Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ - 23/12/2011 - Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3-FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2012 (Α στάδιο), καθώς κ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ - 23/12/2011 - Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3-FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2012 (Α στάδιο), καθώς κ

 

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ'αριθμ. ΔΕΦΚ5054303/ΕΞ2010/27-12-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
β) Η υπ'αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5041538 ΕΞ 5.10.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω β' σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία γνωστοποιήθηκαν οι νέες τεχνικές προδιαγραφές των μηνυμάτων που περιλαμβάνονται στη Φάση 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3 - FS2) του EMCS που θα εφαρμόζονται από 01/01/2012, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Φάση 3 του Συστήματος EMCS η οποία ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2012 (παραγωγική λειτουργία από 4/1/2012), περιλαμβάνει αφενός ορισμένες αλλαγές των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στην παρούσα Φάση 2 λόγω νέων απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών (DDNEA ν.1.51) και αφετέρου την ανταλλαγή νέων μηνυμάτων που περιλαμβάνονται τόσο στις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες (core business functionalities), οι οποίες αφορούν κατά κανόνα τους οικονομικούς φορείς, όσο και στις λειτουργίες παρακολούθησης και συνεργασίας (follow up and collaboration functionalities), οι οποίες αφορούν κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Διοικήσεων των Κρατών Μελών στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής και διοικητικής συνεργασίας (Καν. 2073/2004 ο οποίος τελεί υπό αναθεώρηση).

Όπως έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ορισμένα Κράτη -Μέλη μεταξύ των οποίων και η χώρα μας θα θέσουν την Φάση 3 σε λειτουργία σταδιακά. 

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά αποκλειστικά το Α' στάδιο υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS, το οποίο θα εφαρμόζεται από 1/1/2012 έως και 31/03/2012, στη διάρκεια του οποίου θα ανταλλάσσονται μεταξύ της χώρας μας και των άλλων Κ-Μ μόνο τα μηνύματα των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών. Ειδικότερα κατά το στάδιο αυτό θα ανταλλάσσονται τα υφιστάμενα σήμερα μηνύματα της Φάσης 2 (τροποποιημένα σε κάποια σημεία) και θα παραλαμβάνονται από τη χώρα μας, χωρίς να αποστέλλονται ορισμένα νέα μηνύματα.

2. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Φάση 3 προϋποθέτει την έναρξη εφαρμογής της νέας έκδοσης του SEED (V.1.6), η λειτουργία αυτή μεταφέρεται στο ICIS-NET. Στα πλαίσια αυτά η διαχείριση των αδειών (εγκεκριμένων αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών κλπ.), θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του υποσυστήματος αδειών- εγκρίσεων του ICIS-NET και η διαχείριση των εγγυήσεων που αφορούν τις εν λόγω άδειες θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του υποσυστήματος εγγυήσεων, του οποίου θα γίνει επίσης μερική έναρξη λειτουργίας από 1/1/2012 (παραγωγική λειτουργία από 4/1/2012).

3. Διευκρινίζεται ότι στην πράξη οι εφαρμογές θα τεθούν σε παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίας από 4/1/2012, καθώς από 30/12/2011 έως και 3/01/2012 θα γίνει μετάπτωση των στοιχείων στο νέο σύστημα.

II. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ICISNET ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Όπως ήδη αναφέρθηκε από 4/1/2012 η διαχείριση των αδειών για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων παραληπτών, περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών, εγγεγραμμένων αποστολέων και φορολογικών αποθηκών ), τα στοιχεία των οποίων ανταλλάσσονται μέσω του SEED, θα πραγματοποιείται πλέον μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του ICISNET. Με την εφαρμογή του νέου υποσυστήματος επέρχονται κυρίως οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Για την έκδοση των εν λόγω αδειών και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος ICISNET (οπότε προβλέπεται και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για την χορήγηση άδειας), είναι απαραίτητη η καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης του ενδιαφερομένου από τον αρμόδιο Τελωνειακό υπάλληλο στην οθόνη (Αιτήσεων) του υποσυστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης θα εκδοθεί και η αντίστοιχη άδεια, κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης σε κάθε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της αδείας (π.χ λόγω προσκόμισης νέας εγγύησης κλπ) θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση, τα στοιχεία της οποίας θα καταχωρούνται ομοίως από τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να εκδοθεί η τροποποιημένη άδεια.

2. Για την έκδοση των αδειών για τις οποίες απαιτείται η κατάθεση σχετικής εγγύησης (εγκεκριμένου αποθηκευτή, εγγεγραμμένου παραλήπτη κλπ) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση των εν λόγω εγγυήσεων στο υποσύστημα Εγγυήσεων του ICISNET, προκειμένου στην οθόνη των αδειών και συγκεκριμένα στο σχετικό πεδίο των εγγυήσεων, να συμπληρώνεται πλέον ο μοναδικός αριθμός GRN της εγγύησης που αποδίδεται από το εν λόγω υποσύστημα. Διευκρινίζεται ότι και στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται η κατάθεση εγγύησης (πχ φορολογικές αποθήκες κρασιών) θα γίνεται σχετική καταχώρηση στο υποσύστημα εγγυήσεων επιλέγοντας στον τύπο εγγύησης «Απαλλαγή». Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα πεδία στις άδειες θα είναι κενά. Ωστόσο δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρηση εγγύησης στο υποσύστημα εγγυήσεων για τις περιπτώσεις των αδειών φορολογικών αποθηκών όπου είναι επιλεγμένη η ένδειξη «κλιμάκιο» και δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης.

3. Στο νέο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων παρέχεται πλέον η δυνατότητα ακύρωσης των ενεργειών «Ακύρωση», «Ανάκληση» και «Κλείσιμο» των αδειών, για τις περιπτώσεις που αυτές έχουν γίνει εκ παραδρομής, επαναφέροντας την άδεια στην προηγούμενη κατάσταση.

Οι εν λόγω ενέργειες (ακύρωση «Ακύρωσης», ακύρωση «Ανάκλησης», ακύρωση «Κλεισίματος») θα εκτελούνται με ανάλογη τήρηση της διαδικασίας η οποία έχει οριστεί στην υπ' αριθμ. Φ.1361/627/17-11-2005 ΕΔΥΟ και ακολουθείται για τις διορθώσεις οι οποίες γίνονται με την χρήση των διορθωτικών προγραμμάτων του ICIS (ΟΠΣΤ). Λόγω της σπουδαιότητάς τους οι εν λόγω ενέργειες θα εκτελούνται αφού συνταχθεί έγγραφο από τον αρμόδιο υπάλληλο, το οποίο θα υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος και θα εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, όπου θα αιτιολογείται η ανάγκη χρήσης των ενεργειών ακύρωσης.

4. Τα μη μηχανογραφημένα στο ICIS (ΟΠΣΤ) Τελωνεία, τα οποία ωστόσο έχουν μηχανογραφηθεί στα πλαίσια του ICISNET για σκοπούς EMCS, θα έχουν πλέον πρόσβαση στο υποσύστημα αδειών-εγκρίσεων και στο υποσύστημα εγγυήσεων για καταχώριση και έκδοση όλων των αδειών αρμοδιότητάς τους που σχετίζονται με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τα στοιχεία των οποίων ανταλλάσσονται μέσω του SEED (άδεια φορολογικής αποθήκης και άδεια περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη).

Ως εκ τούτου όλες οι σχετικές ΔΥΟ (όπως η ΔΕΦΚ 5017374ΕΞ2010/20-04-2010 και η ΔΕΦΚ5022582ΕΞ2010/28-05-2010) βάσει των οποίων οι άδειες που εκδίδονταν από τα μη μηχανογραφημένα στο ICIS τελωνεία αποστέλλονταν στην Δ/νση ΕΦΚ προκειμένου να καταχωρηθούν στο ICIS προσαρμόζονται αναλόγως και εφεξής οι άδειες φορολογικών αποθηκών και περιστασιακά εγγεγραμμένων παραληπτών θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται από τα αρμόδια Τελωνεία μέσω του υποσυστήματος αδειών-εγκρίσεων του ICISNET.

5. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των κωδικών ΣΟ από 1/1/2012 στα ενεργειακά προϊόντα, για σκοπούς ορθής έκδοσης των αδειών και λειτουργίας του EMCS κοινοποιείται ως παράρτημα πίνακας όπου φαίνεται η αντιστοίχιση των τετραψήφιων Κωδικών Προϊόντων προς τους νέους Κωδικούς ΣΟ που θα ισχύουν και θα χρησιμοποιούνται από 1/1/2012. Με τον πίνακα αυτό αντικαθίσταται το μέρος που αφορά στα ενεργειακά προϊόντα των Παραρτημάτων των αριθμ. 5002919/303/20-1-2009 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/16- 09-1999 ΑΥΟΟ "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή"», 5002918/302/20-1-2009 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.Φ.639/447/14.08.2002 ΑΥΟΟ "Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών"», 5002916/301/20-1-2009 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ.424/277/19-03-1993 ΑΥΟΟ "Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία"», της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5054451ΕΞ2010/27-12-2010 «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγγεγραμμένου αποστολέα προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης» Α.Υ.Ο. και της αριθμ.ΔΕΦΚ5017374ΕΞ2010/20-4-2010 Δ.Υ.Ο. « Διαδικασίες για την παραλαβή προϊόντων ΕΦΚ από περιστασιακά εγγεγραμμένο παραλήπτη». Σημειώνεται ότι το σχετικό Παράρτημα του Καν. ΕΚ 684/2009 βασίζεται σε συγκεκριμένη έκδοση των κωδικών ΣΟ (Καν. ΕΚ 2031/2001) και δεν προβλέπεται να τροποποιηθεί. Επιπλέον στο ίδιο Παράρτημα μετά τον πίνακα παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τους νέους Κωδικούς ΣΟ των ενεργειακών προϊόντων.

6. Τέλος διευκρινίζονται τα κάτωθι και καθιστούμε την προσοχή των αρμόδιων τελωνειακών αρχών.

Κατά το διάστημα από 30/12/2011 έως και 3/1/2012 θα γίνει μετάπτωση των στοιχείων των αδειών εγκεκριμένων αποθηκευτών, φορολογικών αποθηκών κλπ του ICIS στο υποσύστημα αδειών και εγκρίσεων και στο υποσύστημα εγγυήσεων του ICISNET. Είναι πιθανόν ορισμένα στοιχεία των αδειών, κυρίως στοιχεία των εγγυήσεων, λόγω μη συμβατής καταχώρισης να μη μπορούν να μεταπέσουν στο νέο σύστημα και ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτά να λείπουν από τις συγκεκριμένες άδειες. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο οι αρμόδιοι υπάλληλοι αμέσως μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ICISNET να προβούν σε διασταύρωση των στοιχείων όλων των αδειών αρμοδιότητάς τους ανακτώντας αυτές, προκειμένου να συμπληρώσουν τα αναγκαία στοιχεία που πιθανόν δεν θα εμφανισθούν καταχωρημένα σε ορισμένες άδειες. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά αφορούν εγγυήσεις τότε θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρισή τους στο υποσύστημα εγγυήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν GRN το οποίο θα πρέπει στην συνέχεια, αφού ανακτήσουν την συγκεκριμένη άδεια να εισάγουν στο πεδίο αριθμός εγγύησης, στην καρτέλα «ειδικά στοιχεία άδειας» στην ενότητα εγγυήσεις. Στην συνέχεια θα επιλέγεται από τις ενέργειες η «ενημέρωση» αδείας προκειμένου να ενημερωθούν σωστά οι άδειες.

Τέλος επισημαίνουμε ότι στις φορολογικές αποθήκες στις οποίες δεν έχει κατατεθεί εγγύηση λόγω διαρκούς παρουσίας τελωνειακής αρχής (κλιμάκιο κλπ) και δεν έχει γίνει η σχετική καταχώρηση στο σύστημα του ICIS (επιλογή της ένδειξης "κλιμάκιο" στην οθόνη) μέχρι 30-12-2011 θα πρέπει με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ICIS NET να γίνει σχετική καταχώρηση στις εν λόγω άδειες φορολογικής αποθήκης επιλέγοντας από τη καρτέλα «ειδικά στοιχεία αδείας» την ένδειξη κλιμάκιο και στη συνέχεια «ενημέρωση» της αδείας.

(Ειδικότερες διευκρινήσεις για τον τρόπο εισαγωγής των στοιχείων και την διασύνδεση αυτών με την άδεια παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.)

III. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 3 EMCS - ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS εφαρμόζεται η υπάρχουσα λειτουργικότητα της Φάσης 2 με ορισμένες τροποποιήσεις και υλοποιούνται επιπλέον 3 νέα μηνύματα, ως κατωτέρω:

Α. ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1. Λήψη μηνυμάτων ΙΕ803 και ΙΕ801 ως αποτέλεσμα της ενέργειας διαίρεσης (splitting) μιας αποστολής που προέρχεται από άλλο Κ-Μ.

Η περίπτωση αυτή αφορά αποκλειστικά τα ενεργειακά προϊόντα. Στη χώρα μας δεν έχει εισαχθεί τέτοια δυνατότητα στο εθνικό δίκαιο (ως προαιρετικού χαρακτήρα βάσει της Οδηγίας 2008/118/EC) και επομένως οι έλληνες αποστολείς δεν μπορούν να προβαίνουν σε διαίρεση της διακίνησης. Εντούτοις, όταν μια αποστολή ενεργειακών προϊόντων έχει ξεκινήσει από άλλο Κράτος-Μέλος και ο αρχικός παραλήπτης είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας, σε περίπτωση που η διακίνηση διαιρεθεί από τον αποστολέα (άρθρο 6 του Καν.ΕΚ 684/2009), στο έδαφος άλλου Κ-Μ, τότε θα παραχθεί από την εθνική εφαρμογή EMCS ένα μήνυμα ΙΕ 803 που θα θέσει την διακίνηση σε κατάσταση «σε αντικατάσταση». Εφόσον ένας από τους νέους παραλήπτες βρίσκεται επίσης στη χώρα μας θα λάβει το νέο μήνυμα ΙΕ 801 (e-ΔΕ) που θα δημιουργηθεί μετά από την διαίρεση.

2. Υποβολή μηνύματος αποδοχής εξαγωγής ΓΙΕ829) και αποσυσχέτιση από την υποβολή αναφοράς παραλαβής/εξαγωγής (ΙΕ 818)

Υποβάλλεται από Τελωνείο Εξαγωγής

Από την έναρξη εφαρμογής της Φάσης 3 και μέχρι την υλοποίηση της πλήρους διαλειτουργικότητας του EMCS και του ECS, στις περιπτώσεις εξαγωγής προϊόντων Ε.Φ.Κ., εφόσον γίνει η αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής και εκδοθεί το μήνυμα ΙΕ 501 «Αποστολή στοιχείων αναμενόμενης εξαγωγής» προς το Τελωνείο εξόδου από το σύστημα ECS, ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου εξαγωγής θα πρέπει να υποβάλλει αμέσως, σε σχέση με το e-ΔΕ το οποίο συνοδεύει την εν λόγω εξαγωγή, το μήνυμα ΙΕ 829 «Αποδοχή εξαγωγής». Το μήνυμα αυτό θέτει την διακίνηση σε κατάσταση «προς εξαγωγή», έως την επιβεβαίωση της εξόδου των προϊόντων μέσω του μηνύματος ΙΕ518 από το Τελωνείο εξόδου, και την υποβολή στην συνέχεια της αναφοράς παραλαβής/εξαγωγής (ΙΕ 818) από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου εξαγωγής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία.

3. Νέες περιπτώσεις αλλαγής προορισμού

3.1. Σε περίπτωση εξαγωγής ο αποστολέας μπορεί να προβεί σε αλλαγή προορισμού όταν το e-AD είναι σε κατάσταση «προς εξαγωγή», δηλαδή μετά την υποβολή του μηνύματος «αποδοχή εξαγωγής (ΙΕ829)» εάν το ΕΔΕ εξαγωγής ακυρωθεί μετά την αποστολή του μηνύματος ΙΕ501, για τις περιπτώσεις φυσικά που αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

3.2. Όταν για μία διακίνηση γίνει αλλαγή προορισμού σε άλλο παραλήπτη, ανεξάρτητα αν ο νέος παραλήπτης είναι εγκατεστημένος στο ίδιο με το προηγούμενο ή σε άλλο Κ-Μ, η διακίνηση προς τον αρχικό παραλήπτη τίθεται σε κατάσταση «σε εκτροπή». Ο αποστολέας των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιήσει και νέα αλλαγή προορισμού στην οποία νέος παραλήπτης των προϊόντων να ορίζεται εκ νέου ο αρχικός παραλήπτης της διακίνησης. Στην περίπτωση αυτή το e-ΔΕ επανέρχεται σε κατάσταση «καταχωρημένο» και ως εκ τούτου δύναται να υποβληθεί η αναφορά παραλαβής, γεγονός που στη Φάση 2 δεν ήταν δυνατό να γίνει.

4. Βελτιώσεις

Στην εφαρμογή του EMCS έχουν γίνει επιπλέον ορισμένες αλλαγές/βελτιώσεις στις υπάρχουσες λειτουργίες, όπως στα κριτήρια αναζήτησης κλπ για τις οποίες δίδονται διευκρινήσεις στο εγχειρίδιο χρήσης.

Β. ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΥΤΟ

Τα νέα μηνύματα της Φάσης 3, τα οποία για το διάστημα από 1/1/2012 έως και 31/03/2012 θα λαμβάνονται μόνο εφόσον υποβληθούν από τις αρμόδιες αρχές ή τους οικονομικούς φορείς των άλλων Κ-Μ και δεν θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές και τους οικονομικούς φορείς της χώρας μας, είναι τα ακόλουθα:

1. Διακοπή της διακίνησης - Μήνυμα ΙΕ807 (Interruption of a movement-FESS v.41.1 UC3.05)

Υποβάλλεται πάντα από αρμόδια αρχή

Το εν λόγω μήνυμα υποβάλλεται στην περίπτωση που ένα Κ-Μ εντοπίζει ότι μια διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. δεν μπορεί να συνεχίσει για τον τελικό της προορισμό. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή του Κ-Μ έχει την δυνατότητα να διακόψει την διακίνηση. Το μήνυμα αυτό υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή και κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέλη, στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Αυτό μπορεί να συμβεί κυρίως στην περίπτωση όπου, είτε το σύνολο των εμπορευμάτων χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε, είτε διαπιστώθηκε σοβαρή παράβαση που οδηγεί σε δέσμευση η κατάσχεση των προϊόντων. Κάθε Κ-Μ μπορεί να διακόψει μια διακίνηση όταν η παράβαση ή το συμβάν πραγματοποιείται στην επικράτειά του.

Το εν λόγω μήνυμα το οποίο προφανώς συνδέεται πάντα με συγκεκριμένη διακίνηση, θα πρέπει να υποβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν εξαντλήσεως των ελέγχων και όταν καθίσταται πράγματι αδύνατη η συνέχιση της διακίνησης για τους προαναφερθέντες λόγους.

Όταν λαμβάνεται αυτό το μήνυμα από την εφαρμογή EMCS, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, αλλάζει η κατάσταση της διακίνησης με την ένδειξη «σταματημένο» και η διακίνηση δεν επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες μέσω του EMCS.

2. Προειδοποίηση ή απόρριψη ενός e-ΔE - Μήνυμα ΙΕ819 (Alert or rejection of an e-AD-FESS v.41.1 UC2.07)

Υποβάλλεται πάντα από τον παραλήπτη

Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου, κατά την διάρκεια μιας διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, ο παραλήπτης ενημερώνει υποβάλλοντας το μήνυμα αυτό τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων Κ-Μ και τον αποστολέα ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-ΔΕ είτε δεν ταιριάζουν στην παραγγελία του, είτε ότι δεν έκανε την συγκεκριμένη παραγγελία ή ενδεχομένως κάτι έχει καταχωρηθεί λάθος στο μήνυμα ΙΕ801. Το μήνυμα αυτό, κατά την υποβολή του, μπορεί να χαρακτηριστεί από τον παραλήπτη είτε ως μήνυμα ειδοποίησης είτε ως μήνυμα απόρριψης του e-ΔΕ.

2.1. Όταν λαμβάνεται μήνυμα ειδοποίησης από την εφαρμογή EMCS, του οποίου τα στοιχεία μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, δεν αλλάζει η κατάσταση της διακίνησης, παραμένει η ένδειξη «καταχωρημένο» και η διακίνηση επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες από τον αποστολέα, όπως:

• Ακύρωση του e-AD αν το φορτίο δεν έχει φύγει από τις εγκαταστάσεις του
• Αλλαγή προορισμού ή
• Συνέχιση της διακίνησης ως έχει, εάν από την επαλήθευση των στοιχείων του μηνύματος και τους σχετικούς ελέγχους κριθεί ότι το φορτίο μπορεί να παραληφθεί από τον παραλήπτη και να υποβληθεί το μήνυμα ΙΕ 818 «Αναφορά Παραλαβής».

Σημειώνεται ότι το μήνυμα ειδοποίησης μπορεί να υποβληθεί περισσότερο από μια φορές από τον παραλήπτη των εμπορευμάτων.

2.2. Όταν λαμβάνεται μήνυμα απόρριψης από την εφαρμογή EMCS, του οποίου τα στοιχεία ομοίως μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, η κατάσταση της διακίνησης αλλάζει λαμβάνοντας την ένδειξη «σε απόρριψη», ενώ η διακίνηση επιδέχεται περαιτέρω ενέργειες από τον αποστολέα, όπως:

• Ακύρωση του e-AD αν το φορτίο δεν έχει φύγει από τις εγκαταστάσεις του ή
• Αλλαγή προορισμού

Στην περίπτωση αυτή η διακίνηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ως έχει και να φτάσει στον αρχικό παραλήπτη.

3. Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφοράς παραλαβής - Mήvuμα ΙΕ871 (Post-delivery processing - FESS v.41.1 UC2.12)

Υποβάλλεται είτε από τον αποστολέα είτε από τον παραλήπτη

Το εν λόγω μήνυμα αφορά στην περίπτωση όπου κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, διαπιστώνονται ελλείμματα ή πλεονάσματα, τα οποία είτε έχουν δηλωθεί στην αναφορά παραλαβής από τον παραλήπτη, είτε προκύπτουν από τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τις Τελωνειακές αρχές (περιπτώσεις εξαγωγής). Στην περίπτωση αυτή κάθε Κ-Μ μπορεί να αξιώσει φόρους για τα ελλείμματα, ανάλογα με τον τόπο που αυτά διαπιστώθηκαν ή πραγματικά συνέβησαν, βασιζόμενο στις αποδείξεις που έχει στη διάθεση του, παράλληλα με τις εξηγήσεις που παρέχονται από τον αποστολέα ή/και τον παραλήπτη για τους λόγους που οδήγησαν στα ελλείμματα ή πλεονάσματα.

Το μήνυμα αυτό δύναται να υποβάλλεται μέσω του EMCS, είτε από τον αποστολέα είτε από τον παραλήπτη ακόμη και περισσότερες από μια φορές αν χρειάζεται, προκειμένου να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές οι αναγκαίες εξηγήσεις.

Για παράδειγμα:
- Ο αποστολέας μπορεί να δηλώσει ότι μέρος των προϊόντων που είχαν περιληφθεί στο e-ΔΕ δεν απεστάλη
- Ο παραλήπτης μπορεί να δηλώσει ότι μέρος των προϊόντων παραλήφθηκε με καθυστέρηση μετά την υποβολή της αναφοράς παραλαβής

Όταν λαμβάνεται το μήνυμα αυτό από την εφαρμογή EMCS, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη, η κατάσταση της διακίνησης δεν αλλάζει.

Δεδομένου ότι η υποβολή του μηνύματος αυτού αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, όταν το μήνυμα υποβάλλεται από τον αποστολέα προωθείται σε όλα τα εμπλεκόμενα τελωνεία (αποστολής/παραλαβής), αλλά δεν προωθείται στον παραλήπτη μέσω του EMCS. Αντίστοιχα, όταν υποβάλλεται από τον παραλήπτη, προωθείται σε όλα τα εμπλεκόμενα τελωνεία (παραλαβής / αποστολής), αλλά επίσης δεν προωθείται στον αποστολέα. Η αλληλοενημέρωση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη εκτός EMCS.

Γ. ΑΛΛΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 3

Στις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες (core business) της Φάσης 3 του EMCS προβλέπεται ακόμη το μήνυμα «ΙΕ861-Πληροφορίες για μελλοντικές απαιτήσεις», το οποίο θα υλοποιηθεί από τη χώρα μας στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της φάσης αυτής, μαζί με άλλα μηνύματα που αφορούν τις διαδικασίες παρακολούθησης και αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κλπ. Το μήνυμα αυτό αφορά ανταλλαγή πληροφοριών μόνο μεταξύ των αρμοδίων αρχών (υποβάλλεται πάντα από αρμόδια αρχή) και χρησιμοποιείται όταν ένα Κ-Μ προτίθεται να απαιτήσει φόρους επί ελλειμμάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια μιας διακίνησης ή κατά την παράδοση των προϊόντων, ανάλογα με τον τόπο που αυτά πράγματι έλαβαν χώρα, βασιζόμενο σε όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Το μήνυμα αυτό στη διάρκεια του πρώτου σταδίου υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS δεν θα παραλαμβάνεται από τα Τελωνεία μέσω της εφαρμογής του EMCS, αλλά εφόσον αποσταλεί από άλλο Κ-Μ θα παραλαμβάνεται από την βάση δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Σ. η οποία θα το προωθεί στην Δ/νση Ε.Φ.Κ. και η τελευταία εφόσον απαιτείται στο αρμόδιο Τελωνείο για περαιτέρω ενέργειες. 

IV. Δεδομένου ότι η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της Φάσης 3 του EMCS θα πραγματοποιηθεί στα Τελωνεία στις 4/1/2012, οι διακινήσεις που θα ξεκινήσουν στο διάστημα από 30/12/2011 ώρα 14.30μμ έως 4/01/2012 ώρα 10.00 πμ θα πραγματοποιούνται με την εναλλακτική έντυπη διαδικασία και τα αναγκαία μηνύματα θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εκδοθείσες οδηγίες μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας την 4/1/2012.

Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στις ενδιαφερόμενες εταιρείες που εποπτεύουν. Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (http://www.asis.gr _ Τελωνειακή Ενημέρωση) όπου θα αναρτηθεί και το εγχειρίδιο χρήσης για τους εξωτερικούς χρήστες

Από την Δ/νση Υποστήριξης ΟΠΣΤ θα κοινοποιηθούν τα εγχειρίδια χρήσης για τα Τελωνεία. 

  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

II. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ENERGY PRODUCTS-Ε) - Κωδικός Κατηγορίας : Ε

Κωδικός Ε200 : Φυτικά και ζωικά λάδια που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 1507 έως 1518, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων.
Κωδικός Ε300: Πετρελαιοειδή (Ενεργειακά) που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 2707 10, 2707 20, 2707 30 και 2707 50.
Κωδικός Ε410: Μολυβδούχος βενζίνη των κωδικών Σ.Ο. 2710 12 31, 2710 12 51 και 2710 12 59.
Κωδικός Ε420: Αμόλυβδη βενζίνη των κωδικών Σ.Ο. 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 και 2710 12 49.
Κωδικός Ε430: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 και 2710 20 19.
Κωδικός Ε440: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 και 2710 20 19.
Κωδικός Ε450: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25.
Κωδικός Ε460: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 21 και 2710 19 25.
Κωδικός Ε470: Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL- Μαζούτ) των κωδικών Σ.Ο. 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 και 2710 20 39.
Κωδικός Ε480: Πετρελαιοειδή (Ενεργειακά) των κωδικών Σ.Ο. 2710 12 21, 2710 12 25 και 2710 19 29 για χύμα εμπορική κυκλοφορία.
Κωδικός Ε490: Πετρελαιοειδή (Ενεργειακά) των κωδικών Σ.Ο. 2710 12 έως και 2710 19 68 που δεν αναφέρονται ανωτέρω.
Κωδικός Ε500: Υγραέρια και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες (LPG) του κωδικού Σ.Ο. 2711, με εξαίρεση τους κωδικούς Σ.Ο. 2711 11, 2711 21 και 2711 29.
Κωδικός Ε600: Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι του κωδικού Σ.Ο. 2901 10.
Κωδικός Ε700: Υδρογονάνθρακες κυκλικοί των κωδικών Σ.Ο. 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 και 2902 44.
Κωδικός Ε800: Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) του κωδικού Σ.Ο. 2905 11 00, εφόσον δεν είναι συνθετικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης ή ως καύσιμο κινητήρων.
Κωδικός Ε910: Μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατ' όγκο 96,5% ή περισσότερο σε εστέρες του κωδικού Σ.Ο. 3826 00 10 - «FAMAE» .
Κωδικός Ε920: Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών, άλλο από FAMAE, του κωδικού Σ.Ο. 3826 00 90 και μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, του κωδικού Σ.Ο. 3824 90 97 οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον κωδικό εναρμονισμένου συστήματος 3826 00.

Όσον αφορά στους κωδικούς Σ.Ο. που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων σας γνωρίζουμε τα εξής:
• Στους κωδικούς προϊόντων Ε200, Ε300, Ε450, Ε460, Ε500, Ε600, Ε700 και Ε800 δεν έχουν επέλθει αλλαγές των κωδικών Σ.Ο.
• Στους κωδικούς προϊόντων Ε410, Ε420, Ε480 και Ε490 ο κωδικός εναρμονισμένου συστήματος 2710 11 αλλάζει σε 2710 12 και ως εκ τούτου αλλάζουν όλοι οι κωδικοί ΣΟ που συνδέονται με τους εν λόγω κωδικούς προϊόντων (το ψηφίο «11» αλλάζει σε «12»),
• Στους κωδικούς προϊόντων Ε430 και Ε440 οι κωδικοί ΣΟ 2710 19 41, 2710 19 45 και 2710 19 49 αλλάζουν αντίστοιχα σε 2710 19 43, 2710 19 46 και 2710 19 48 ενώ προστίθεται και ο νέος κωδικός 2710 19 47. Οι ως άνω κωδικοί ΣΟ διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητα των προϊόντων σε θείο ενώ στην περιγραφή αυτών αναφέρεται ότι δεν περιέχουν βιοντίζελ. Επιπλέον στους ανωτέρω κωδικούς προϊόντων προστίθενται και οι νέοι κωδικοί ΣΟ 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 και 2710 20 19. Στην περιγραφή αυτών των κωδικών ΣΟ, οι οποίοι επίσης διαφέρουν αναλόγως της περιεκτικότητας των προϊόντων σε θείο αναφέρεται ότι περιέχουν βιοντίζελ. Ως εκ τούτου, οι κωδικοί προϊόντων Ε430 και Ε440 εμπεριέχουν δύο κατηγορίες κωδικών ΣΟ, αναλόγως του εάν περιέχουν βιοντίζελ ή όχι.
• Στον κωδικό προϊόντος Ε470 οι κωδικοί ΣΟ 2710 1961, 2710 19 63 και 2710 19 69 αλλάζουν αντίστοιχα σε 2710 1962, 2710 19 64 και 2710 19 68 ενώ καταργείται ο κωδικός 2710 19 65. Οι ως άνω κωδικοί ΣΟ διαφέρουν ως προς την περιεκτικότητα του προϊόντος σε θείο ενώ στην περιγραφή αυτών αναφέρεται ότι δεν περιέχουν βιοντίζελ. Επιπλέον στους ανωτέρω κωδικούς προϊόντων προστίθενται και οι νέοι κωδικοί ΣΟ 2710 20 31, 2710 20 35 και 2710 20 37. Στην περιγραφή αυτών των κωδικών ΣΟ, οι οποίοι επίσης διαφέρουν αναλόγως της περιεκτικότητας του προϊόντος σε θείο αναφέρεται ότι περιέχουν βιοντίζελ. Ως εκ τούτου, ο κωδικός προϊόντος Ε470 εμπεριέχει δύο κατηγορίες κωδικών ΣΟ, αναλόγως του εάν περιέχουν βιοντίζελ ή όχι.
• Στον κωδικό προϊόντος Ε910, ο κωδικός ΣΟ του βιοντίζελ "FAMAE" αλλάζει από 3824 90 91 σε 3826 00 10.
• Στον κωδικό προϊόντος Ε920, πέραν του κωδικού ΣΟ 3824 90 97 προτίθεται και ο νέος κωδικός ΣΟ 38 26 00 90.