Αριθμ. 9748/100747 - 01/10/2012 - Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β

Αριθμ. 9748/100747 - 01/10/2012 - Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4 παρ. 2 και 7 του Ν. 1565/1985 «Λιπάσματα» (ΦΕΚ A΄/164), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ A΄/98).
2. Τον Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ A΄/32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με ημερομηνία συνεδρίασης 25/09/2012 σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων (ΤΕ.Γ.Ε.Λ.).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ A΄/141).
5. Την αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (ΦΕΚ Β΄/2094/6.7.2012).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1:Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ A΄/32), για την εμπορία λιπασμάτων τύπου Α και Β.

Άρθρο 2:Προϋποθέσεις έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β

1. Απαγορεύεται η άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β χωρίς αναγγελία για τον σκοπό αυτό στην αρμόδια αρχή.
2. Για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β από φυσικά και νομικά πρόσωπα πρέπει:
α) Να απασχολείται σε κάθε κατάστημα πώλησης λιπασμάτων όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας αυτού, υπεύθυνος επιστήμονας ο οποίος να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Δασολόγου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή να κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι. άλλων κλάδων και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της εδαφολογίας − θρέψης φυτών ή πτυχίο των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ. Όταν ο αναγγέλλων, φυσικό πρόσωπο, πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να ορίζεται ο ίδιος υπεύθυνος επιστήμονας ενός καταστήματος και δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου επιθυμεί τη δημιουργία περισσότερων από ένα καταστημάτων εμπορίας λιπασμάτων, υποχρεούται να απασχολεί ως υπεύθυνους επιστήμονες σε αυτά, προσωπικό με τα ανωτέρω προσόντα.
β) Να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των λιπασμάτων και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
γ) Η επιχείρηση να κατέχει άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, ήτοι αν η επιχείρηση παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί λιπάσματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 3:Έναρξη άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β

1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Η επωνυμία της επιχείρησης ή το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου.
β) Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου και το είδος της επιχείρησης.
γ) Η έδρα της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία (Δ/νση, Τηλέφωνα, φαξ, email).
δ) Τα υποκαταστήματα της επιχείρησης με πλήρη στοιχεία (Δ/νση, Τηλέφωνα, φαξ, email).
ε) Τα στοιχεία του υπεύθυνου επιστήμονα (ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας τηλέφωνο, φαξ, email).
στ) Το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου της και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, και
ζ) Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις των αποθηκευτικών χώρων.
2. Η αναγγελία της παρ. 1 συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικό κατάθεσης του παραβόλου του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 1565/1985 (ΦΕΚ A΄/164), όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Για τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος, ακριβές αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού, για τους γεωπόνους και τους δασολόγους της περ. α) του άρθρου 2 της παρούσας, σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ A΄/297), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή ακριβές αντίγραφο πτυχίου για το επιστημονικό προσωπικό των άλλων κλάδων της ιδίας ως άνω περ. α), το οποίο στην περίπτωση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. άλλων κλάδων συνοδεύεται και με ακριβές αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της Εδαφολογίας − Θρέψης Φυτών. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, τότε προσκομίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου ή διπλώματος, με επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, τότε απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.
γ) Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης εργοδότη ή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα του καταστήματος, με αποδεικτικό καταχώρισης από το ΙΚΑ.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υπεύθυνου επιστήμονα για τις ώρες και ημέρες απασχόλησής τους στο κατάστημα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ότι διαθέτει υπεύθυνο επιστήμονα όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του καταστήματος και ότι διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των λιπασμάτων και τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ) Ακριβές αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου απαιτείται, ήτοι αν η επιχείρηση παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί λιπάσματα.
ζ) Για τα νομικά πρόσωπα, ακριβές αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις του/των ΦΕΚ στο/στα οποίο/οποία έχει δημοσιευθεί.
3. Με εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη διενέργεια διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου από αυτές, εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, η επιχείρηση καταχωρίζεται στο αντίστοιχο Μητρώο Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων του άρθρου 4, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας και η επιχείρηση ξεκινάει να λειτουργεί νομίμως. Η ισχύς της Βεβαίωσης ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής της και σε αυτήν αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης, καθώς και η διάρκεια ισχύος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.
4. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να απαγορεύσει την έναρξη άσκησης εμπορίας λιπασμάτων, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου και τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος. Μετά την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, η επιχείρηση εμπορίας λιπασμάτων λειτουργεί ελεύθερα και καταχωρίζεται στο αντίστοιχο μητρώο του άρθρου 4 της παρούσας, εφόσον δεν υφίσταται η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου.
Σε περίπτωση που μετά τη διενέργεια του ελέγχου κατά τη λειτουργία της επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου διαπιστωθεί ότι, πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος, χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης. Η ισχύς της Βεβαίωσης ξεκινάει τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υποβολή της αναγγελίας από τον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 και του άρθρου 11 του Ν. 1565/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Η Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β ισχύει για πέντε (5) και τρία (3) έτη, αντίστοιχα.
6. Οι κάτοχοι Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α μπορούν να διαθέτουν λιπάσματα μόνο στον τελικό χρήστη. Οι κάτοχοι Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Β μπορούν να διαθέτουν λιπάσματα σε επιχειρήσεις με Βεβαίωση τύπου Α, τύπου Β καθώς και στον τελικό χρήστη.
7. Το δικαίωμα άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, εκχωρείται ή κληρονομείται σε περίπτωση μεταβίβασης, εκχώρησης ή κληρονομιάς της επιχείρησης.

Άρθρο 4:Μητρώο Επιχειρήσεων Εμπορίας Λιπασμάτων

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τηρεί μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β, στο οποίο καταχωρίζονται τα εξής στοιχεία:
α) Ο Τύπος της εμπορίας,
β) Τα στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης όπως: Η Επωνυμία ή το όνομα και η έδρα με πλήρη στοιχεία Ταχυδρομικής Δ/νσης, Τηλέφωνα, Τέλεξ, Φαξ κ.λπ.
γ) Τα προσωπικά στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου της Επιχείρησης και του υπεύθυνου επιστήμονα, και
δ) Την ημερομηνία επανεξέτασης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων, του άρθρου 2.
2. Το μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων περιλαμβάνει τους τύπους εμπορίας Α και Β.
3. Σε οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής ή νομικής κατάστασης των επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, το Μητρώο ενημερώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 5:Υποχρεώσεις ασκούντων εμπορία λιπασμάτων

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων τύπου Α ή Β υποχρεούνται να:
α) Αντικαθιστούν τον υπεύθυνο επιστήμονα εντός μηνός από την αποχώρησή του.
β) Εξασφαλίζουν την προστασία των λιπασμάτων κατά την αποθήκευσή τους από τα καιρικά φαινόμενα.
γ) Τηρούν τους όρους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.
δ) Χορηγούν στατιστικά στοιχεία παραγωγής, εισαγωγής, ενδοκοινοτικής απόκτησης και διάθεσης λιπασμάτων στα Κέντρα Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) ή στη Διεύθυνση Εισροών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά έτος και κατηγορία λιπασμάτων, ως κατωτέρω:
αα) Απλά (Ν, Ρ, Κ) λιπάσματα,
ββ) Σύνθετα ή μικτά δύο (2) στοιχείων (ΝΡ, ΝΚ, ΡΚ),
γγ) Σύνθετα ή μικτά τριών (3) στοιχείων (ΝΡΚ),
δδ) Οργανικά − Οργανοχημικά κ.λπ.,
εε) Οι ως άνω κατηγορίες αα) έως και δδ) με ιχνοστοιχεία, και
στ) Ιχνοστοιχεία.
ε) Αναρτούν σε εμφανές μέρος του καταστήματος τη Βεβαίωση Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του παρόντος,
στ) Γνωστοποιούν στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ., οποιαδήποτε μεταβολή της πραγματικής ή της νομικής κατάστασης της επιχείρησης εμπορίας λιπασμάτων, εντός μηνός από την επέλευσή της.

Άρθρο 6:Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής αναγγελίας έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α

Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν έναρξη αναγγελίας για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων, αποκλειστικά και μόνο σε ερασιτέχνες καλλιεργητές και σε μικροσυσκευασίες κατά κατηγορία λιπάσματος, όπως ορίζεται ακολούθως:
α) Λιπάσματα στερεά, ανόργανα και οργανικά, απλά ή σύνθετα ή μικτά των τριών (3) κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων, εμπλουτισμένα ή μη με ιχνοστοιχεία, καθώς και μίγματα αυτών, μέχρι δύο (2) κιλά.
β) Υδατοδιαλυτά − κρυσταλλικά και υγρά λιπάσματα των κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, μέχρι 0,5 κιλά ή λίτρα.
γ) Ιχνοστοιχεία απλά ή μίγματα αυτών οποιασδήποτε μορφής μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά, και
δ) Λιπάσματα των ανωτέρω περιπτώσεων α), β) και γ) στα οποία προστίθενται ασβέστιο (Ca), φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες και άλλες παρόμοιες ουσίες, μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά.

Άρθρο 7:Επανεξέταση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων

Οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, βάσει των οποίων η επιχείρηση νομίμως ασκεί εμπορία λιπασμάτων τύπου Α και Β, επανεξετάζονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για επικαιροποίηση του φακέλου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα σε διάστημα ενός μηνός πριν από τη λήξη ισχύος της Βεβαίωσης και ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 3 και 4 του ιδίου ως άνω άρθρου. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και της έκδοσης Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ή τυχόν απαγόρευσης συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή λειτουργεί νομίμως.

Άρθρο 8:Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι διατάξεις της αριθ. 394200/5925/8.10.1999 απόφασης του υπουργού Γεωργίας «Άδειες εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Α ή Β» (ΦΕΚ Β΄/1939/27.10.1999), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 336105/10.2.2000 (ΦΕΚ Β΄/194/21.2.2000), 332617/18.1.2001 (ΦΕΚ Β΄/56/24.1.2001), 224996/26.3.2003 (ΦΕΚ Β΄/386/2.4.2003), 308976/7.9.2006 (ΦΕΚ Β΄/1394/14.9.2006), 259306/4.1.2007 (ΦΕΚ Β΄/54/24.1.2007) όμοιες αποφάσεις, καθώς και το άρθρο 2 της αριθ. 259821/6925/16.5.2002 (ΦΕΚ Β΄/668/29.5.2002), καταργούνται.
2. Κάθε παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις νοείται ως παραπομπή στην παρούσα.

Άρθρο 9:Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οι αιτήσεις χορήγησης άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β, ανανέωσης ή αλλαγής αυτής, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των διατάξεων των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 8, και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας.
2. Όπου στις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως στοιχείο νομιμότητας άσκησης μιας δραστηριότητας, η κατοχή άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β, εφεξής νοείται ως τέτοιο η συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων βάσει των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 10:Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ