Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5025171 ΕΞ 2014/20.10.2014 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του μηχανογραφικού συστήματος κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5025171 ΕΞ 2014/20.10.2014 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του μηχανογραφικού συστήματος κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας

Αθήνα 20 /10/ 2014
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ 5025171ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ 17η-ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣ- ΕΞΑΓ.
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ- ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Κερασιώτη Διον. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο:210 69.87. 414,487
Fax:210.69.87.489
E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις αναφορικά με την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του μηχανογραφικού συστήματος κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας.

Με αφορμή ερωτήματα Τελωνειακών αρχών αναφορικά με την λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού Συστήματος icisnet και ειδικότερα την χρήση των κωδικών απαλλαγής βάση των οποίων δεν αποτυπώνονται μηχανογραφικά κάποιες φορολογικές επιβαρύνσεις καθώς και την συσχέτισή τους με την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ κατά την παράδοση αγαθών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ». Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι στη φορολογητέα αξία πέραν των άλλων περιλαμβάνονται οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου. Συνεπώς στην περίπτωση των αλκοολούχων προϊόντων και της αιθυλικής αλκοόλης περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία τόσο ο καταβαλλόμενος ΕΦΚ όσο και το ΕΤΤΕΠΑΑ.

2. Προς διευκόλυνση, απλοποίηση και καλύτερη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος icisnet καθορίστηκαν κωδικοί απαλλαγής μεταξύ των οποίων και οι κωδικοί S48 και S50 με βάση τους οποίους για τον μεν πρώτο κωδικό δεν καταβάλλεται ο ΕΦΚ και το ΕΤΕΠΠΑΑ ενώ καταβάλλεται ο ΦΠΑ και για τον δεύτερο δεν καταβάλλεται ο ΕΦΚ ενώ καταβάλλεται ο ΦΠΑ και το ΕΤΕΠΠΑΑ.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι οι κωδικοί αυτοί ουσιαστικά δεν αφορούν απαλλαγή από την καταβολή είτε του ΕΦΚ είτε του ΕΤΤΕΠΑΑ αλλά στον μη υπολογισμό αυτών κατά την βεβαίωση των φόρων στην ΔΕΦΚ καθόσον έχουν καταβληθεί με άλλη Δήλωση σε προγενέστερο στάδιο της ίδιας φορολογικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση όμως οι φόροι αυτοί πρέπει να αποτελούν διαμορφωτικά στοιχεία της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ.

3. Επειδή έχει διαπιστωθεί δυσλειτουργία αναφορικά με την μηχανογραφικά αυτοματοποιημένη διαμόρφωση κατά τα ανωτέρω της φορολογητέας αξίας, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι κωδικοί S48 και S50 πρέπει να ελέγχεται η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ και να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή με χειρόγραφη καταχώριση τόσο ο ΕΦΚ όσο και ο ΕΤΤΕΠΑΑ, που έχουν καταβληθεί με άλλη Δήλωση ΕΦΚ.

Τέλος επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση εφαρμογή έχουν τα νομικά κείμενα και η θέσπιση κάποιων κωδικών έχει μηχανογραφική χρήση και πρέπει να αποτυπώνει τις διατάξεις αυτές άλλως δεν τυγχάνει εφαρμογής και οι Τελωνειακές αρχές πρέπει να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων ενημερώνοντάς μας σχετικά ώστε να μεριμνούμε για τις αναγκαίες προσαρμογές.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

H ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ