Αριθ. πρωτ.: Β1/2811/310 - 17/01/2013 - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010

Αριθ. πρωτ.: Β1/2811/310 - 17/01/2013 - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010

ΘΕΜΑ: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών νομαρχιακών μεταφορών - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών.

Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 38311/13-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Λάρισας
2. Το με αρ. πρωτ. Λ-15940/6-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αλεξανδρούπολης
3. Το με αρ. πρωτ. Δ.5.1.5/375403/19866/18-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Βέροιας
4. Το με αρ. πρωτ. 4469/17-9-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Φλώρινας

Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την ομοιόμορφη εφαρμογή του ν. 3887/2010, όπως ισχύει σήμερα:

1. Απόκτηση άδειας οδικού μεταφορέα από τους πρώην νομαρχιακούς μεταφορείς. Με την υπ' αριθμ. Β1/8535/980/16-3-2012 (Β44Δ1-ΦΟΩ) εγκύκλιό μας (σελίδα 6), δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 27-1-2013 στους νομαρχιακούς μεταφορείς να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους, ώστε να αναγράφει "Εθνικές" ή "Εθνικές και Διεθνείς" μεταφορές. Κατόπιν υπομνημάτων των ενώσεων μεταφορέων, από τα οποία προκύπτουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση της προθεσμίας, ορίζουμε ως νέα προθεσμία για την συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις την 27-7-2013. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους ΦΔΧ του ν. 1073/1980, του ν.δ. 531/1970 και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.

2. Μεταφορική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει, μεταφορικές επιχειρήσεις είναι και οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής. Η διάταξη καταλαμβάνει τόσο τους εταιρικούς τύπους που υπήρχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4038/2012 όσο και τους νέους εταιρικούς τύπους που θα προβλέψει ο νομοθέτης στο μέλλον. Κατά συνέπεια, ως μεταφορική επιχείρηση για την εφαρμογή του ν. 3887/2010 νοείται και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία των άρθρων 43-120 του ν.4072/2012 (Α' 86), που πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1071/2009 και του ν.3887/2010.

3. Έννοια 'ήδη λειτουργούσας' μεταφορικής επιχείρησης. Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. B1/οικ18203/2038/12-4-2012 (Β4ΩΦ1-ΥΦΣ) εγκυκλίου μας (σημείο 11), διευκρινίζεται ότι νεοεισερχόμενα στο επάγγελμα φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν ΦΔΧ λόγω κληρονομίας ή γονικής παροχής και τους χορηγήθηκε απόφαση προσωρινής λειτουργίας, δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. εφ' όσον είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους μέχρι τις 27-1-2012.

4. Αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής. Είναι δυνατή η αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής που κατέθεσε ο οδικός μεταφορέας στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών σύμφωνα με την υ.α. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) για την απόδειξη της οικονομικής του επιφάνειας, εφ' όσον η εγγυητική αντικαθίσταται ταυτόχρονα με άλλη εγγυητική επιστολή που πληροί επίσης τις προϋποθέσεις της ανωτέρω υ.α. Για το σκοπό αυτό, ο μεταφορέας υποβάλλει αίτηση με τους λόγους για την αντικατάσταση, για παράδειγμα, επειδή άλλη τράπεζα του προσέφερε πιο συμφέροντες όρους.

5. Εφιστούμε την προσοχή των υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών στην ανάγκη πιστής τήρησης της εγκυκλίου μας Β1/8535/980/16-3-2012 (Β441-ΦΟΩ), Κεφάλαιο Γ', σύμφωνα με την οποία η σημείωση επί της άδειας οδικού μεταφορέα περί του ότι η οικονομική επιφάνεια αποδείχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) υ.α. (δηλαδή με κατάθεση εγγυητικής επιστολής) πρέπει οπωσδήποτε να υπογράφεται και να σφραγίζεται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις οι ανωτέρω καταχωρίσεις είναι ανυπόγραφες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έκδοση των ΑΟΜ.

6. Κοινωνία συνιδιοκτητών. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β1/33882/3688/1-8-2012 (Β40Ζ1-Φ3Δ) εγκύκλιό μας, εξακολουθεί να είναι δυνατή η πώληση, γονική παροχή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση ποσοστού παλαιάς αδείας ΦΔΧ είτε σε παλαιές είτε σε νεοεισερχόμενες στο επάγγελμα μεταφορικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αποκτούν ποσοστό ΦΔΧ μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε εταιρείες. Οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 1071/2009 και του ν.3887/2010 πρέπει να συντρέχουν για κάθε μέλος της κοινωνίας.

7. Σκοπός μεταφορικών εταιρειών. Στη νομοθεσία αρμοδιότητάς μας δεν προβλέπεται ορισμένη υποχρεωτική διατύπωση του μεταφορικού σκοπού των εταιρειών, ο οποίος πάντως πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό κατά τρόπο συγκεκριμένο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο δραστηριότητας της εταιρείας.

8. Άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από αλλοδαπό νομίμως διαμένοντα στην Ελλάδα. Επί ερωτημάτων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας για την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του ν. 3887/2010 και την δυνατότητα χορήγησης Α.Ο.Μ. σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης μη κοινοτικής χώρας, σας ενημερώνουμε ότι αναμένεται η έκδοση γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επί ερωτήματος που υπέβαλε το Υπουργείο μας για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών από τα ανωτέρω πρόσωπα, με την οποία γνωμοδότηση θα κριθούν ζητήματα που σχετίζονται και με τους οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών
Νικόλαος Σταθόπουλος