Αρ.πρωτ.: ΔΝΥ Α 1082846 ΕΞ - 25/05/2012 - Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 9γ του άρθρ. 8 του ν.4047/2012

Αρ.πρωτ.: ΔΝΥ Α 1082846 ΕΞ - 25/05/2012 - Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 9γ του άρθρ. 8 του ν.4047/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 9γ του άρθρ. 8 του ν.4047/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 31Α/23.2.2012).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο ν.4047/2012 και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 παρ. 9γ περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής, σύμφωνα με το οποίο «ββ) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται».
 
Με την παραπάνω διάταξη, τροποποιήθηκε η αντίστοιχη διάταξη του αρ. 3 παρ. 8 υποπαρ. στ΄ περ. ββ΄ του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α΄/2.2.2012), η οποία προέβλεπε ότι: «Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής: (…) ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται».
 
Με τις προϊσχύσασες διατάξεις, η υπαγωγή στη ρύθμιση του ν.4038/2012 είχε ως συνέπεια την αναστολή της ποινικής δίωξης εκ μέρους του αρμοδίου εισαγγελέα για όσο χρόνο διαρκούσε η ρύθμιση και ο οφειλέτης ήταν συνεπής με τους όρους αυτής. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 3 ν.4038/2012 από το άρθρο 5 του ν.4047/2012, η διάταξη περί αναστολής της ποινικής δίωξης απαλείφεται.
 
Εξακολουθεί, ωστόσο, να αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που ήδη άρχισε.
 
Τα ανωτέρω δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ Α΄ 238), καθώς και τις οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται. Για τις προαναφερθείσες οφειλές, εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της ποινικής δίωξης κατά τις σχετικές διατάξεις.
 
Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης παραμένει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 ν.1882/1990.
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ