Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ - 14/02/2013 - Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού

Αρ. πρωτ.: Δ17Α 5005535 ΕΞ - 14/02/2013 - Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθ. Δ.989/526/23-07-2002 ΑΥΟΟ (Περί διαδικασίας εφαρμογής του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού)
β) Η αριθ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 16.5.2011 ΑΥΟ (Τροποποίηση της αριθ. Δ.989/526/23-07-2002 ΑΥΟΟ)
γ) Η αριθ. Δ.800/472/10-5-2006 ΔΥΟ (Ειδικός Προορισμός εισαγομένων εμπορευμάτων - Εφοδιασμός με τροφοεφόδια κλπ επιχειρήσεων που εκμισθώνουν καταστήματα πλοίων που εκτελούν ενδοκοινοτικά ταξίδια)
δ) Η με αριθ. πρωτ. Δ19Α 5036052 ΕΞ 2010/31-08-2010 ΔΥΟ (Κοινοποίηση Καν. (ΕΚ) 430/2010)
ε) Η με αριθ. πρωτ. Δ19Γ 5054923 ΕΞ 2010/29-12-2010 ΔΥΟ (Εφοδιασμοί από 01/01/2011)
στ) Η αριθ. Δ19Γ 5012181 ΕΞ 2011/17-03-2011 ΔΥΟ (Συμπλήρωση και παροχή διευκρινήσεων επί της Δ19Γ 5054923 ΕΞ 2010/29-12-2010 ΕΔΥΟ)
ζ) Η με αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 ΔΥΟ (Οδηγίες για την εφαρμογή
του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του Υποσυστήματος Εξαγωγών του ICISnet)

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του καθεστώτος του ειδικού προορισμού, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, η εισαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών και η παράδοσή τους σε πλοία στο πλαίσιο κατασκευής, επισκευής, συντήρησης ή μεταποίησης ή με σκοπό τον εξοπλισμό ή εφοπλισμό τους, γίνεται στη βάση των προκαταρκτικών διατάξεων του Κοινού Δασμολογίου [Καν. (ΕΟΚ) 2658/87], μέσω της θέσης αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή των εισαγωγικών δασμών λόγω της τελικής τους χρήσης (Ειδικός προορισμός). Το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθορίζονται στα άρθρα 291 – 300 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 καθώς και στην αριθ. Δ.989/526/23-07-2002 ΑΥΟΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. Δ17Α 5022235 ΕΞ 16.5.2011 ΑΥΟ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 786 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 περί Διατάξεων Εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, [γ) σχετική ΔΥΟ], ορίζεται ότι «οι διατυπώσεις εξαγωγής θα εφαρμόζονται σε κοινοτικά εμπορεύματα που παραδίδονται με απαλλαγή από τους φόρους, ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών, ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου ή του αεροσκάφους».

Κατά συνέπεια, τα εμπορεύματα τρίτων χωρών που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο του καθεστώτος του ειδικού προορισμού αποκτούν τον κοινοτικό χαρακτήρα και παραδίδονται σε πλοία και αεροσκάφη με διατυπώσεις εξαγωγής, όπως άλλωστε ορίζεται και στην αριθ. Δ19Γ 5054923 ΕΞ 2010/29-12-2010 ΔΥΟ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με την αριθ. Δ19Γ 5012181 ΕΞ 2011/17-03-2011 ΔΥΟ.

Επιπλέον, στην αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012/12-03-2012 ΔΥΟ ορίζεται ότι για όλους τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με διατυπώσεις εξαγωγής απαιτείται ο έλεγχος των δικαιολογητικών εγγράφων από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, όταν εμπορεύματα τρίτων χωρών τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναστολή δασμών λόγω του ειδικού τους προορισμού, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση από τη στιγμή της εισαγωγής τους μέχρι την παράδοσή τους σε πλοία ή αεροσκάφη, οπότε και προσδίδεται ο ειδικός τους προορισμός προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης ευνοϊκής δασμολογικής μεταχείρισης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 300 παρ. 1 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 προβλέπεται ότι, όταν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη χρήση, η τελωνειακή επιτήρηση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και για χρονικό διάστημα 2 ετών.

Ωστόσο, όταν, με την σύμφωνη γνώμη των Τελωνειακών αρχών, δικαιολογείται η χρήση του εμπορεύματος κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην άδεια, τότε η χρήση αυτή (εκτός της εξαγωγής ή της καταστροφής) επιφέρει τη γένεση τελωνειακής οφειλής, όπως ορίζεται στο άρθρο 299 του Καν (ΕΟΚ) 2454/93.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2859/2000 (Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ) απαλλάσσεται από ΦΠΑ, πέραν των άλλων, η παράδοση και η εισαγωγή αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα και αεροσκάφη τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. Ο εφοδιασμός των πλοίων και αεροσκαφών και η χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους Διαταγές που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί προς εφαρμογή στις Τελωνειακές αρχές (Π.8271/87 ΑΥΟ, Π.1594/87 ΑΥΟ, Τ.1940/2003 ΑΥΟ,Τ.2556/07 ΔΥΟΟ, ΠΟΛ 1094/2007 ΔΥΟΟ, Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012/12-03-2012 Δ.Υ.Ο. κλπ).

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι:

Όσον αφορά στον Ειδικό Προορισμό:

1. Στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών με εμπορεύματα τρίτων χωρών που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού τηρούνται υποχρεωτικά διατυπώσεις Εξαγωγής και πραγματοποιείται έλεγχος εγγράφων σε κάθε περίπτωση παράδοσης των εν λόγω εμπορευμάτων καθώς και φυσικός έλεγχος αυτών (εφόσον υποδειχθεί από το υποσύστημα risk analysis του ICISnet), προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η ορθή εφαρμογή του καθεστώτος.

2. Εν τούτοις, στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα τίθενται σε Ελεύθερη Κυκλοφορία από δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (πλοιοκτήτης, αεροπορική εταιρεία, διαχειριστής κλπ) με την κατάθεση από αυτά του προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής υπό το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού και αποστέλλονται απευθείας στα δικαιούχα απαλλαγής πλοία ή αεροσκάφη δεν απαιτείται η τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής, δεδομένου ότι ο ειδικός προορισμός προσδίδεται στα εμπορεύματα κατά την στιγμή της παράδοσης με το ανωτέρω παραστατικό εισαγωγής, όπως εξάλλου προβλέπεται στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. C 207/4/31-08-2002).

Το παραστατικό εισαγωγής παρακολουθείται από το Τελωνείο Υπαγωγής στο καθεστώς και εξοφλείται με την επιστροφή της άδειας φόρτωσης επί της οποίας έχει συνταχθεί η σχετική πράξη βεβαίωσης της φόρτωσης.

3. Σε κάθε περίπτωση παράδοσης, με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού, τα εμπορεύματα υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση μέχρι να λάβουν το ειδικό τους προορισμό, μέχρι την παράδοσή τους δηλαδή σε πλοία/αεροσκάφη. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι όταν τα εμπορεύματα είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη χρήση, η τελωνειακή επιτήρηση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και για χρονικό διάστημα 2 ετών.

Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες Τελωνειακές αρχές οφείλουν να προβαίνουν σε ελέγχους για την επιβεβαίωση της ορθής χρήσης των παραλαμβανόμενων προϊόντων και σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι αυτά χρησιμοποιούνται κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην άδεια, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την βεβαίωση και είσπραξη της τελωνειακής οφειλής.

4. Η συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.3 της αριθ. Δ19Γ 5012181 ΕΞ 2011/17-03-2011 ΕΔΥΟ και πιο συγκεκριμένα:

- Θέση 8 (παραλήπτης): Στοιχεία του εφοδιαζόμενου πλοίου ή αεροσκάφους

- Θέση 17 α (χώρα προορισμού): κωδικοί QS, QR, QW

- Θέση S32 (δείκτης ειδικής περίπτωσης): κωδικός Β (Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών)

- Θέση 37α: κωδικός 1040 (οριστική εξαγωγή με προηγούμενο καθεστώς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία)

- Θέση 37β: κωδικός F61 (Εφοδιασμός)

- Θέση 40: MRN διασάφησης εισαγωγής

- Θέση 44: κωδικός N990 (Άδεια υπαγωγής σε οικονομικό καθεστώς/ειδικός προορισμός), όπου θα απαιτείται η αναγραφή του αριθμού αδείας καθώς και η προσκόμιση αυτής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου [Καν. (ΕΚ) 2286/03] που έχουν δοθεί με την αριθ. Τ.2256/80/Α0019/24-05-2007 ΕΔΥΥΟ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. 5029048/3545/Α0019/23-07-2009 ΕΔΥΟΟ.

Επιπλέον, στην αριθ. Δ19Γ 5012181 ΕΞ 2011/17-03-2011 ΕΔΥΟ ορίζεται ότι, η διασάφηση εξαγωγής κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο πλοίο ή το αεροσκάφος χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για την πίστωση του ειδικού προορισμού (εκκαθάριση του καθεστώτος). Η πράξη βεβαίωσης της φόρτωσης, σύμφωνα με την αριθ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 12.3.2012 ΔΥΟ, συντάσσεται επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ), αντίγραφο του οποίου επιστρέφεται στο Τελωνείο Εξόδου – φόρτωσης για την εκκαθάριση του καθεστώτος.

Όσον αφορά στο ΦΠΑ:

5. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο 27 του ν.2859/2000 καλύπτει τη φορολογητέα πράξη (παράδοση, εισαγωγή) που αφορά το στάδιο της συναλλαγής όπου ο αποκτών ή εισαγωγέας είναι το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο (πλοιοκτήτης, διαχειριστής κλπ). Επισημαίνεται ότι, η άμεση αυτή απαλλαγή από ΦΠΑ δεν αφορά την παράδοση ή εισαγωγή των αγαθών που σε μεταγενέστερο στάδιο της εμπορίας των ειδών αυτών παραδίδονται σε δικαιούχο πρόσωπο. Ειδικότερα:

-Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού από δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (πλοιοκτήτης, αεροπορική εταιρεία, διαχειριστής κλπ) και προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από ΦΠΑ, πρέπει το προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής να κατατίθεται από τα ως άνω πρόσωπα και στη συνέχεια τα εμπορεύματα να παραδίδονται απευθείας προς εφοδιασμό στα δικαιούχα απαλλαγής πλοία ή αεροσκάφη.

-Όταν η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με Ειδικό Προορισμό πραγματοποιείται από μη δικαιούχα πρόσωπα (εφοδιαστής κλπ.,) ο ΦΠΑ καταβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα.

Ωστόσο, η μεταγενέστερη παράδοση (πώληση) των ειδών αυτών στα δικαιούχα πρόσωπα απαλλάσσεται από ΦΠΑ με την κατάθεση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου τελωνειακού παραστατικού και τη χρήση του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της εξαγωγής (ΙΕ599), θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της παρούσας.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης