Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ - 30/06/2014 - Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ - 30/06/2014 - Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων

Απαντώντας στην από 10.3.2014 αίτησή σας και αναφορικά με το ερώτημα που θέτετε και σχετίζεται με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις που μνημονεύετε στην αίτηση σας, μπορείτε να κάνετε ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1106/29.6.2010 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β’ 16.01.2014) με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

α) όπου αναφέρεται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1106/29.6.2010 δελτίο αποστολής ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής, από 1.1.2014, νοείται το έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β’ 16.01.2014).

β) αντί συνενωμένου τιμολογίου-δελτίου αποστολής εκδίδεται μόνο τιμολόγιο.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ε υ θ ύ μ ι ο ς Σ α ΐ τ η ς