Αριθ. πρωτ.: Κ1-1991 - 22/7/2011 - Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του ν. 3982/2011

Αριθ. πρωτ.: Κ1-1991 - 22/7/2011 - Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του ν. 3982/2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του ν. 3982/2011

Σας γνωστοποιούμε ότι, στο ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011, δημοσιεύθηκε ο ν. 3982/2011 « Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις », όπου με την παράγρ. 11 του άρθρου 74 αυτού, αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α ), όπως είχε τροποποιηθεί με την παράγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α ).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στην αγορά (είτε υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων) με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Π.Δ. 186/1992, Α΄84) είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, υπό την επιφύλαξη της παράγρ. 5 του παρόντος.

Αρμόδια όργανα για να επιβάλλουν την κατάσχεση των εμπορευμάτων είναι τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου, του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 3557/2007 ή η Δημοτική Αστυνομία. Τα ως άνω αρμόδια όργανα έχουν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. και τους παρέχεται η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., όταν και όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται τα όργανα που επιβάλλουν την κατάσχεση, υποχρεούνται να εκτυπώσουν με μέριμνά τους άμεσα πρωτόκολλο κατάσχεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διάταξη (όπως πλήρη στοιχεία του ελεγχομένου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου , τον Α.Φ.Μ. κ.λπ.) και να τα διαθέσουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα .

Τα ελεγκτικά όργανα όταν προβαίνουν στις κατασχέσεις των προϊόντων της παράγρ. 1 συντάσσουν το πρωτόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ελεγχομένου, τον αριθμό του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του καθώς και τον Α.Φ.Μ., εφόσον παρέχονται, τον τόπο, το χρόνο και τα είδη που κατάσχονται, σε συνοπτική περιγραφή, καθώς και την αιτία της κατάσχεσης.

Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται από τα ελεγκτικά όργανα και αντίγραφο αυτού δικαιούται να λάβει ο ελεγχόμενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται στην προϊσταμένη αρχή, κατά περίπτωση.

Η καταστροφή των εμπορευμάτων υπαίθριου εμπορίου γίνεται άμεσα και επί τόπου με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι).

Αν η επιτόπια καταστροφή των εμπορευμάτων δεν είναι δυνατή ή κατά την διαδικασία της κατάσχεσης το μόνο ελλείπον στοιχείο είναι η κατοχή της άδειας και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτής, τα παράνομα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται αμελλητί.

Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής δύνανται να διατίθενται για ανακύκλωση.

Στην περίπτωση που το μόνο ελλείπον στοιχείο είναι η κατοχή της άδειας και γίνει επίκληση της ύπαρξης αυτής, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο τριήμερη προθεσμία προσκόμισης των νόμιμων εγγράφων στην αρμόδια για την κατάσχεση αρχή, τα δε κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής.

Επισημαίνουμε ότι, οι διατάξεις της με αρίθμ. Κ1-1178/7-6-07 Υ.Α. (ΦΕΚ 1034 Β’ & 1390 Β’), που εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ.11 του ν.3377/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρ.13 του ν.3557/2007, παύουν να ισχύουν.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός

Αθήνα, 22 / 07 /2011
Αριθ.Πρωτ. : Κ1 - 1991