Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5022235 ΕΞ - 16/5/2011 - Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23-07-2002..

Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5022235 ΕΞ - 16/5/2011 - Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23-07-2002..

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23-07-2002 Α.Υ.Ο.Ο σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του Π.Δ 185/2009 «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α 77-10-2009)

β) της απόφασης Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β73-11-2010)

γ) του Π.Δ. 284/88 «περί οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) των άρθρων 40 και 180 του ν. 2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'), όπως ισχύει,

ε) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2913/1992 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», L 302/19-10-1992, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 21 και 82 αυτού,

στ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής, L 253/11-10-1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 291 έως 300 αυτού,

ζ) του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 «για την δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο» και ειδικότερα τις προκαταρκτικές διατάξεις, Τίτλος II, Ειδικές Διατάξεις Α' και Β'.

η) της αριθ. Δ. 989/526/23.7.2002 Α.Υ.0.0 (ΦΕΚ 977/Β730-7-2002), σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος του ειδικού προορισμού,

2. Εκτιμώντας:

α) τα προβλήματα που προέκυψαν από τη λειτουργία του κοινοτικού καθεστώτος του ειδικού προορισμού, όσον αφορά στη παράδοση στα πλοία ορισμένων εμπορευμάτων.

β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ. 989/526/23.7.2002 Α.Υ.Ο.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στα εμπορεύματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α' και Β' των ειδικών διατάξεων του Τίτλου II των προκαταρκτικών διατάξεων του Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

2. Το άρθρο 13 της αριθ. Δ. 989/526/23.7.2002 Α.Υ.Ο.Ο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Εκχώρηση εμπορευμάτων στην ελληνική επικράτεια
Για την εκχώρηση των εμπορευμάτων μεταξύ κατόχων αδειών, εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιείται η διαδικασία του αντιτύπου ελέγχου Τ5, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 296 και 297 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93 περί των εφαρμοστικών διατάξεων του Κώδικα. Το αντίτυπο ελέγχου Τ5 που υποβάλλεται στο τελωνείο ελέγχου του εκδοχέα, συνοδεύεται από αντίγραφο του εγγράφου διακίνησης των εμπορευμάτων (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής-τιμολόγιο), όπως ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. Η προθεσμία υπαγωγής των εκχωρηθέντων εμπορευμάτων στο καθεστώς του ειδικού προορισμού υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων από τον εκδοχέα.
2. Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών
Για τα εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στα πλαίσια του καθεστώτος ειδικού προορισμού με σκοπό τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, ανεξαρτήτως του προορισμού αυτών, εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εφοδιασμού που καθορίζονται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης