Ο. σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού

ΣΧΕΤ: Η αριθ. Δ. 989/526/23.7.2002 Α.Υ.0.0 (ΦΕΚ 977/Β'2002)

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 16.5.2011 Α.Υ.Ο, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1277/Β'2011, με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 13 της αριθ. Δ. 989/526/23.7.2002 Α.Υ.Ο.Ο, σχετικά με την διαδικασία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Η αλλαγή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παραπάνω σχετικής απόφασης κρίθηκε επιβεβλημένη δεδομένου ότι, η αναστολή των δασμών ρυθμίζεται αποκλειστικά από κοινοτικές διατάξεις. Όπως είναι γνωστό, η αναστολή δασμών για τα εμπορεύματα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και εξεδρών γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, καθώς και πολιτικών αεροσκαφών και των ειδών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε αυτά, προβλέπεται από τις προκαταρκτικές διατάξεις του Δασμολογίου (Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, Τίτλος II, ειδικές διατάξεις, περιπτώσεις Α' και Β').
Καταρχήν, διευκρινίζεται ότι τα πλοία που δικαιούνται να παραλαμβάνουν εμπορεύματα με αναστολή του εισαγωγικού δασμού είναι εκείνα που έχουν ναυπηγηθεί για την ανοιχτή θάλασσα (βλέπε συνημμένο πίνακα), όπως ορίζεται σχετικά στην συμπληρωματική σημείωση 1 του Κεφαλαίου 89 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας του ίδιου κεφαλαίου.

Τα είδη των εμπορευμάτων που δικαιούνται να παραλαμβάνουν τα εν λόγω πλοία, με αναστολή του εισαγωγικού δασμού, είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίηση, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων αυτών. Είναι γνωστό ότι στο παρελθόν δημιουργήθηκαν διάφορα ερωτήματα όσον αφορά τα εμπορεύματα που μπορούν να παραλαμβάνονται με αναστολή δασμού και αφορούσαν κυρίως στην ερμηνεία των όρων εφοπλισμού και εξοπλισμού και ποια εμπορεύματα περιλαμβάνονται στους όρους αυτούς. Ως προϊόντα εφοπλισμού ή εξοπλισμού θεωρούνται: τα σωστικά μέσα, τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα είδη κλινοστρωμνής, οι κουρτίνες, τα σερβίτσια και άλλα παρόμοια κινητά είδη που κρίνονται απαραίτητα για την ενδιαίτηση του πληρώματος και των επιβατών, ανεξάρτητα εάν προσαρμόζονται μόνιμα ή όχι στο πλοίο με μηχανικό ή άλλο τρόπο. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα χρώματα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση και την προστασία του σκάφους μπορούν επίσης, να παραληφθούν με αναστολή των δασμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι φανερό ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ειδικού προορισμού τα καύσιμα, τα λιπαντικά, τα τροφοεφόδια και διάφορα άλλα αναλώσιμα είδη καθημερινής χρήσης, όπως καθαριστικά, απολυμαντικά, χαρτικά κλπ καθώς και τα μηχανήματα και εργαλεία που προσκομίζονται προσωρινά σε ένα πλοίο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή μεταποίησης.

Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τροποποιείται η διαδικασία εκχώρησης εμπορευμάτων μεταξύ κατόχων αδειών εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι για την εκχώρηση εμπορευμάτων μεταξύ κατόχων αδειών, εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια, θα χρησιμοποιείται η διαδικασία του αντιτύπου ελέγχου Τ5, κατά παρόμοιο τρόπο με τη διαδικασία εκχώρησης εμπορευμάτων μεταξύ δυο κατόχων αδειών εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 296 και 297 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93.

Με την τροποποίηση αυτή, η διαδικασία εκχώρησης των εμπορευμάτων θα είναι στο εξής ενιαία, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται εγκατεστημένος ο εκχωρητής και ο εκδοχέας και δεν απαιτείται πλέον κατάθεση διασάφησης (ουσιαστικά δεύτερης) για τα ίδια εμπορεύματα, με συνέπεια την αποστολή ανακριβών στατιστικών στοιχείων στην Στατιστική Αρχή και την EUROSTAT.

Για την ορθή χρήση του αντιτύπου ελέγχου Τ5 δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες:
- Ο εκχωρητής συμπληρώνει το αντίτυπο ελέγχου Τ5 εις τριπλούν (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα) και το αποστέλλει με τα εμπορεύματα και τα συνοδευτικά έγγραφα στον εκδοχέα. Είναι ευθύνη του εκχωρητή να διαπιστώσει ότι ο εκδοχέας είναι κάτοχος σχετικής άδειας.
- Ο εκδοχέας υποβάλλει το σύνολο των αντιτύπων ελέγχου Τ5 στο Τελωνείο ελέγχου που ορίζεται στην άδεια του, επισυνάπτοντας το παραστατικό διακίνησης των εμπορευμάτων.
- Το Τελωνείο ελέγχου συμπληρώνει την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον εκδοχέα στην θέση ύ του πρωτότυπου και θεωρεί τόσο το πρωτότυπο όσο και τα αντίγραφα, αφού προηγουμένως προβεί σε καταχώρησή του στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η προθεσμία υπαγωγής των εμπορευμάτων στον ειδικό προορισμό και το Τελωνείο του εκδοχέα είναι πλέον αρμόδιο για την Τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων, μέχρις ότου αυτά λάβουν τον προδιαγραφέντα προορισμό τους. Στην συνέχεια επιστρέφει το πρωτότυπο και το πρώτο αντίγραφο στον εκδοχέα και διατηρεί το δεύτερο αντίγραφο στα αρχεία του.
- Ο εκδοχέας φυλάσσει το αντίγραφο και επιστρέφει το πρωτότυπο στον εκχωρητή.
- Ο εκχωρητής φυλάσσει το πρωτότυπο και ενημερώνει σχετικά το Τελωνείο ελέγχου στο οποίο υπάγεται. Ο εκχωρητής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο εκδοχέας έχει παραλάβει όλα τα εκχωρούμενα εμπορεύματα. Το Τελωνείο ελέγχου του εκχωρητή οφείλει να προβαίνει σε επαλήθευση της ακρίβειας του προσκομισθέντος αντιτύπου Τ5 σε δειγματοληπτική βάση ή σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών.
Όσον αφορά τη ορθή συμπλήρωση ορισμένων θέσεων του αντιτύπου Τ5 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στη θέση 104 τίθεται η ακόλουθη ένδειξη:
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)

Στη θέση 106 αναγράφονται:
- τα στοιχεία φορολόγησης των εμπορευμάτων εισαγωγής. Ως στοιχεία φορολόγησης θεωρούνται η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων και η χώρα καταγωγής
- ο αριθμός καταχώρησης, η ημερομηνία της διασάφησης και το Τελωνείο κατάθεσης, εφόσον είναι διαφορετικό από το τελωνείο ελέγχου του εκχωρητή.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Η αλλαγή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 έγινε με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Όπως είναι γνωστό η διαδικασία παράδοσης κοινοτικών εμπορευμάτων σε πλοία και αεροσκάφη προϋποθέτει την κατάθεση διασάφησης εξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 786 του Καν(ΕΟΚ) 2454/93, όπως προστέθηκε με τον Καν (ΕΕ) 430/2010. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την αριθ. Δ19Γ 5012181 ΕΞ 17-3-2011 Δ.Υ.Ο.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης