Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5005160 ΕΞ - 11/02/2013 - Εισαγωγή αγαθών με αναστολή πληρωμής δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5005160 ΕΞ - 11/02/2013 - Εισαγωγή αγαθών με αναστολή πληρωμής δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή αγαθών με αναστολή πληρωμής δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων

ΣΧΕΤ. : Η αρ.36521/5-12-2012 αναφορά του Ε΄Τελωνείου Πειραιά

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την εισαγωγή αγαθών για την οποία παρέχεται αναβολή πληρωμής των δασμολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 224 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, οι Τελωνειακές αρχές δύνανται να παρέχουν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα, αναβολή πληρωμής των δασμολογικών επιβαρύνσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 225,226,227 και 228 του ίδιου Κανονισμού.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν.2859/2000 Κώδικας ΦΠΑ, κατά την εισαγωγή αγαθών, ο ΦΠΑ βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής, δασμολογικής και συναφούς νομοθεσίας για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισαγωγικών δασμών και λοιπών φόρων.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.2960/01 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, τελωνειακή οφειλή είναι η υποχρέωση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου έναντι της Τελωνειακής Αρχής για καταβολή του συνόλου των δασμών, των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών δικαιωμάτων του Δημοσίου, που αναλογούν σε εμπορεύματα και τα επιβαρύνουν κατά τις οικείες διατάξεις. Η τελωνειακή οφειλή υπολογίζεται σύμφωνα με το Δασμολόγιο της Ε.Ε και τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και βεβαιώνεται επί των οικείων τελωνειακών παραστατικών.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2859/2000 όταν τα εισαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε δασμούς, γεωργικές εισφορές ή φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος, που έχουν θεσπισθεί στα πλαίσια κοινής πολιτικής, η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο που η φορολογική υποχρέωση γεννάται και γίνονται απαιτητές από το Δημόσιο οι παραπάνω επιβαρύνσεις.

Όταν τα εισαγόμενα αγαθά δεν υπόκεινται στις ανωτέρω επιβαρύνσεις, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά την είσοδο των αγαθών στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή δασμών κατά τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας δηλ. κατά τη χρονική στιγμή αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση.

Συνάγεται εκ των ανωτέρω ότι, εφόσον παρέχεται αναβολή πληρωμής των δασμολογικών επιβαρύνσεων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Καν. αριθ. 2913/92 δύναται, κατ΄ εφαρμογή των περί ΦΠΑ διατάξεων, να παρέχεται αντίστοιχα αναστολή καταβολής του αναλογούντος ΦΠΑ εισαγωγής. Ο ΦΠΑ καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο που παύει να υφίσταται η διευκόλυνση της αναβολής πληρωμής των δασμολογικών επιβαρύνσεων και καθίστανται απαιτητές οι επιβαρύνσεις αυτές.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.
Ε.ΜΠΙΡΜΠΙΛΑ