Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5041538 ΕΞ - 5/10/2011 - Οδηγίες για τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3- FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5041538 ΕΞ - 5/10/2011 - Οδηγίες για τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3- FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τους οικονομικούς φορείς αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3- FS2) του Συστήματος EMCS την 1η Ιανουαρίου 2012

ΣΧΕΤ. : Η υπ'αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

I. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο. με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την λειτουργία της Φάσης 2 - Λειτουργικό Στάδιο 1 (Phase 2 - FS1) του Συστήματος EMCS από 1η Ιανουαρίου 2011, και ενόψει της έναρξης λειτουργίας της Φάσης 3 - Λειτουργικό Στάδιο 2 (Phase 3 - FS2) από 01/01/2012, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Φάση 3 του Συστήματος EMCS η οποία ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2012, προϋποθέτει αφενός την επικαιροποίηση των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στην παρούσα Φάση 2, λόγω νέων απαιτήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές (DDNEA ν.1.51), αφετέρου την εφαρμογή νέων μηνυμάτων που περιλαμβάνονται τόσο στις βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες (core business functionalities) και αφορούν κατά κανόνα τους οικονομικούς φορείς, όσο και στις λειτουργίες παρακολούθησης και συνεργασίας (follow up and collaboration functionalities), οι οποίες αφορούν κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Διοικήσεων των Κρατών Μελών στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής και διοικητικής συνεργασίας (Καν 2073/2004).

Διευκρινίζεται ότι η χώρα μας (όπως και ορισμένα άλλα Κράτη-Μέλη) έχει ανακοινώσει στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα θέσει την Φάση 3 σε λειτουργία σταδιακά, με βάση εθνικό σχεδιασμό στον οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε νεώτερη εγκύκλιο που θα ακολουθήσει με οδηγίες εφαρμογής.

Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί κυρίως στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων (εγκεκριμένοι αποθηκευτές, εγγεγραμμένοι παραλήπτες) που έχουν αναπτύξει τις δικές τους μηχανογραφικές εφαρμογές, αφού απαιτείται να επικαιροποίησουν τις εφαρμογές τους, με βάση τις νεώτερες τεχνικές προδιαγραφές που θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2012, και να αναπτύξουν τα νέα μηνύματα. 

Τα νέα μηνύματα της Φάσης 3, τα οποία αφορούν και τους οικονομικούς φορείς (παραλαβή και αποστολή ή μόνο παραλαβή) καθώς και ο χρόνος που απαιτείται να είναι έτοιμα σύμφωνα και με τον εθνικό σχεδιασμό ανάπτυξης , είναι τα εξής :

1. Διακοπή τnς διακίνησης - Interruption of a movement (Μήνυμα IE807 - FESS v.41.1 UC3.05)

Η εν λόγω λειτουργία αφορά στην περίπτωση που ένα Κ-Μ εντοπίζει ότι μια διακίνηση δεν μπορεί να συνεχίσει για τον τελικό της προορισμό. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή έχει την δυνατότητα να διακόψει την διακίνηση και να λειτουργήσει ως Κ-Μ προορισμού. Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται από την αρμόδια αρχή στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, στον αποστολέα και τον παραλήπτη. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται κυρίως στην περίπτωση όπου, είτε δηλωθεί μέσω μιας αναφοράς συμβάντος ότι το σύνολο των εμπορευμάτων χάθηκε, κλάπηκε ή καταστράφηκε, είτε προκύψει από ένα έλεγχο σοβαρή παράβαση που οδηγεί σε δέσμευση η κατάσχεση των προϊόντων. Κάθε Κ-Μ μπορεί να διακόψει μια διακίνηση όταν η παράβαση πραγματοποιείται στην επικράτειά του.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει από 01/01/2012 να είναι έτοιμοι μηχανογραφικά για την αποδοχή και επεξεργασία του εν λόγω μηνύματος.

2. Προειδοποίηση ή απόρριψη ενός e-AD - Alert or Rejection of an e-AD (μήνυμα IE819 - FESS v.41.1 UC2.07)

Η εν λόγω λειτουργία αφορά στην περίπτωση όπου κατά την διάρκεια μιας αποστολής προϊόντων ΕΦΚ και πριν την άφιξη των εμπορευμάτων, ο παραλήπτης ενημερώνει τις διοικήσεις των ενδιαφερομένων Κ-Μ και τον αποστολέα ότι τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-AD δεν ταιριάζουν στην παραγγελία του ή ότι δεν έκανε την συγκεκριμένη παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση ο παραλήπτης είτε στέλνει μήνυμα ειδοποίησης είτε μήνυμα απόρριψης του e-AD.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει από 01/01/2012 να είναι έτοιμοι μηχανογραφικά για την αποδοχή και επεξεργασία του εν λόγω μηνύματος, ενώ από 15/3/2012 θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής του, για την θέση σε παραγωγική λειτουργία του δεύτερου σταδίου υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS.

3. Υποβολή αναφοράς συμβάντος - Submission of an Event Report (μήνυμα IE840 - FESS v.41.1 UC3.24)

Η υποβολή μιας αναφοράς συμβάντος (π.χ. ατύχημα κατά τη διακίνηση) προτείνεται εφόσον έχει πιθανόν επιπτώσεις στα αποτελέσματα μιας διακίνησης και ειδικότερα στις περιπτώσεις που παρατηρούνται σημαντικά ελλείμματα. Μετά από εξέταση, το Κ-Μ υποβολής μελετά εάν χρειάζεται να διεξαχθεί έρευνα για ένα συμβάν και εάν πρέπει να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι. Η αναφορά συμβάντος αποστέλλεται από την αρμόδια αρχή στην οποία αναφέρθηκε το συμβάν στα εμπλεκόμενα Κράτη Μέλη, στον αποστολέα και στον παραλήπτη.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει για την θέση σε παραγωγική λειτουργία του δεύτερου σταδίου υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS να είναι έτοιμοι μηχανογραφικά για την αποδοχή και επεξεργασία του εν λόγω μηνύματος από 15/3/2012.

4. Διαδικασία μετά την παράδοση των εμπορευμάτων - Post-Delivery Processing (μήνυμα ΙΕ871 - FESS v.41.1 LIC2.12)

Η εν λόγω λειτουργία αφορά στην περίπτωση όπου κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, διαπιστώνονται ελλείμματα ή πλεονάσματα, τα οποία είτε έχουν δηλωθεί στην αναφορά παραλαβής από τον παραλήπτη, είτε αναφέρονται από τα Τελωνεία (περιπτώσεις εξαγωγής κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή κάθε Κ-Μ μπορεί να αξιώσει φόρους για τα ελλείμματα ανάλογα με την τοποθεσία που αυτά πραγματικά εμφανιστήκαν, βασιζόμενο στις αποδείξεις που έχει στη διάθεση του παράλληλα με τις εξηγήσεις που παρέχονται από τον αποστολέα ή/και τον παραλήπτη για τους λόγους που παρουσιάζονται ελλείμματα ή πλεονάσματα.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει από 01/01/2012 να είναι έτοιμοι μηχανογραφικά για την αποδοχή και επεξεργασία του εν λόγω μηνύματος, ενώ από 15/3/2012 θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής του, για την θέση σε παραγωγική λειτουργία του δεύτερου σταδίου υλοποίησης της Φάσης 3 του EMCS.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα μηνύματα της Φάσης 2 που εφαρμόζονται και σήμερα απαιτείται να έχουν επικαιροποιηθεί για την λειτουργία του πρώτου σταδίου της Φάσης 3, πριν την 1/1/2012.

II. Επισημαίνεται ότι οι νέοι πίνακες προδιαγραφών των επικαιροποιημένων μηνυμάτων της Φάσης 2, αλλά και των ανωτέρω αναφερομένων νέων μηνυμάτων της Φάσης 3 του EMCS, καθώς και η νέα έκδοση DDNEA ν.1.51., έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr/teloneia/ICISnet/ICISnet MIGs.html).

Για τεχνικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές υλοποίησης θα πρέπει να απευθύνεστε στην αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Π.Σ. Δ30/Τμήμα Γ' (Τελωνείων), μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης icisnet@asis.gr.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου η ημερομηνία κατά την οποία θα είναι διαθέσιμο το περιβάλλον δοκιμών για τις νέες εφαρμογές που θα ισχύουν από 01/01/2012.

Οδηγίες για την εφαρμογή της Φάσης 3 και την χρήση των νέων μηνυμάτων που αφορούν τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και των νέων μηνυμάτων που αφορούν μόνο τα Τελωνεία και δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω, θα ακολουθήσουν με νεώτερη ΕΔΥΟ.

Οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στις εταιρείες (εγκεκριμένοι αποθηκευτές-εγγεγραμμένοι παραλήπτες) που εποπτεύουν.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Φ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ