Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5052454 ΕΞ - 14/12/2011 - Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5052454 ΕΞ - 14/12/2011 - Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θέματος επιστροφής ΦΠΑ για αγορές αγαθών που πραγματοποίησαν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ταξιδιώτες εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες οι οποίοι αναχώρησαν από τη χώρα μας προς τρίτη χώρα, κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ που αναλογεί στα είδη που αγόρασαν ταξιδιώτες τρίτων χωρών από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναποκόμισαν κατά την αναχώρησή τους από την χώρα μας με προορισμό τρίτη χώρα, χωρίς να καταστεί δυνατή η θεώρηση των σχετικών αποδείξεων για την βεβαίωση της εξαγωγής των ειδών από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές λόγω της απεργίας των Τελωνειακών Υπαλλήλων κατά τις ημερομηνίες αναχώρησής τους, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο ΦΠΑ που καταβάλλει ο μη εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοραστής -ταξιδιώτης για αγαθά που αγοράζει στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Ε.Ε. και τα μεταφέρει στις προσωπικές του αποσκευές σε τρίτη χώρα, επιστρέφεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β της παρ.1 του άρθρου 24 του ν.2859/2000 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 1138050/4885/1436/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 ΑΥΟ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλε ο ταξιδιώτης, είναι η απόδειξη της εξαγωγής των αγορασθέντων ειδών, με την βεβαίωση της εξόδου αυτών από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή εξόδου από την Κοινότητα, η οποία και θεωρεί για το σκοπό αυτό το προσκομιζόμενο φορολογικό στοιχείο.

2. Εκτιμώντας τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η βεβαίωση της εξαγωγής (απεργία Τελωνειακών υπαλλήλων) και το γεγονός ότι η μη βεβαίωση της εξαγωγής δεν έγινε από υπαιτιότητα των ταξιδιωτών που αναχώρησαν από την χώρα μας προς τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες, 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011, με συνέπεια να μην διαθέτουν θεωρημένες αποδείξεις λιανικής πώλησης ως προς την έξοδό τους από την Κοινότητα, εγκρίνουμε κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί της βεβαιώσεως εξόδου των αγαθών από την Ε.Ε., την επιστροφή του ΦΠΑ εφόσον προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- πρωτότυπο της προβλεπόμενης στην αρ. 1138050/4885/1436/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 ΑΥΟ απόδειξης λιανικής πώλησης με σχετική πράξη βεβαίωσης από Ελληνική προξενική αρχή ότι της επεδείχθησαν τα αναφερόμενα στην απόδειξη αυτή είδη,

- φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και της κάρτας επιβίβασης των ενδιαφερομένων θεωρημένο από την ίδια αρχή από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά αναχώρησαν από την Ελλάδα για τρίτη χώρα κατά τις ημερομηνίες 12, 13, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2011 και 5, 14, 15, 17, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2011,

- ταχυδρομική Δ/νση και τηλέφωνο των ενδιαφερομένων.

Τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται στη Δ/νσή μας (Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., 17η Δ/νση Δασμολογική - Τμήμα Ε', Καρ. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα, Ελλάδα) προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προς τους Έλληνες πωλητές των ειδών αυτών για την επιστροφή του αναλογούντος ΦΠΑ. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να τους επιστραφεί το ποσό του ΦΠΑ.

Οι εκδοθείσες αποδείξεις από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μας υποβληθούν, αφού επ' αυτών γίνει πράξη βεβαίωσης εξόδου βάσει των ανωτέρω, θα ταχυδρομηθούν από την Υπηρεσία μας, συστημένες στους δικαιούχους προκειμένου να τις αποστείλουν οι ίδιοι στις χώρες αγοράς των αγαθών για να λάβουν την επιστροφή ΦΠΑ.

Η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, καθόσον οι αποδείξεις λιανικής πώλησης πρέπει σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση να επιστραφούν στους πωλητές εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την αγορά των αγαθών για να είναι δυνατή η επιστροφή του ΦΠΑ. Τα τυχόν έξοδα επιστροφής του ποσού ΦΠΑ θα βαρύνουν τους ενδιαφερομένους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ