Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251 ΕΞ 2015/2.3.2015 Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251 ΕΞ 2015/2.3.2015 Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Αγγελική Καρανικόλα
Τηλέφωνο:210 69 87 513
FAX:210 69 87 489
Email:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου.

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5009909 ΕΞ2010/09-03-2010 ΔΥΟ (Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σερβίας).

Α. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου (εφεξής ΣΣΣ). Η αναφερόμενη ΣΣΣ καθώς και η Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 22.07.2013 (2013/490/ΕΕ,Ευρατόμ) για τη σύναψη της ΣΣΣ, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 278/18.10.2013).

Η κοινοποιούμενη Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 138 αυτής και μετά από την έκδοση της προαναφερόμενης Απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 22.07.2013 σχετικά με τη σύναψη της ΣΣΣ.

Με την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΣΣΣ, έπαψε να ισχύει η Ενδιάμεση Συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της ΕΚ και της Σερβίας, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2010 και προέβλεπε την ταχεία θέση σε ισχύ των διατάξεων για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα της ΣΣΣ (κοινοποίηση με την ανωτέρω σχετική ΔΥΟ). Ειδικά για τα θέματα ενδιαφέροντός μας (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και Πρωτόκολλο Καταγωγής) οι σχετικές ρυθμίσεις στη ΣΣΣ παραμένουν κατά βάσει ίδιες με τις αντίστοιχες της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, στο κείμενο της οποίας σε κάθε ένα από τα σχετικά άρθρα υπήρχε παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα της ΣΣΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, στο άρθρο 139 της ΣΣΣ ορίζεται ότι για ορισμένες διατάξεις της ΣΣΣ, για τις οποίες ίσχυε η Ενδιάμεση Συμφωνία ΕΚ-Σερβίας, όπου στη ΣΣΣ αναφέρεται ο όρος «ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας» νοείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής Ενδιάμεσης Συμφωνίας, σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτές τις διατάξεις. Ειδικότερα, η εν λόγω ρύθμιση αφορά τις διατάξεις του Τίτλου IV (Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων), τα άρθρα 73,74 και 75,τις διατάξεις ων Πρωτοκόλλων 1,2,3,5,6 και 7 καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου 4 της ΣΣΣ.

Τα Παραρτήματα Ι έως VII και τα Πρωτόκολλα 1,2,3,4,5,6 και 7 της κοινοποιούμενης Συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Λόγω του μεγάλου μεγέθους της εν λόγω Συμφωνίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας κοινοποιούμε το Πρωτόκολλο Καταγωγής που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο 3 της ΣΣΣ, το πλήρες κείμενο της οποίας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε: http://eur-lex.europa.eu/.

Β. Επί της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας αφετέρου, επισημαίνονται κυρίως τα κατωτέρω:

(α) ΤΙΤΛΟΣ IV : ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 18

Η Κοινότητα και η Σερβία εγκαθιδρύουν σταδιακά διμερή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, εντός μέγιστης μεταβατικής περιόδου δέκα ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ), βάσει των σχετικών διατάξεων της ΣΣΣ και των διατάξεων της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 (GATT του 1994) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Στο παρόν άρθρο ορίζονται οι έννοιες των δασμών και των επιβαρύνσεων με ισοδύναμο προς δασμούς αποτέλεσμα για τους σκοπούς της κοινοποιούμενης Συμφωνίας καθώς και ποιος νοείται ως βασικός δασμός επί των οποίων θα εφαρμοσθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις για κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

 

1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ορισμός (άρθρο 19)

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ι, Τίτλος IV περί βιομηχανικών προϊόντων εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής ΕΕ ή Σερβίας που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με εξαίρεση τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι, Παράγραφος 1, σημείο ii), της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία. Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται στην παρούσα Πίνακας με τα εν λόγω προϊόντα.

Παραχωρήσεις ΕΕ για τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Σερβίας (άρθρο 20)

Τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής Σερβίας κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ απαλλάσσονται από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ).

Παραχωρήσεις Σερβίας για τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής ΕΕ (άρθρο 21)

Τα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στη Σερβία απαλλάσσονται από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ), με εξαίρεση τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι (σελ. 58 έως 159) της κοινοποιούμενης ΣΣΣ. Σε ότι αφορά στα προϊόντα καταγωγής ΕΕ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, κατά την εισαγωγή τους στη Σερβία, οι δασμοί μειώνονται σταδιακά και καταργούνται βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στο εν λόγω Παράρτημα.

 

2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Ορισμός (άρθρο 24)

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ, Τίτλος IV εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας καταγωγής ΕΕ ή Σερβίας. Ως γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας νοούνται όσα υπάγονται στα κεφάλαια 1-24 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι, Παράγραφος 1, σημείο ii), της Συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία. Ο εν λόγω ορισμός περιλαμβάνει τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας που καλύπτονται από το Κεφάλαιο 3, τις κλάσεις 1604 και 1605 καθώς και τις διακρίσεις 0511 91,2301 20 και ex 1902 20

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (άρθρο 25)

Στο Πρωτόκολλο 1 (σελ. 237-264) της κοινοποιούμενης ΣΣΣ ορίζονται οι εμπορικές ρυθμίσεις για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σε αυτό.

Γεωργικά προϊόντα

Παραχωρήσεις ΕΕ για γεωργικά προϊόντα καταγωγής Σερβίας (άρθρο 26)

Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Σερβίας κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ απαλλάσσονται από τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ),με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 0102,0201,0202,1701,1702 και 2204 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ).

Για τα προϊόντα του κεφαλαίου 7 και 8 της ΣΟ, για τα οποίο το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή κατ' αξίαν δασμών και ενός ειδικού δασμού, η κατάργηση ισχύει μόνο για το κατ' αξία μέρος του δασμού.

Για τα προϊόντα βόειου κρέατος "baby beef", όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοποιούμενης ΣΣΣ (σελ.160) και είναι καταγωγής Σερβίας, κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ οι δασμοί καθορίζονται στο 20% του κατ'αξία δασμού και στο 20% του ειδικού δασμού του κοινού δασμολογίου της ΕΕ, στα πλαίσια ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης σφαγίων βάρους 8.700 τόνων. Για τα προϊόντα των κλάσεων 1701 και 1702 της ΣΟ καταγωγής Σερβίας, κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, εφαρμόζεται δασμολογική ατέλεια, στο πλαίσιο ετήσιας δασμολογικής ποσόστωσης 180.000 τόνων (καθαρό βάρος).

Παραχωρήσεις Σερβίας για γεωργικά προϊόντα καταγωγής ΕΕ (άρθρο 27)

Για τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στην Σερβία, η Σερβία προβαίνει στις ακόλουθες παραχωρήσεις, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ) :

• Κατάργηση των δασμών για τα προϊόντα του Παραρτήματος ΙΙΙα) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σελ.161-180),

• σταδιακή κατάργηση των δασμών για τα προϊόντα του Παραρτήματος ΙΙΙβ) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας σύμφωνα με τα σχετικό για κάθε προϊόν χρονοδιάγραμμα (σελ.181-208),

• σταδιακή μείωση των δασμών για τα προϊόντα των Παραρτημάτων ΙΙΙγ) (σελ.209) και ΙΙΙδ) (σελ.210-225) της κοινοποιούμενης Συμφωνίας, σύμφωνα με τα σχετικά για κάθε προϊόν χρονοδιαγράμματα.

 

3. ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (άρθρο 28)

Για τον οίνο και τα οινοπνευματώδη ποτά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου 2 της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σελ. 265-344).

 

4. ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Παραχωρήσεις ΕΕ για ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής Σερβίας (άρθρο 29)

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ), τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας καταγωγής Σερβίας κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ απαλλάσσονται από τους δασμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, με εξαίρεση τα προϊόντα του Παραρτήματος IV (σελ. 226-227).

Παραχωρήσεις Σερβίας για ψάρια και προϊόντα αλιείας καταγωγής ΕΕ (άρθρο 30)

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας (σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Συμφωνίας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 της ΣΣΣ), τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας καταγωγής ΕΕ κατά την εισαγωγή τους στη Σερβία απαλλάσσονται από τους δασμούς και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, με εξαίρεση τα προϊόντα του Παραρτήματος V (σελ. 228-232).

(β) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Επί του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής της ΣΣΣ μεταξύ ΕΕ-Σερβίας επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Οι κανόνες καταγωγής και οι μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινοποιούμενης Συμφωνίας, περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο Καταγωγής (Πρωτόκολλο 3, σελ. 345-443).

 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» (άρθρο 2)

Θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής ΕΕ ή καταγωγής Σερβίας αντίστοιχα:

• Τα προϊόντα που παράγονται εξ' ολοκλήρου στην ΕΕ (ή στην Σερβία αντίστοιχα) κατά την έννοια του άρθρου 5 (Εξ' ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα) του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής και

• Τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ (ή στη Σερβία αντίστοιχα) αλλά περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου σ' αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στην ΕΕ (ή στη Σερβία αντίστοιχα), κατά την έννοια του άρθρου 6 (Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα) του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

 

2. ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (άρθρο 3)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τα εξ'ολοκλήρου παραχθέντα και τα επαρκώς επεξεργασθέντα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, ως προϊόντα καταγωγής ΕΕ θεωρούνται τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στην ΕΕ με την ενσωμάτωση υλών καταγωγής Σερβίας, ΕΕ ή άλλης χώρας ή εδάφους που συμμετέχει στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΕΕ (ήτοι Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Κοσσυφοπέδιο) ή υλών καταγωγής Τουρκίας για τις οποίες ισχύει η Απόφαση 1/95 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας (ήτοι για όλα τα προϊόντα εκτός από τα γεωργικά και τα προϊόντα άνθρακα και χάλυβα). Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί στην ΕΕ επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες πέραν των ανεπαρκών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Σε περίπτωση που οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ δεν υπερβαίνουν τις ανεπαρκείς, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής ΕΕ μόνο όταν η προστιθέμενη αξία στην ΕΕ είναι υψηλότερη από την αξία των υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί και είναι καταγωγής μιας από τις υπόλοιπες προαναφερθείσες χώρες. Εάν η προστιθέμενη αξία στην ΕΕ δεν είναι υψηλότερη, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε σχέση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του στην ΕΕ.

Όταν τα προϊόντα καταγωγής μιας από τις προαναφερόμενες χώρες ή εδάφη δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στην ΕΕ, διατηρούν την καταγωγή τους εφόσον εξάγονται σε μια από αυτές τις χώρες ή εδάφη.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω εκτός από διμερή σώρευση προβλέπεται και διαγώνια σώρευση μεταξύ ΕΕ, χωρών ή εδαφών που συμμετέχουν στη Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ και Τουρκίας για τα προϊόντα της τελωνειακής ένωσης.

Η σώρευση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Εφαρμόζεται προτιμησιακή εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ, μεταξύ των χωρών ή εδαφών που εμπλέκονται την απόκτηση της καταγωγής και της χώρας προορισμού,

• οι ύλες και τα προϊόντα έχουν αποκτήσει τον καταγόμενο χαρακτήρα κατ' εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής,

• ανακοινώσεις σχετικά με τη πλήρωση των όρων για την εφαρμογή της σώρευσης έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) και στη Σερβία σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες.

Η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο τεύχος C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα του Παραρτήματος V του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής εξαιρούνται από τη σώρευση που προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

 

3. ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ (άρθρο 4)

Κατ' αναλογία όσων προαναφέρθηκαν για τη σώρευση στην ΕΕ προκειμένου τα προϊόντα να θεωρηθούν καταγωγής ΕΕ, ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συμφωνίας και για τη σώρευση στη Σερβία, προκειμένου προϊόντα καταγωγής των προαναφερόμενων χωρών ή εδαφών να θεωρηθούν καταγωγής της εν λόγω χώρας.

 

4. ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (άρθρο 5)

Στο άρθρο 5 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής, απαριθμούνται τα προϊόντα που θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα στην ΕΕ ή στη Σερβία.

 

5. ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (άρθρο 6)

Τα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου, για την εφαρμογή του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής, θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου (σελ. 365-433).

Οι προϋποθέσεις αυτές δηλώνουν για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη ΣΣΣ την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες, προκειμένου τα παραγόμενα προϊόντα να αποκτήσουν το χαρακτήρα καταγωγής.

Επομένως, εάν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής, πληρώντας τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται, δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.

Παρά τα ανωτέρω, είναι δυνατή για την κατασκευή ενός προϊόντος, η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (κανόνας γενικής ανοχής). Ωστόσο επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Όταν ο προβλεπόμενος κανόνας καταγωγής είναι κανόνας ποσοστού δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση του ποσοστού αυτού για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών, μέσω του κανόνα γενικής ανοχής.

• Ο κανόνας γενικής ανοχής 10% δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος (Τμήμα XI: Υφαντικές Ύλες και Τεχνουργήματα από αυτές τις Ύλες).

• Οι επεξεργασίες που υφίστανται οι ύλες που καλύπτονται από τον κανόνα γενικής ανοχής πρέπει να υπερβαίνουν εκείνες που χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκείς.

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής, για την ανεπαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση.

 

6. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (άρθρο 7)

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 7, οι επεξεργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού, δεν προσδίδουν καταγωγή στα προϊόντα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής (περί επαρκώς επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων).

Για να ορισθεί αν μια επεξεργασία ή μεταποίηση θεωρείται ανεπαρκής κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να εξετάζονται από κοινού όλες οι εργασίες που διενεργούνται στο συγκεκριμένο προϊόν εντός της ΕΕ ή της Σερβίας.

 

7. ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 13)

Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από την κοινοποιούμενη ΣΣΣ, εφαρμόζεται αποκλειστικά στα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας ή μέσω των εδαφών των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 (όταν εφαρμόζεται με τις εν λόγω χώρες ή εδάφη διαγώνια σώρευση).

Ωστόσο, καταγόμενα προϊόντα που αποτελούν μια και μόνο αποστολή είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών, με ενδεχόμενη μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σε αυτά τα εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της ΕΕ ή της Σερβίας.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 αναφέρονται αναλυτικά τα έγγραφα που είναι δυνατόν να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής προκειμένου να αποδειχθεί η τήρηση του κανόνα της απευθείας μεταφοράς.

 

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ (άρθρο 15)

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών ή η απαλλαγή από δασμούς οποιουδήποτε είδους για ύλες μη καταγόμενες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων καταγωγής ΕΕ, Σερβίας ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 (όταν με αυτές τις χώρες εφαρμόζεται διαγώνια σώρευση) όταν για τα προϊόντα αυτά εκδίδεται ή συντάσσεται αποδεικτικό καταγωγής (πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 ή Δήλωση Τιμολογίου), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Η προαναφερόμενη απαγόρευση εφαρμόζεται όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις ως άνω μη καταγόμενες ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται για κατανάλωση στην ΕΕ ή στη Σερβία

Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει μόνο για τις μη καταγόμενες ύλες που καλύπτονται από την κοινοποιούμενη Συμφωνία.

 

9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ (Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, Δήλωση Τιμολογίου, άρθρα 16-30)

Τα προϊόντα καταγωγής EE κατά την εισαγωγή τους στη Σερβία και τα προϊόντα καταγωγής Σερβίας κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, προκειμένου να επωφεληθούν από το ευεργέτημα της προτιμησιακής μεταχείρισης πρέπει να συνοδεύονται από:

• Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής,

• Δήλωση του εξαγωγέα επί του τιμολογίου, του δελτίου παράδοσης ή άλλου εμπορικού εγγράφου (εφεξής «Δήλωση Τιμολογίου») επί των οποίων περιγράφονται τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

I. Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 (άρθρο 17)

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής ύστερα από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα ή υπ' ευθύνη του, από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του (υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου Καταγωγής).

Ο εξαγωγέας που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1, πρέπει να είναι σε θέση, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, να υποβάλει ανά πάσα στιγμή κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της ΕΕ ή της Σερβίας και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή βεβαιωθεί η εξαγωγή, με την προϋπόθεση ότι τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ΕΕ, Σερβίας ή κάποιας άλλης χώρας ή εδάφους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πληρούν τους λοιπούς όρους του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών απαιτήσεων του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

II. Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 (άρθρο 18)

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδίδεται μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν :

• δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1 κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακούσιων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή

• αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. Στα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να αναγράφεται, στη θέση 7 «Παρατηρήσεις», η ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα «ISSUED RETROSPECTIVELY».

Οι λοιποί όροι σχετικά με την εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 18 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

III. Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 (άρθρο 19)

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο αυτού, το οποίο συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. Το αντίγραφο αυτό, που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Στα αντίγραφα των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR 1 πρέπει να αναγράφεται στη θέση 7 «Παρατηρήσεις», η ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική γλώσσα: «DUPLICATE».

IV. Πιστοποιητικά αντικατάστασης (άρθρο 20)

Όταν προϊόντα καταγωγής ή καταγόμενα προϊόντα τίθενται υπό τον έλεγχο τελωνειακής αρχής της ΕΕ ή της Σερβίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου αποδεικτικού καταγωγής (Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, Δήλωση Τιμολογίου) από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR 1, προκειμένου όλα ή ορισμένα από τα προϊόντα αυτά να αποσταλούν αλλού εντός της επικράτειας της ΕΕ ή της Σερβίας αντίστοιχα. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης εκδίδονται από την τελωνειακή αρχή, στον έλεγχο της οποίας τίθενται τα προϊόντα.

Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό αντικατάστασης είναι δυνατό να εκδοθεί τόσο βάσει προηγουμένως εκδοθέντος πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1 όσο και βάσει συνταχθείσας Δήλωσης Τιμολογίου. Στη θέση 7 «Παρατηρήσεις» των πιστοποιητικών αντικατάστασης EUR 1 αναγράφεται στην αγγλική γλώσσα η ένδειξη "REPLACEMENT CERTIFICATE".

V. Δήλωση Τιμολογίου (άρθρο 22)

Η Δήλωση Τιμολογίου είναι δυνατόν να συντάσσεται:

• από εγκεκριμένο εξαγωγέα ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων,

• από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής ή καταγόμενα προϊόντα, η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 6.000.

Για να συνταχθεί Δήλωση Τιμολογίου πρέπει τα σχετικά προϊόντα να μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ΕΕ, Σερβίας ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και να πληρούν τους όρους του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής. Ο εξαγωγέας που συντάσσει Δήλωση Τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Η Δήλωση Τιμολογίου φέρει σε πρωτότυπο την ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα και μπορεί να συντάσσεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, με τον όρο ότι προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Η Δήλωση Τιμολογίου συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, αποτύπωση μέσω σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, βάσει του κειμένου που παρατίθεται στο Παράρτημα IV του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Η Δήλωση Τιμολογίου μπορεί να είναι και χειρόγραφη, οπότε πρέπει να συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

VI. Εγκεκριμένος εξαγωγέας (άρθρο 23)

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής: «εγκεκριμένος εξαγωγέας»), ο οποίος πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της κοινοποιούμενης Συμφωνίας και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, να συντάσσει Δηλώσεις Τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα αναγράφεται επί της Δήλωσης Τιμολογίου.

Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν απαιτείται να υπογράφει τις Δηλώσεις Τιμολογίου, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για κάθε Δήλωση Τιμολογίου, από την οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω Δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι χειρόγραφη υπογραφή του.

VII. Διάρκεια ισχύος αποδεικτικού καταγωγής (άρθρο 24)

Τα αποδεικτικά καταγωγής ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR 1 ή από την ημερομηνία σύνταξης της Δήλωσης Τιμολογίου στη χώρα εξαγωγής και εντός αυτής της προθεσμίας πρέπει να υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. Αποδεικτικά καταγωγής που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, εφόσον η αδυναμία μη εμπρόθεσμης υποβολής τους οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα αποδεικτικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

VIII. Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού καταγωγής (άρθρο 27)

Τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών, δηλώνονται ότι πληρούν τους όρους του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής και δεν υπάρχει στις τελωνειακές αρχές καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Προκειμένου περί ταχυδρομικών αποστολών, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις τελωνείου (CN22/CN23) ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στις δηλώσεις αυτές.

Η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στην περίπτωση μικροδεμάτων ή τα 1.200 ευρώ στην περίπτωση προϊόντων που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών.

IX. Φύλαξη του αποδεικτικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων (άρθρο 29)

Ο εξαγωγέας που αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR 1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 3 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής και τα οποία σχετίζονται με την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και την τήρηση των λοιπών όρων του εν λόγω Πρωτοκόλλου.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR 1 φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2.

Ο εξαγωγέας που συντάσσει Δήλωση Τιμολογίου, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο αυτής καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22, παράγραφος 3 του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου και τα οποία σχετίζονται με την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και την τήρηση των λοιπών όρων αυτού.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR 1 και τις Δηλώσεις Τιμολογίου που υποβλήθηκαν σε αυτές.

 

10. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

I. Αμοιβαία συνδρομή (άρθρο 32)

Για να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής, η ΕΕ και η Σερβία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR 1 ή των Δηλώσεων Τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στα εν λόγω αποδεικτικά καταγωγής.

II. Έλεγχος των αποδεικτικών καταγωγής (άρθρο 33)

Ο εκ των υστέρων έλεγχος των αποδεικτικών καταγωγής πραγματοποιείται είτε δειγματοληπτικά είτε κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα, την εγκυρότητα αυτών ή την τήρηση των λοιπών όρων του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών λαμβάνονται από τις τελωνειακές αρχές εισαγωγής όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης των δασμών. Εάν εντός 10 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου δεν δοθεί απάντηση ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του αποδεικτικού καταγωγής ή της καταγωγής των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει τον έλεγχο αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, την προτιμησιακή μεταχείριση.

Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι των αποδεικτικών καταγωγής (πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, Δήλωση Τιμολογίου) που θα ζητούνται από τις υπηρεσίες σας θα διενεργούνται μέσω της ΕΛ.Υ.Τ Αττικής, κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθ. Δ.421/263/10.03.2005 ΔΥΟΟ.

III. Ελεύθερες ζώνες (άρθρο 36)

Η ΕΕ και η Σερβία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διακινούνται υπό την κάλυψη αποδεικτικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα προϊόντα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Παρά τα ανωτέρω, όταν προϊόντα καταγωγής ΕΕ ή Σερβίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη αποδεικτικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR 1, εφόσον ζητηθεί από τον εξαγωγέα, εάν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής.

Γ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική έκδοση του κοινοποιούμενου Πρωτοκόλλου Καταγωγής όπου αναφέρεται ο όρος «Πιστοποιητικό Καταγωγής» νοείται ως «Αποδεικτικό Καταγωγής», λόγω λανθασμένης απόδοσης στην ελληνική γλώσσα.

Δ. Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ