Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1058600 ΕΞ - 07/04/2014 - Τουριστικές μισθώσεις

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1058600 ΕΞ - 07/04/2014 - Τουριστικές μισθώσεις

ΘΕΜΑ: Τουριστικές μισθώσεις

Απαντώντας στο από 21-3-2014 ηλεκτρονική επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου για χρονική διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου, απαιτείται η αναγραφή ΑΦΜ του αλλοδαπού προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κατοικίας από αυτόν.

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ