Αριθ. πρωτ.: οικ. 29054/12 - 01/10/2012 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

Αριθ. πρωτ.: οικ. 29054/12 - 01/10/2012 - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. αριθ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης». Παροχή διευκρινίσεων.

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα, αναφορικά με περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι, αν και είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, διαμένουν μόνιμα εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και για την σωστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
 
Σκοπός της οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. ε΄ του ν. 3386/2005, όπως ισχύει και του άρθρου 2 παρ. 3  του Π.Δ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», είναι η είσοδος και η διαμονή στη Χώρα των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά από την είσοδο του στη Χώρα.
 
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του προαναφερόμενου Π.Δ., άδεια διαμονής είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και με βάση την οποία επιτρέπεται σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
 
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι η οικογενειακή επανένωση αποτελεί δικαίωμα του υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών και την ενότητα της οικογένειας, επιτυγχάνεται δε, σύμφωνα με την κοινή πείρα και λογική, με την συγκατοίκηση όλων των μελών της οικογένειας στον ίδιο τόπο διαμονής και εν προκειμένω στην Ελλάδα.
 
Επίσης, σύμφωνα  με το άρθρο 9 παρ. 1δ του ανωτέρω  Π.Δ., η  άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στην περίπτωση που  δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι όροι που ορίζονται στο παρόν. Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι  για την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής, ή σε περίπτωση λήψης μέτρου απομάκρυνσης εις βάρος του συντηρούντος ή μελών της οικογένειάς του, συνεκτιμάται ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του προσώπου, η διάρκεια διαμονής του στη Χώρα, καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του. 
 
Εν όψει των ανωτέρω, τα σχετικά αιτήματα υπηκόων τρίτων χωρών, για τους οποίους προκύπτουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία (π.χ. σχετικά έγγραφα αρμοδίων ελληνικών ή αλλοδαπών αρχών, οι αφιξαναχωρήσεις στην Χώρα όπως προκύπτουν από τα διαβατήρια, η μη εγγραφή των τέκνων σε Ελληνικά σχολεία, επιβεβαιωμένες σχετικές καταγγελίες κ.λ.π.) ότι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδας, θεωρούμε ότι είναι καταχρηστικά,  αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθούν. Είναι ευνόητο βεβαίως ότι εφόσον τα ανωτέρω αφορούν σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι ισχυουσών αδειών διαμονής, οι υπηρεσίες σας θα προβαίνουν  αντίστοιχα στην ανάκλησή τους.
 
Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καλέσετε τους ενδιαφερόμενους  για την παροχή των απαραίτητων εξηγήσεων και εφόσον αυτές δεν κριθούν επαρκείς, τότε μόνο θα προχωρήσετε στην απόρριψη των σχετικών αιτημάτων ή την ανάκληση των αδειών διαμονής.
 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Μ. ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ